Specialunderstöd till verksamhet som stöder förebyggande av våldsbejakande radikaliseringUnderstöden beviljas för verksamhet som stöder förebyggande av våldsbejakande radikalisering och för utveckling av verksamhetsmodeller och bedömning av deras effekter. Vid bedömningen av projekt prioriteras projekt som har konstaterats vara verkningsfulla genom inhemsk eller internationell forskning, och i synnerhet sådana projektkonstellationer där randomiserade effektutvärderingar är möjliga. Understöden är avsedda för sammanslutningar som arbetar för att förebygga våldsbejakande radikalisering. Specialunderstödet beviljas som projektunderstöd för tidsbegränsade utvecklingsprojekt.

Vid ansökningen för 2021 finansieras i första hand projekt som

  • förebygger våldsam extremism och radikalisering genom att stödja det lokala samarbetet
  • stärker barns och ungas delaktighet eller versamhet i förebyggandet av våldsbejakande extremism och radikalisering samt exit-verksamhet.

Genomförandet och effekterna av det projekt som finansieras utvärderas under projektets gång genom en separat undersökning.

Understöd kan sökas av sammanslutningar med rättskapacitet (organisationer, föreningar) samt av stiftelser och kommuner eller samkommuner. Understöd kan inte beviljas till arbetsgrupper, privatpersoner, läroanstalter eller bolag.

För understöden kan användas sammanlagt 200 000 euro, om riksdagen beviljar anslag för ändamålet. Avsikten är att besluten ska fattas under januari 2021. Ett meddelande om beslutet skickas till den adress som sökanden har angett i ansökningsblanketten.

På understödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Ansökningtiden har löpt ut.

Ytterligare information

Mika Junninen, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder 0295150406