Specialunderstöd till verksamhet som stöder förebyggande av våldsbejakande radikalisering

Understöden beviljas för verksamhet som stöder förebyggande av våldsbejakande radikalisering och för utveckling av verksamhetsmodeller och bedömning av deras effekter. Vid bedömningen av projekt prioriteras projekt som har konstaterats vara verkningsfulla genom inhemsk eller internationell forskning, eller projekt där effekten kan utvärderas under projektets gång genom en separat undersökning.

I utlysningen 2022 prioriteras projekt som:

  • skapar eller stärker redan existerande lokala multiprofessionella nätverk mot radikalism genom att utbilda kommun- och intressentgruppsaktörer som arbetar med barn och unga om våldsam radikalisering, bekämpning av den och orsakerna till den
  • stärker barns och ungas delaktighet i förebyggandet av våldsbejakande extremism och radikalisering. Projektet ska stärka kunskaperna om formerna för deltagande och om bekämpningen av radikalisering hos sakkunniga som arbetar med unga och unga som deltar i projektet.

Det är till fördel för projektet om verksamheten bedrivs på flera orter eller regioner i brett samarbete med lokala myndigheter och organisationer samt andra centrala aktörer.

Understöden beviljas som specialunderstöd för tidsbegränsade utvecklingsprojekt. Understöden är avsedda för sammanslutningar (organisationer, föreningar), stiftelser och kommuner eller samkommuner som arbetar för att förebygga våldsbejakande radikalisering. Understöd kan inte beviljas till arbetsgrupper, privatpersoner, läroanstalter eller bolag. Av ansökan ska framgå vem som ska beviljas understödet samt för vilka andra aktörers verksamhet statsunderstödet kommer att användas.

Ansökningstiden börjar den 22 november 2021 och slutar den 3 januari 2022 kl. 16.15. För ansökan används en särskild blankett.

För understöden kan 2022 användas sammanlagt 350 000 euro, om riksdagen beviljar anslag för ändamålet. Avsikten är att fatta besluten i februari 2022. Ett meddelande om beslutet skickas till den adress som sökanden har angett på ansökningsblanketten.

Understödet beviljas enligt statsunderstödslagen (688/2001).

Ytterligare information:
Mika Junninen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 406, [email protected]
Markus Alanko, specialsakkunnig, tfn 0295 150 400, [email protected]