Uppföljning av diskriminering

Samordnandet och utvecklandet av statsrådets system för uppföljning av diskriminering inleddes vid inrikesministeriet år 2008 och uppgiften överfördes till justitieministeriet vid ingången av år 2015.

Syftet med uppföljningssystemet är att 1) för olika målgrupper producera aktuell, objektiv och kompletterande information om mängden av, kvaliteten hos, orsakerna till och följderna av diskriminering i Finland, 2) samla in information som producerats av andra, 3) främja samarbetet i fråga om forskningen kring diskrimineringsfrågor och 4) lägga fram åtgärdsförslag för att utveckla antidiskrimineringspolitiken och främja likabehandling. Uppföljningen av diskriminering är en del av uppföljningen av genomförandet av de grundläggande rättigheterna, och syftet är att stödja åtgärderna för att verkställa och övervaka konventionerna om de mänskliga rättigheterna. Informationen samlas in med iakttagande av lagstiftningen om integritetsskydd samt de etiska frågorna i anslutning till forskningsverksamhet.

Som del av uppföljningsverksamheten utarbetas varje år en kvalitativ utredning om diskrimineringsfrågor. Utredningen publiceras vid ett expertforum som ordnas årligen. Uppföljningssystemet utvecklas av en uppföljningsgrupp för diskriminering, vars arbete styrs av en arbetssektion. Från början av år 2017 har uppföljningsgruppen varit verksam som ett nätverk som sammanträder en gång om året. Arbetssektionen svarar för det praktiska utvecklingsarbetet. Därtill samlas forskningsdata, statistiska uppgifter och tillsynsinformation som producerats av andra aktörer vart fjärde år i en datarapport om diskriminering i Finland.

Webbsidorna för uppföljning av diskriminering och publicering av diskrimineringsinformation

Diskrimineringsutredningar som genomförts på uppdrag av uppföljningsgruppen och datarapporterna om diskriminering i Finland samt övriga undersökningar som gäller diskriminering och erfarenheter av diskriminering publiceras på webbsidorna för uppföljning av diskriminering som är en del av webbplatsen likabehandling.fi. På webbplatsen www.faktaomdiskriminering.fi finns även annan aktuell information om diskrimineringsfrågor, såsom statistik, barometrar och tillsynsmyndigheternas verksamhetsberättelser. 

Ytterligare information

Katriina Nousiainen, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet EU:s finansieringsprogram inom det rättsliga området  likabehandling  0295150275