Demokratipolitik

Statsrådet godkände den 16 februari 2017 ett demokratipolitiskt handlingsprogram för 2017-2019. Handlingsprogrammet baserar sig på den demokratipolitiska redogörelsen som statsrådet lämnade till riksdagen 2014. Syftet med handlingsprogrammet är att svara på de utmaningar som anknyter till demokrati och att främja och konkretisera förverkligandet av medborgarnas möjligheter att delta och påverka.

Handlingsprogrammet

  • följer upp hur de åtgärder som fastställts i den demokratipolitiska redogörelsen har genomförts,
  • anger prioriteringarna för Finlands demokratipolitik under denna regeringsperiod,
  • fastställer konkreta mål och åtgärder för att främja att demokrati förverkligas inom olika förvaltningsområden och
  • beskriver vilken roll olika myndigheter har när det gäller att trygga medborgarnas möjligheter att delta och påverka.

I handlingsprogrammet prioriteras 

  • likvärdiga möjligheter att delta och nya former för deltagande,
  • region- och kommundemokrati,
  • öppen förvaltning och öppet samråd,
  • verksamhetsförutsättningar för organisationsverksamhet och frivilligt arbete,
  • demokratifostran samt
  • den samhälleliga verksamhetsmiljön och det samhälleliga samtalsklimatet.

Handlingsprogrammet bereddes vid justitieministeriet i samarbete med statsrådets demokratinätverk. Ansvaret för genomförandet av uppföljningen av de enskilda projekten som ingår i programmet fördelas på olika ministerier. Frågor som gäller rätten till inflytande behandlas också i statsrådets handlingsplan för grundläggande och mänskliga rättigheter. I fråga om dessa har arbetet samordnats med riktlinjerna för demokratipolitiken.

Kontaktinformation

Niklas Wilhelmsson, enhetschef 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val medborgarinflytande  0295150348  


Maria Wakeham-Hartonen, Specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val medborgarinflytande  0295150416