Specialunderstöd för att bekämpa allvarlig ungdomsbrottslighet: bekämpningen av gatugäng och våldsbejakande radikalisering

Understöden är avsedd för att finansieras projekt med syftet att utveckla arbetssätt och verksamhetsmodeller som förebygger gatugängs rekrytering och våldsbejakande radikalisering. Dessa understöd kan beviljas för högst 350 000 euro sammanlagt. 

Ansökning

Understöd söks i tjänsten Sokunderstod.fi ->utlysningen

Ansökningstiden börjar den 29 februari och går ut den 15 april 2024 kl. 16.15.

Understöden för 2024 har beviljats (Tutkiavustuksia.fi).

Mer information:
Mika Junninen, specialsakkunnig, tfn 02951 50406, [email protected]
Markus Alanko, specialsakkunnig, tfn 02951 50400, [email protected]  
 

----

Redogörelsen för användningen av understödet

Redogörelserna för det tidigare beviljade understödet görs på blanketten. Redogörelserna ska sändas till justitieministeriets registratorskontor med det diarienummer som anges i beslutet.

Beviljade understöd

2024

 • Finlands NMKY-förbund ca 99 000 €
 • RETS – Liv utan brott ca 150 000 €
 • Lieksa somaliperheyhdistys rf 90 000 €

2023

Justitieministeriet fick sju ansökningar inom utsatt tid. Sammanlagt beviljades 350 000 euro i stöd för fyra projekt.

 • Arktiset maahanmuuttajat – AMA ry
  Beviljat understöd: 92 000 euro
  I projektet utvecklas verksamhetsmodeller för att öka medvetenheten om våldsbejakande radikalisering som riktar sig till barn och unga i norra Finland. Med stöd av dessa verksamhetsmodeller är avsikten att utveckla kunskapen om kampen mot radikalisering och att öka medvetenheten bland 12–20-åringar och vuxna som arbetar med dem.
   
 • Helsingfors stad
  Beviljat understöd: 77 000 euro
  Projektet stöder förmågan hos personer som arbetar med barn och unga att i sitt dagliga arbete identifiera orsakerna till och följderna av polarisering, hatretorik, konflikter, extremism, idealisering av våld och radikalisering. Målet är att skapa en tryggare verksamhetsmiljö för barn och unga och personer som arbetar med dessa grupper genom att förtydliga verksamhetsmodellerna och stärka kommunikationen över sektorsgränserna. Projektet stärker också samarbetet mellan Helsingfors och närkommunerna när det gäller att förebygga och ingripa i radikalisering.
   
 • Lieksan Somaliperheyhdistys ry /Metka kylätalo
  Beviljat understöd: 31 000 euro
  Målet med projektet är att skapa enhetliga landskapsstrukturer för aktörer inom den tredje sektorn i syfte att utveckla verksamhet som stöder förebyggandet av radikalisering.
   
 • Rädda barnen rf
  Beviljat understöd: 150 000 euro
  I projektet förebygger man våldsbejakande extremism och radikalisering genom att stärka motivationen och beredskapen hos unga i åldern 13–19 år att delta i förebyggandet av fenomenet på lokal nivå. Projektet genomförs på 15 orter. Projektet är en fortsättning på ett projekt som finansieras av justitieministeriet.

 

2022

Inom utsatt tid fick justitieministeriet fem ansökningar. Det sammanlagda beloppet av ansökningarna var 391 743,97 euro.

Justitieministeriet beviljade understöd för följande fyra projekt:

 • Rädda Barnen rf 165 121 euro för ett projekt som förebygger våldsbejakande extremism och radikalisering genom att stärka motivationen och beredskapen hos unga i åldern 13–19 år att delta i förebyggandet av fenomenet på lokal nivå. Projektet genomförs på femton orter.
 • Stiftelsen Diakonissanstalten i Helsingfors 63 999,97 euro för ett projekt som stärker olika finländska muslimska samfunds förmåga att förebygga våldsbejakande radikalisering bland unga och ökar gemenskapens resiliens genom att erbjuda aktörerna i samfundet en möjlighet att bilda nätverk, lära sig tillsammans och utveckla sätt att engagera unga och samarbeta med unga på sätt som förebygger våldsbejakande extremism.
 • Vanda stad 26 723 euro för ett projekt som ordnar utbildning för anställda inom den grundläggande utbildningen och ungdomstjänsterna. Målet med utbildningen är att integrera verksamhetsmodeller för nätverkande i det dagliga arbetet inom den grundläggande utbildningen och ungdomstjänsterna för att stärka situationsmedvetenheten och lägesbilden av den övergripande säkerheten. Ett ytterligare mål är att utarbeta ett internt informationspaket för anställda inom staden om indikatorer och fenomen som gäller våldsbejakande radikalisering och polarisering. Förhoppningsvis kan informationspaketet i framtiden användas i kampen mot fenomenet i Vanda och även i större utsträckning på andra orter. 
 • Helsingfors stad 85 500 euro för ett projekt som ökar medvetenheten och kompetensen hos pedagoger och handledare som arbetar med barn och unga om orsakerna till och konsekvenserna av radikalisering. Projektet fördjupar Helsingfors stads verksamhetsmodell Med dina ögon, med mina ögon och utnyttjar antimobbningsprogrammet i ett omfattande samarbete. 
   

2021

Inom utsatt tid fick justitieministeriet sju ansökningar om understöd. Sammanlagt ansöktes understöd till ett belopp av 521 204 miljoner euro.

Justitieministeriet beviljade understöd för följande fyra projekt:

 • Vuolle Setlementti ry 50 004 euro för projektkostnader för en samarbetsmodell för att förebygga radikalisering bland unga
 • Rädda Barnen rf 68 400 euro för kostnader för ett projekt som förebygger våldsam extremism och radikalisering genom att stärka motivationen och beredskapen hos unga i åldern 15–19 år att delta i förebyggandet av fenomenet på lokal nivå
 • Vanda stad 31 592 euro för ett projekt som bland de anställda hos Vanda stad och nyckelpersoner inom tredje sektorn ökar kunskapen och kompetensen om våldsam radikalisering och färdigheterna att identifiera och ingripa i våldsbejakande radikalisering
 • Ajatuspaja Round Table Initiative 50 004 euro för kostnader för ett projekt för konfliktlösning och medling