Målet är ett öppet och aktivt samhälle

I justitieministeriets strategi beskrivs ministeriets vision, grundläggande uppgift och övergripande mål. Justitieministeriets vision är ett öppet och aktivt samhälle där var och en kan känna sig delaktig och lita på att hans eller hennes rättigheter tillgodoses.

Justitieministeriets strategi

Justitieministeriets grundläggande uppgift och värderingar

Justitieministeriets grundläggande uppgift är att trygga en fungerande rättsstat. Justitieministeriet

 • främjar demokratin och tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna
 • främjar realiseringen av rättssäkerheten och straffansvaret
 • tryggar verksamhetsförutsättningarna för det egna förvaltningsområdet
 • bereder lagstiftningen inom sitt ansvarsområde
 • utvecklar lagberedningen inom statsrådet.

Justitieministeriet är en del av det enhetliga statsrådet. Justitieministeriet följer statsrådets gemensamma värderingar, som är

 • öppenhet
 • jämställdhet
 • tillit
 • serviceprincipen
 • opartiskhet och oberoende
 • resultatrik verksamhet
 • kvalitet och gedigen sakkunskap
 • ansvarstagande.

Målen för justitieministeriets strategi

Målen för justitieministeriets strategi är uppdelade i samhälleliga effektmål, verksamhetens resultatmål, personalmål och mål som gäller ekonomin.

1. Samhälleliga effektmål

 • Rätten att delta och möjligheten att påverka tillgodoses på lika villkor
 • En tidsenlig och stödjande rättsordning främjar och tryggar handlingsmöjligheterna för människor, företag och samfund
 • En högklassig lagberedning tryggar förutsättningarna för välbefinnande och konkurrenskraft
 • Ett högklassigt rättsskydd är tillgängligt för alla
 • Straffansvaret realiseras rättvist; brottsligheten och känslan av otrygghet minskar.

2. Verksamhetens resultatmål

 • Digitala lösningar utnyttjas ansvarsfullt som en del av ett mångsidigt serviceutbud
 • Kvaliteten på lagberedningen tryggas genom en utveckling av kompetensen och arbetssätten
 • Organisationsstrukturen och nätverket av lokaler möjliggör en effektiv verksamhet
 • Ett brett nätverkssamarbete stärks i beredningen och beslutsfattandet.

3. Personalmål

 • En inkluderande och inspirerande ledning stöder uppnåendet av målen
 • Utvecklingen av kompetensen är strategisk och framtidsinriktad
 • Arbetsplatsen är rättvis och stöder välbefinnande i arbetet.

4. Ekonomiska mål

 • Det ekonomiska handlingsutrymmet möjliggör en planmässig utveckling
 • Produktiviteten höjs genom en förnyelse av verksamheten.

Förändringstrender i omvärlden

Förändringstrenderna i justitieministeriets omvärld omfattar

 • internationaliseringen
 • befolkningsstrukturen och migrationen
 • den tekniska omvälvningen och digitaliseringen
 • förändringen i demokratin och sätten att vara delaktig.

Strategin omsätts i praktiken med hjälp av ett resultatavtal

Strategin omsätts i praktiken genom ett resultatavtal som omspänner fyra år. Resultatavtalet innehåller bestämmelser om praktiska åtgärder och resurser med beaktande av regeringens riktlinjer och förändringar i omvärlden. Justitieministeriets resultatmål justeras årligen vid förhandlingar mellan kanslichefen, avdelningarna och kanslichefens stab.

Måluppfyllelsen bedöms varje år i en verksamhetsberättelse som ingår i ministeriets bokslut. Mellanfasen är en halvårsrapport som görs i augusti och som innehåller en preliminär bedömning av förutsebara risker och förändringar i omvärlden och olika sätt att hantera dem.

Resultatmålen för ministeriets förvaltningsområde avtalas vid resultatförhandlingar mellan ministeriet och ämbetsverken. Resultatmålen grundar sig på de riktlinjer som ministern redan har godkänt vid budgetberedningen, och de fastställs av kanslichefen på föredragning av chefen för förvaltnings- och styrningsavdelningen.

Dokument om resultatstyrningen inom justitieministeriets förvaltningsområde