Vi arbetar för en stark rättsstat

Justitieministeriets uppdaterade strategi stärker justitieministeriets roll som ministeriet för rättsstatsfrågor och demokrati.

De sex effektmålen i strategin är grundpelarna i ministeriets verksamhet. Strategin återspeglar också vår roll i det internationella samarbetet och i genomförandet av målen för hållbar utveckling. Ledning genom information och en bredare användning av digitaliseringen är andra genomgående teman.

Justitieministeriets vision är ett öppet, aktivt och tryggt samhälle där var och en kan känna sig delaktig och lita på att hans eller hennes rättigheter tillgodoses.

Ministeriet för rättsstatsfrågor och demokrati. Sex effektmål i justitieministeriets strategin.

Vi värdesätter varandra

Statsförvaltningens gemensamma värderingar och arbetsmetoder återspeglas i vårt arbete. Justitieministeriets personal bidrar till genomförandet av strategin.

 • Vi agerar öppet och rättvist.
 • Vi arbetar för jämlikhet och jämställdhet.
 • Vår verksamhet bygger på förtroende och gedigen kompetens.
 • Opartiskhet och oberoende säkerställer kvaliteten och effektiviteten i vår verksamhet.

Förändringsfaktorer i verksamhetsmiljön

De centrala förändringsfaktorer i verksamhetsmiljön som påverkar justitieministeriets verksamhet är

 • den internationella rättsstatsutvecklingen och den tilltagande auktoritarismen
 • förändringen av demokratin och sätten att påverka
 • den motstridiga utvecklingen av ojämlikhet och jämlikhet
 • de radikala förändringarna i informationsmiljön
 • splittringen av säkerhet i fragment som sammanflätas.  

Strategins effektmål

1. Alla har lika möjligheter att delta och påverka

 • Vi upprätthåller förtroendet för samhällsstrukturerna och myndigheternas verksamhet.
 • Vi ser till att demokratin utvecklas och att valsystemet fungerar.
 • Vi stöder ett öppet och varierat deltagande, goda relationer mellan befolkningsgrupper och det civila samhället.
 • Vi värnar om jämlikhet, grundläggande och mänskliga rättigheter, språkliga rättigheter och minoriteters rättigheter.
 • Vi agerar öppet och bekämpar korruption.
 • Vi stöder rättsstatsprincipen, demokratin och de mänskliga rättigheterna, även i EU och internationellt.
 • Vi utvecklar tillgången till digitala tjänster och sörjer för datasäkerheten och dataskyddet.


2. Rättsordningen säkrar handlingsmöjligheterna och bidrar till stabilitet

 • Vi stärker förtroendet mellan människor, företag och sammanslutningar genom framsynt och uppdaterad lagstiftning.
 • Vi erkänner potentialen hos andra styrmedel än lagstiftning.
 • Vi söker nya lösningar för att ge människor, företag och sammanslutningar möjlighet att agera.
 • Vi ser till att rättsstaten fungerar.
 • Vi arbetar för att EU-rätten och internationella normer ska stärka förutsägbara och rättssäkra förhållanden.

3. Lagberedning av hög kvalitet är en förutsättning för ett välfungerande samhälle

 • Vi arbetar för öppen och tydlig kommunikation i lagberedningen.
 • Vi deltar i att utveckla och genomföra utbildning i lagberedning i statsrådet.
 • Vi stärker kunskapsbasen och konsekvensbedömningen.
 • Vi utnyttjar teknik och stärker framsynskompetensen.  
 • Vi stöder statsrådet med vår expertis inom offentlig rätt, EU-rätt och dataskyddslagstiftning.

4. Alla har tillgång till ett högklassigt rättsskydd

 • Vi stöder förutsättningarna för rättvisa rättegångar och god förvaltning.
 • Vi utvecklar smidiga kundprocesser och användarvänliga tjänster.
 • Vi förbättrar informationsutbytet mellan myndigheter.
 • Vi främjar tillgången till rättssäkerhet genom digitalisering.
 • Vi utvecklar alternativa sätt att lösa tvister och brottmål.
 • Vi bidrar till rättssäkerheten även i gränsöverskridande ärenden.

5. Brottsligheten och känslan av otrygghet minskar

 • Vi stärker brottsförebyggandet tillsammans med våra samarbetsparter.
 • Vi främjar en rättvis och förutsägbar realisering av straffansvaret.
 • Vi stärker den straffrättsliga processens funktion.
 • Vi förebygger polarisering i samhället och främjar goda relationer mellan olika befolkningsgrupper.
 • Vi samarbetar internationellt i kampen mot gränsöverskridande brottslighet.
 • Vi förtydligar påföljdssystemet och utvecklar påföljderna för att förebygga återfall och främja social integration.

6. Framförhållning skapar grund för systematisk förnyelse

 • Vi arbetar för en välmående och kompetent arbetsgemenskap.
 • Vi möjliggör en högkvalitativ och effektiv verksamhet genom coachande ledarskap, en fungerande organisationsstruktur och ett utvecklat nätverk av lokaler.
 • Vi förbättrar våra tjänster och ökar vår produktivitet genom att utnyttja digitaliseringen.
 • Vi tryggar det ekonomiska handlingsutrymmet och ser till att förvaltningsområdets verksamhetsförutsättningar och resurser står i rätt proportion till sitt syfte.
 • Vi säkrar att vår beredning och vårt beslutsfattande baserar sig på kunskap.
 • Vi stärker framsynskompetensen.
 • Vi erkänner och främjar hållbar utveckling i vårt arbete.

Justitieministeriets roll när det gäller att främja och genomföra målen för hållbar utveckling har också erkänts som en del av genomförandet av effektmålen.
Läs mer om hållbarhets- och ansvarsarbete vid justitieministeriet

Justitieministeriets strategi ses över en gång per valperiod. 

Strategin omsätts i praktiken med hjälp av ett resultatavtal

Strategin omsätts i praktiken genom ett resultatavtal som omspänner fyra år. Resultatavtalet innehåller bestämmelser om praktiska åtgärder och resurser med beaktande av regeringens riktlinjer och förändringar i omvärlden. Justitieministeriets resultatmål justeras årligen vid förhandlingar mellan kanslichefen, avdelningarna och kanslichefens stab.

Måluppfyllelsen bedöms varje år i en verksamhetsberättelse som ingår i ministeriets bokslut. Mellanfasen är en halvårsrapport som görs i augusti och som innehåller en preliminär bedömning av förutsebara risker och förändringar i omvärlden och olika sätt att hantera dem.

Resultatmålen för ministeriets förvaltningsområde avtalas vid resultatförhandlingar mellan ministeriet och ämbetsverken. Resultatmålen grundar sig på de riktlinjer som ministern redan har godkänt vid budgetberedningen, och de fastställs av kanslichefen på föredragning av chefen för förvaltnings- och styrningsavdelningen.

Dokument om resultatstyrningen inom justitieministeriets förvaltningsområde