Målet är ett öppet och aktivt samhälle

Justitieministeriets strategi

Justitieministeriets grundläggande uppgift och värderingar

Samhälleliga effektmål, funktionella restultatmål, personalmål och ekonomiska mål for justitieministeriets strategi

Strategin omsätts i praktiken med hjälp av ett resultatavtal

I justitieministeriets strategi beskrivs ministeriets vision, grundläggande uppgift och övergripande mål.

Strategin omsätts i praktiken genom ett resultatavtal som omspänner fyra år. Resultatavtalet innehåller bestämmelser om praktiska åtgärder och resurser med beaktande av regeringens riktlinjer och förändringar i omvärlden. Justitieministeriets resultatmål justeras årligen vid förhandlingar mellan kanslichefen, avdelningarna och kanslichefens stab.

Måluppfyllelsen bedöms varje år i en verksamhetsberättelse som ingår i ministeriets bokslut. Mellanfasen är en halvårsrapport som görs i augusti och som innehåller en preliminär bedömning av förutsebara risker och förändringar i omvärlden och olika sätt att hantera dem.

Resultatmålen för ministeriets förvaltningsområde avtalas vid resultatförhandlingar mellan ministeriet och ämbetsverken. Resultatmålen grundar sig på de riktlinjer som ministern redan har godkänt vid budgetberedningen, och de fastställs av kanslichefen på föredragning av chefen för förvaltnings- och styrningsavdelningen.

Dokument om resultatstyrningen inom justitieministeriets förvaltningsområde