Uppföljning av diskriminering

Uppföljning av diskriminering är en central del av främjandet av likabehandling. Genom uppföljningen av tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna stödjer man åtgärderna för att genomföra och övervaka internationella konventioner om mänskliga rättigheter.

Den nationella uppföljningen av diskriminering samordnas och utvecklas av justitieministeriet.

Syftet med uppföljningssystemet är att 

  • för olika målgrupper producera aktuell, objektiv och kompletterande information om  mängden av, kvaliteten hos, orsakerna till och följderna av diskriminering i Finland, 
  • sammanställa information som tagits fram av andra aktörer,
  • främja samarbetet i fråga om forskningen kring diskrimineringsfrågor, och 
  • lägga fram åtgärdsförslag för att utveckla antidiskrimineringspolitiken.

Uppföljningsgruppen för diskriminering ansvarar för utvecklingen av uppföljningssystemet. Gruppen arbetar som ett nätverk och sammanträder flera gånger om året. 

Som del av uppföljningsverksamheten utarbetas varje år en kvalitativ utredning om ett visst tema som publiceras vid ett expertforum som ordnas årligen. Dessutom sammanställs forskningsdata, statistiska uppgifter och tillsynsinformation om diskriminering från olika aktörer i datarapporten Diskriminering i Finland, som utkommer vart fjärde år. 

Webbplatsen Fakta om diskriminering

Uppföljningsgruppens utredningar, datarapporterna om diskriminering i Finland och forskning om erfarenheter av diskriminering finns på webbplatsen Faktaomdiskriminering.fi.
 

Ytterligare information

Mia Luhtasaari, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet likabehandling  människohandel  etniska relationer  brottsoffer  hållbar utveckling  Telefon:0295150130   E-postadress:


Panu Artemjeff, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet Telefon:0295150265   E-postadress: