EU:n tietosuojadirektiivin täytäntöönpano

OM005:00/2017 Säädösvalmistelu

Tietosuojadirektiivin tarkoituksena on taata luonnollisten henkilöiden korkeatasoinen ja johdonmukainen suoja henkilötietojen käsittelyssä rikosasioissa sekä helpottaa henkilötietojen vaihtoa jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kesken. Tietosuojadirektiivi kumoaa 6.5.2018 lukien EU:n tietosuojapuitepäätöksen 2008/977/YOS.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM005:00/2017

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 16.1.2017 –

Asettamispäivä 12.1.2017

tietosuoja kansallinen turvallisuus julkisoikeus informaatio-oikeus rikosasiat

Lainvalmistelu

  • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Hallituksen esitykset -

Eduskunnan vastaukset -

Hyväksytty säädös -

Tavoitteet ja tuotokset

Oikeusministeriön asettaman työryhmän tehtävänä on valmistella ehdotus tarpeelliseksi yleiseksi lainsäädännöksi Euroopan unionin tietosuojadirektiivin täytäntöön panemiseksi samoin kuin ehdotukset direktiivin edellyttämistä muutoksista oikeusministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön. Työryhmän tulee myös selvittää, voidaanko po. yleistä lainsäädäntöä soveltaa sellaiseen toimintaan, joka jää tietosuojadirektiivin ja tietosuoja-asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, mutta jonka sääntely on perusteltua sovittaa yhteen turvallisuusviranomaisia koskevan muun sääntelyn kanssa. Työryhmän tulee laatia ehdotuksensa hallituksen esityksen muotoon.

Tiivistelmä

Tietosuojadirektiivin tarkoituksena on taata luonnollisten henkilöiden korkeatasoinen ja johdonmukainen suoja henkilötietojen käsittelyssä rikosasioissa sekä helpottaa henkilötietojen vaihtoa jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kesken. Tietosuojadirektiivi kumoaa 6.5.2018 lukien EU:n tietosuojapuitepäätöksen 2008/977/YOS.

Lähtökohdat

Tietosuojadirektiivi on osa EU:n tietosuojan kokonaisuudistusta, johon sisältyy myös yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, jonka soveltaminen alkaa 25.5.2018. Tietosuojadirektiivi kumoaa 6.5.2018 lukien EU:n tietosuojapuitepäätöksen, joka oli ensimmäinen yleinen tietosuojainstrumentti EU:ssa poliisi- ja rikosoikeudellisen yhteistyön aloilla. Tietosuojapuitepäätös koskee vain EU:n jäsenvaltioiden rajat ylittävää henkilötietojen käsittelyä. Tietosuojadirektiivi on tietosuojapuitepäätöstä yksityiskohtaisempi ja sitä sovelletaan myös jäsenvaltion sisällä tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn.