Specialunderstöd till verksamhet som stöder förebyggande av våldsbejakande radikalisering


ANSÖKNINGSPERIODEN HAR SLUTAT DEN 18 FEBRUARI KL. 16.15. VI KONTAKTAR ALLA SÖKANDE SOM SKICKADE IN SIN ANSÖKAN I TID.  Pressmeddelande 8.5.2020: Statsunderstöd för brottsförebyggande projekt har delats ut

Understöden beviljas för verksamhet som stöder förebyggande av våldsbejakande radikalisering och för utveckling av verksamhetsmodeller och bedömning av deras effekter. Vid bedömningen av projekt prioriteras projekt som har konstaterats vara verkningsfulla genom inhemsk eller internationell forskning, och i synnerhet sådana projektkonstellationer där randomiserade effektutvärderingar är möjliga. Understöden är avsedda för sammanslutningar som arbetar för att förebygga våldsbejakande radikalisering. Specialunderstödet beviljas som projektunderstöd för tidsbegränsade utvecklingsprojekt.

Vid ansökningen för 2020 finansieras i första hand projekt som

  • förebygger våldsbejakande extremism och radikalisering lokalt
  • stärker barns och ungas delaktighet i förebyggandet av våldsbejakande extremism och radikalisering.

Genomförandet och effekterna av det projekt som finansieras utvärderas under projektets gång genom en separat undersökning.

Understöd kan sökas av sammanslutningar med rättskapacitet (organisationer, föreningar) samt av stiftelser och kommuner eller samkommuner. Understöd kan inte beviljas till arbetsgrupper, privatpersoner, läroanstalter eller bolag.

Ansökningstiden börjar 7.1.2020 och går ut 18.2.2020 kl. 16.15

För understöden kan användas sammanlagt 200 000 euro, om riksdagen beviljar anslag för ändamålet. Avsikten är att besluten ska fattas under mars–april 2020. Ett meddelande om beslutet skickas till den adress som sökanden har angett i ansökningsblanketten.

På understödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Ytterligare information:

Mika Junninen, specialsakkunnig, tfn 02951 50406

[email protected]

Kolla även:

Materialet från justitieministeriets statsunderstödsinfo den 18 december, samt vanliga frågor (FAQ) gällande understödet