Specialunderstöd till verksamhet som stöder förebyggande av våldsbejakande radikalisering
 

Understöden beviljas för verksamhet som stöder förebyggande av våldsbejakande radikalisering och för utveckling av verksamhetsmodeller och bedömning av deras effekter.

Med våldsbejakande radikalisering eller extremism avses att man använder våld, hotar med våld, uppmuntrar till våld eller rättfärdigar våld ideologiskt. Arbetet för att förebygga våldsbejakande radikalisering och extremism riktas mot alla former av våldsbejakande radikalisering som förekommer i Finland.  

I utlysningen 2023 prioriteras projekt som:
• skapar eller stärker redan existerande lokala multiprofessionella nätverk mot radikalism genom att utbilda kommunaktörer, intressentgruppsaktörer och välfärdsområdesaktörer som arbetar med barn och unga om våldsam radikalisering, bekämpning av den och orsakerna till den 
• stärker barns och ungas delaktighet i förebyggandet av våldsbejakande extremism och radikalisering. Projektet ska stärka kunskaperna om formerna för deltagande och om bekämpningen av radikalisering hos sakkunniga som arbetar med unga och unga som deltar i projektet.

Det är till fördel för projektet om verksamheten bedrivs på flera orter eller regioner i brett samarbete med lokala eller regionala myndigheter och organisationer samt andra centrala aktörer.

Vid bedömningen av projekt prioriteras projekt som har konstaterats vara verkningsfulla genom inhemsk eller internationell forskning, eller projekt där effekten kan utvärderas under projektets gång genom en separat undersökning.

Understöden beviljas som specialunderstöd för tidsbegränsade utvecklingsprojekt. Understöden är avsedda för sammanslutningar (organisationer, föreningar), stiftelser och kommuner eller samkommuner samt välfärdsområden som arbetar för att förebygga våldsbejakande radikalisering. Understöd kan inte beviljas till arbetsgrupper, privatpersoner, läroanstalter eller bolag. Av ansökan ska framgå vem som ska beviljas understödet samt för vilka andra aktörers verksamhet statsunderstödet kommer att användas.

Ansökningstiden börjar den 20 oktober 2022 och slutar den 2 december 2022 kl. 16.15. Ansökningsblankett.

För understöden kan 2023 användas sammanlagt 350 000 euro, om riksdagen beviljar anslag för ändamålet. Avsikten är att besluten ska fattas i januari 2023. Sökandena underrättas skriftligen om beslutet till den e-post som de angett i ansökningsblanketten.

Understödet beviljas enligt statsunderstödslagen (688/2001).

Mer information:
Mika Junninen, specialsakkunnig, tfn 02951 50406, [email protected]
Markus Alanko, specialsakkunnig, tfn 02951 50400, [email protected]