Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Tolkningsrekommendation om bedömning av utländska bindningar vid säkerhetsutredningar

Justitieministeriet
5.2.2018 9.22
Nyhet

Nämnden för bedömningskriterier som finns i anslutning till justitieministeriet har gett en tolkningsrekommendation om tillämpningen av säkerhetsutredningslagen när det gäller bedömningen av utländska bindningar vid säkerhetsutredningar.

Enligt den ändring av säkerhetsutredningslagen som trädde i kraft vid årsskiftet kan man som en del av en säkerhetsutredning av person utreda de utländska bindningarna av sådana personer som avses bli utsedda till centrala uppdrag med tanke skyddet av säkerhetsintressen. Med utländska bindningar avses uppgifter om vilka bindningar den som utredningen gäller har till en annan stat, dess medborgare eller sammanslutningar. I säkerhetsutredningsförfarandet utreds och bedöms om en person har sådana utländska bindningar som kan inverka på hans eller hennes möjligheter och förmåga att sköta sina uppgifter på ett oberoende och tillförlitligt sätt.

Vid bedömningen ska enligt lagen särskilt fästas vikt vid det uppdrag som föranleder utredningen och de utländska bindningarnas karaktär, varaktighet och kontinuitet. På basis av uppgifterna bedöms sannolikheten för att de utländska bindningarna utgör en säkerhetsrisk, till exempel om de utsätter personen för osaklig påverkan eller annars äventyrar personens förmåga att sköta sina uppgifter på ett tillförlitligt sätt.

I nämndens rekommendation behandlas betydelsen av olika slags utländska bindningar i olika situationer samt betonas vikten av att klassificera uppgifterna som inhämtats och göra en helhetsprövning av deras betydelse från fall till fall.

I publikationen ingår förutom tolkningsrekommendationerna även allmän information om olika utländska bindningar som syftar till att förtydliga och göra det lättare att förstå vilka risker de kan medföra samt för att kunna relatera uppgifterna om bindningarna till personens omständigheter och bakgrund vid bedömningen av deras betydelse.  

Mer information:

sekreterare för nämnden för bedömningskriterier Tuomas Hyvärinen puh. 02951 40233, och

ordförande för nämnden Anna-Riitta Wallin puh. 0456 188540

Bedömning av utländska bindningar vid säkerhetsutredning av person

Ändringen av säkerhetsutredningslagen och dess bakgrund: Ändringarna av statstjänstemannalagen och säkerhetsutredningslagen i kraft den 1 januari 2018 (finansministeriets pressmeddelande 19.12.2017, på finska)

Sivun alkuun