Straffrätt

Straffrätt är den del av rättsordningen som reglerar det straffrättsliga ansvaret i olika frågor. De grundläggande begreppen inom straffrätten är brott och straff. Brott är en gärning eller en försummelse som är straffbar enligt lag. Genom att definiera en gärning som brott signalerar samhället att gärningen är klandervärd och strävar efter att förebygga och minska sådana gärningar. Enligt rättsstatsprincipen ska det finnas tungt vägande samhälleliga skäl för kriminalisering av en gärning (principen om att straffrätt ska användas som en sista utväg).

I strafflagen definieras rekvisitet för de mest centrala brotten såsom sexualbrott, brott mot liv och hälsa, egendomsbrott, ekonomiska brott och miljöbrott. Straffbestämmelser finns också i annan lagstiftning, men avsikten är att bestämmelserna om de mest allvarliga brotten, det vill säga brotten som kan leda till fängelsestraff, ska finnas i strafflagen.

I strafflagen föreskrivs också om allmänna frågor som gäller det straffrättsliga ansvaret såsom den straffrättsliga ansvarsåldern (15 år), tillräknelighet, tillräknande (avsiktlighet och oaktsamhet), grunderna för straffrihet (bl.a. nödvärn och vissa misstagssituationer) samt försök till brott och delaktighet i brott.

Bestämmelserna om brottsrekvisitet och det straffrättsliga ansvaret ska upprättas på ett noggrant avgränsat sätt (den straffrättsliga legalitetsprincipen).

Ändringar i strafflagen bereds i allmänhet vid justitieministeriet. Om ett annat ministerium som en del av ett lagstiftningsprojekt inom sitt verksamhetsområde har berett straffrättsliga bestämmelser, deltar justitieministeriet i regel även i dessa fall i beredningen, bland annat genom att yttra sig om ärendet.

Också EU påverkar det straffrättsliga systemet. Genom unionens direktiv kan medlemsstaterna till exempel åläggas att kriminalisera ett visst beteende. Justitieministeriet deltar i beredningen av straffrättslig lagstiftning inom unionens organ och bereder behövliga nationella lagstiftningsändringar.

Justitieministeriet deltar också i beredningen av internationella överenskommelser som innehåller straffrättslig reglering och det nationella genomförandet av dessa överenskommelser.

Mer information om straff och andra påföljder för brott på sidan Det straffrättsliga påföljdssystemet.

Ytterligare information

Jussi Matikkala, lagstiftningsråd 
justitieministeriet, Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt narkotikabrott  korruption  mutning  strafflagen  Telefon:0295150486   E-postadress: