Säkerhetsutredningslagen 

Förfarandena för att säkerställa tillförlitligheten hos personer och företag föreskrivs om i säkerhetsutredningslagen. Lagen syftar till att minska samhällets sårbarhet och att skydda allmänna intressen, såsom statens säkerhet, försvaret och den allmänna säkerheten samt att förebygga verksamhet som kan medföra betydande ekonomisk skada.

Den gällande säkerhetsutredningslagen trädde i kraft vid ingången av 2015 och ersatte den tidigare lagen från 2002.

Den nya lagen ökade mängden arbetsuppgifter som omfattas av förfarandet med säkerhetsutredning av person. Tillämpningsområdet omfattar bl.a. personer som sköter arbetsuppgifter som hänför sig till att trygga den infrastruktur som är nödvändig för ett fungerande samhälle t.ex. inom energi-, vatten- och livsmedelsförsörjningen samt inom datakommunikationen, oavsett om de är tjänstemän eller verksamma inom den privata sektorn. En utredning av brottslig bakgrund kan göras också för personer som arbetar med tillverkning av sprängämnen och personer som ansvarar för värdetransporter.

Utredning förutsätter samtycke av personen eller företaget den gäller

Säkerhetsutredning av person kan vara normal, omfattande eller begränsad. Utredningen görs av skyddspolisen när det gäller civilärenden och av huvudstaben när det gäller ärenden inom försvarsförvaltningen.

I lagen finns bestämmelser om den undersöktas ställning och rättigheter. Arbetsgivaren måste på förhand, till exempel redan i platsannonsen, meddela att en säkerhetsutredning kommer att skaffas. Utredningen får inte göras utan skriftligt samtycke av den person som utredningen gäller. På motsvarande sätt kan säkerhetsutredningar av företag inte göras utan samtycke av företaget.

I lagen föreskrivs om vilka informationskällor som får användas när säkerhetsutredningar görs. Enligt lagen kan t.ex. uppgifter som ingår i register som förs av utländska myndigheter samt på vissa villkor uppgifter som centralkriminalpolisen anmält till registret över misstänkta användas. Vid omfattande säkerhetsutredningar av personer kan även uppgifterna om en persons ekonomiska ställning kontrolleras hos olika kreditinstitut och finansiella institut, om den som utredningen gäller har gett sitt tillstånd till detta.

Genom säkerhetsutredningar av företag kontrolleras bakgrunden av företagets ansvarspersoner samt nivån på informationssäkerheten vid företaget och företagets förmåga att sköta åtaganden. Säkerhetsutredningar av företag kan göras när ett företag i egenskap av en myndighets avtalspartner får klassificerade sekretessbelagda uppgifter.

Med stöd av lagen kan förfarandet tillämpas i sådan upphandling som utförs av myndigheter och som inte omfattas att tillämpningsområdet för lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling.

Register för att minska antalet upprepade säkerhetsutredningar

Om säkerhetsutredningar förs ett register för att förhindra onödiga utredningar.

Det är möjligt att utfärda ett intyg över säkerhetsutredningen i fråga om personer som arbetar på flera olika platser som ska skyddas. Detta gäller bl.a. personer som utför installationsarbeten hos olika myndigheter. Intyget kan återkallas under de förutsättningar som föreskrivs i lag.

För att främja enhetlig praxis har man i anslutning till justitieministeriet inrättat en särskild nämnd för bedömningskriterier. Nämnden ska ge allmänna tolkningsrekommendationer för de myndigheter som gör säkerhetsutredningar. 

Länkar

Frågor och svar om säkerhetsutredningslagen 

Frågor och svar-dokument innehåller information om säkerhetsutredningslagens praktiska tillämpning. Frågor och svar-sektionen har utarbetats i samarbete mellan olika myndigheter. Dokumentet är tillgänglig på finska.

Nämnden för bedömningskriterier

Information på skyddspolisens webbplats

Säkerhetsutredningslagen (Finlex)

Regeringens proposition 57/2013 – riksdagsbehandlingen