Möjligheterna att påverka beredningen

I Finland är myndigheterna enligt lag skyldiga att handla på ett öppet sätt. Enskilda människor ska enligt lag ges möjlighet att bevaka sina rättigheter och intressen samt att påverka beslut som gäller dem själva. Den offentliga förvaltningen ska höra medborgarnas åsikter i frågor som berör dem.

Enligt offentlighetslagen ska myndigheterna i sin verksamhet iaktta offentlighetsprincipen. Det utgås till exempel från att myndighetshandlingar är offentliga. Myndigheterna ska också öppet informera om sin verksamhet och sina tjänster samt om de rättigheter och skyldigheter som enskilda människor och sammanslutningar har i ärenden som anknyter till dess verksamhetsområde.

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) i Finlex

Läs mer om offentlighetslagen på justitieministeriets webbsidor

Var och en har rätt att få information om ärenden som bereds hos myndigheterna samt ta del i och påverka samhällets och livsmiljöns utveckling. Med hjälp av justitieministeriets elektroniska demokratitjänster kan medborgarna och intressentgrupperna delta i beredningen av ärenden och påverka beslutsfattandet på webben. Myndigheterna och beslutsfattarna kan använda tjänsterna för att höra medborgare och andra intressenter om aktuella ärenden. Demokratitjänsterna har samlats på webbplatsen demokrati.fi, som också innehåller annat bakgrundsmaterial och olika informationskällor som gäller medborgarinflytande och demokrati.

Webbplatsen demokrati.fi

Hörande är en viktig del av lagberedningsprocessen. Syftet med hörande är att samla in de viktigaste intressentgruppernas synpunkter, uppgifter och erfarenheter i fråga om ärendet som håller på att beredas. Med intressentgrupper avses till exempel myndigheter, sakkunniga, föreningar och företag. Genom att höra allmänheten och intressentgrupperna kan man främja en öppen och högklassig beredning.

Anvisning för hörande vid författningsberedning i Finlex

Mer om hörande på justitieministeriets webbsidor

Enligt principerna för öppen förvaltning ska medborgarna och intressentgrupperna ha rätt att delta i utvecklingen av gemensamma lösningar och tjänster.  Myndigheterna ska berätta om ärenden som är under beredning i ett så tidigt skede att medborgarna och andra intressenter har en verklig möjlighet att påverka beslutsfattandet. Finland har förbundit sig till målen för det internationella partnerskapsprogrammet för öppen förvaltning (Open Government Partnership Programme).

Webbplatsen Öppenförvaltning.fi

Statsrådet har ett nära samarbete med det civila samhället och organisationer som företräder olika befolkningsgrupper. I samband med justitieministeriet finns en delegation för medborgarsamhällspolitik (KANE), en delegation för etniska relationer (ETNO) och en delegation för språkärenden. Delegationerna har till uppgift att främja samarbetet mellan det civila samhället och myndigheterna samt ta initiativ till att främja olika befolkningsgruppers möjligheter att delta och påverka. Statsrådet tillsätter delegationerna för fyra år i sänder.

Ytterligare information

Sami Demirbas, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val demokrati.fi  hörande  utlåtande.fi  Telefon:0295150233   E-postadress:


Niklas Wilhelmsson, konsultativ tjänsteman 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val medborgarinflytande  deltaganderätt  demokratipolitik  medborgarsamhälle  Telefon:0295150348   E-postadress:


Liisa Männistö, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val medborgarinflytande  barns och ungas delaktighet  medborgarsamhälle  KANE  Telefon:0295150231   E-postadress:

Delegationerna på justitieministeriets webbsidor

Delegationen för medborgarsamhällspolitik

Delegationen för etniska relationer Etno

Delegationen för språkärenden