Genomförandet av dataskyddsdirektivet

OM005:00/2017 Lagstiftningsprojekt

--

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM005:00/2017

Ärendenummer OM 21/41/2016, VN/2109/2018

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 16.1.2017 –

Datum för tillsättande 12.1.2017

Lagberedning

RP med förslag till lag om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagens svar EV 113/2018

I denna proposition föreslås det att det stiftas en lag om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten. Genom den föreslagna lagen genomförs det så kallade direktivet om dataskydd i brottmål. Lagen ska dessutom tillämpas på behandling av personuppgifter vid upprätthållandet av den nationella säkerheten. Till denna del är det fråga om en nationell lösning.

Ansvarig ministerOikeusministeri Häkkänen

Ytterligare uppgifter

  • Överlämnas till riksdagen som brådskande: riksdagens svar före uppehåll i sammanträdena

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2018

Mål och resultat

En arbetsgrupp vid justitieministeriet har som uppdrag att bereda ett förslag till nödvändig allmän lagstiftning för genomförandet av Europeiska unionens dataskyddsdirektiv, och ge förslag till vilka ändringar i lagstiftningen om justitieministeriets förvaltningsområde som direktivet förutsätter.
Arbetsgruppen ska också utreda om den allmänna lagstiftningen kan tillämpas på sådan verksamhet som faller utanför dataskyddsdirektivets och dataskyddsförordningens tillämpningsområde, men där det är motiverat att samordna lagstiftningen med annan lagstiftning som gäller säkerhetsmyndigheterna.

Arbetsgruppens förslag ska ha formen av en regeringsproposition.

Sammandrag

--

Utgångspunkter

--