Finska och svenska språket

De officiella språken dvs. nationalspråken i Finland är finska och svenska. Det största språket i vårt land är finska. Finländare som talar svenska bor främst i landskapen längs kusten, men även i de största städerna i inlandet finns en svenskspråkig minoritet. I Finland finns både kommuner med finska och kommuner med svenska som minoritetsspråk.

Enligt grundlagen ska det allmänna tillgodose landets finskspråkiga och svenskspråkiga befolknings kulturella och samhälleliga behov enligt lika grunder. Detta betyder inte endast formell utan även faktisk likabehandling. Bestämmelsen om de grundläggande språkliga rättigheterna kompletteras av flera andra bestämmelser i grundlagen. Tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna är ofta en förutsättning för att andra grundläggande fri- och rättigheter, såsom rätten till rättsskydd och inflytande samt de kulturella och sociala rättigheterna ska kunna förverkligas.

Språklagen och språkkunskapslagen

Språklagen

I språklagen föreskrivs närmare om de språkliga rättigheter som tryggas i grundlagen. Lagen gäller finska och svenska, och syftet är att vars och ens språkliga rättigheter förverkligas utan att man särskilt behöver begära det. Finska myndigheter är antingen enspråkiga eller tvåspråkiga. Var och en har rätt att använda finska eller svenska i sina kontakter med statliga myndigheter och tvåspråkiga kommunala myndigheter. Alla myndigheter ska dessutom se till att var och en har möjlighet att bli hörd på sitt eget språk, finska eller svenska. Tvåspråkiga myndigheter ska betjäna allmänheten på finska och svenska och ge information på båda språken.

Språklagen gäller inte landskapet Åland, vars språkbestämmelser finns i självstyrelselagen för Åland. I självstyrelselagen för Åland föreskrivs att landskapet är enspråkigt svenskt samt att individen har rätt att i egen sak inför domstol och andra statsmyndigheter i landskapet använda finska. I självstyrelselagen finns också bestämmelser om bl.a. skriftväxlingsspråket mellan staten och landskapsmyndigheterna.

Mer information finns i brochyren om de språkliga rättigheterna
Språklagen
Självstyrelselagen för Åland

Språkkunskapslagen

I språkkunskapslagen föreskrivs om de språkkunskaper som krävs av tjänstemän. Vid rekrytering av personal ska uppmärksamhet fästas vid de faktiska språkkunskaper som uppgiften i praktiken kräver. Behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper för statsanställda kan fastställas endast genom lag eller förordning. Kommunerna och samkommunerna bestämmer själva om personalens språkkunskapskrav. Utbildningsstyrelsen svarar för allmänna språkexamina.

Språkkunskapslagen

Statsrådets nationalspråksnätverk

Statsrådets nationalspråksnätverk främjar kontakterna och informationsutbytet i språkfrågor mellan olika förvaltningsområden och myndigheter. Nätverkets medlemmar är ministeriernas kontaktpersoner i nationalspråksfrågor och till sakkunniga har utsetts företrädare för Utbildningsstyrelsen, Finlands Kommunförbund, Institutet för de inhemska språken och Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab. Nationalspråksnätverket utarbetar och godkänner en verksamhetsplan för mandatperioden med syftet att främja och utveckla de språkliga rättigheterna med fokus på nationalspråken. Justitieministeriet ansvarar för beredningen och samordningen av nätverkets verksamhet.

Kontakta i första hand via adressen kieliasiat-sprakarenden.om(at)gov.fi.

Kontaktuppgifter

Corinna Tammenmaa, enhetschef 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet språklagstiftning  Telefon:0295150181   E-postadress:


Jasmiina Jokinen, konsultativ tjänsteman 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet Telefon:0295150078   E-postadress:


Emma Borg, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet Telefon:0295150100   E-postadress: