Demokratipolitik

Målet med statsrådets demokratipolitik är att svara på aktuella utmaningar inom den finländska demokratin och främja medborgarnas rätt och möjlighet att delta och påverka.

Långsiktigt arbete att främja demokrati. 

Statsrådets principbeslutet om målen för den finländska demokratipolitiken på 2020-talet innehåller sex centrala riktlinjer: 

  1. Valsystemet är fungerande, säkert och pålitligt. Alla har lika möjligheter och tillräcklig beredskap att utöva sina valrättigheter.
  2. I Finland finns mångsidiga möjligheter att delta och allt fler utnyttjar denna rätt. Förvaltningen är öppen och interaktiv, vilket stärker förtroendet. Beslutsfattandet är faktabaserat.
  3. Demokrati-, människorätts- och mediefostran samt kontinuerligt lärande stöder tillgodoseendet av rätten att delta.
  4. Mediemiljön är mångstämmig och pluralistisk, och diskussionskulturen i samhället gör det möjligt för alla att delta.
  5. Ett aktivt och livskraftigt civilsamhälle är en central del av en fungerande demokrati.
  6. Finland deltar aktivt i EU:s demokratiarbete och stöder den internationella demokratiutvecklingen.

För att målen ska kunna nås krävs en långsiktig demokratipolitik som sträcker sig över regeringsperioderna och förvaltningsövergripande samarbete.

Det nationella demokratiprogrammet 2025 omfattade de många åtgärder som främjade det civila samhället och delaktighet under regeringstiden 2019–2023.

Demokratiprogrammet var ett paraplyprojekt för de olika ministeriernas egna demokratiprojekt. Statsrådets demokratinätverk som tillsätts av justitieministeriet svarade för samordningen av statsrådets demokratipolitik och demokratiprogrammet.

Det nationella demokratiprogrammet 2025 – Uppföljningsrapport granskar hur de mål som sattes upp i demokratiprogrammet har genomförts, vilka åtgärder som har vidtagits för att uppnå målen och vilka effekter man bedömer att programmets åtgärder kommer att ha på utvecklingen av den finländska demokratin.

Det demokratipolitiska handlingsprogrammet som genomfördes under åren 2017–2019 baserade sig på den demokratipolitiska redogörelsen som statsrådet lämnade till riksdagen 2014. 

Med hjälp av demokratiindikatorerna följer man upp demokratins tillstånd i Finland. 

Kontaktinformation

Niklas Wilhelmsson, konsultativ tjänsteman 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val medborgarinflytande  deltaganderätt  demokratipolitik  medborgarsamhälle  Telefon:0295150348   E-postadress:


Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Staben KANE  medborgarinflytande  medborgarsamhälle  hållbar utveckling  demokratipolitik  Telefon:0295150416   E-postadress:

Till Demokratiprogrammet samhörande projekt