Yhdenvertaisuuslain osittaisuudistus

Yhdenvertaisuuslaki ja siihen liittyvät lait uudistuivat osittain 1.6.2023 alkaen. Joidenkin muutosten osalta laissa on siirtymäaika eli osa muutoksista on toteutettava kahden vuoden kuluessa lain voimaantulosta.

Uudistuksen keskeisiä muutoksia:

  • Yhdenvertaisuusvaltuutetulla on jatkossa toimivalta käsitellä työelämän yksittäistapauksia. 
  • Yhdenvertaisuuden edistäminen ja yhdenvertaisuussuunnittelu laajenivat varhaiskasvatuksen järjestäjiin ja palveluntuottajiin toimipaikkakohtaisesti. Kunta vastaa kuitenkin siitä, että sen alueella toimiville perhepäivähoidon ja kunnallisen avoimen varhaiskasvatustoiminnan toimijoille laaditaan toimipaikkakohtaisen suunnitelman sijaan yhteistyössä näiden toimijoiden kanssa yhteiset yhdenvertaisuussuunnitelmat.
  • Yhdenvertaisuuden edistämisvelvollisuuksiin koulutuksen järjestäjän ja viranomaisen osalta lisättiin maininta velvollisuudesta arvioida toiminnan vaikutuksia eri väestöryhmiin.
  • Työnantajan yhdenvertaisuuden edistämisvelvollisuuksia tarkennettiin ja lisättiin velvollisuus arvioida yhdenvertaisuutta myös työhönotossa.
  • Häirinnän määritelmään lisättiin maininta ihmisryhmästä.
  • Koulutuksen järjestäjän velvollisuutta puuttua tiedossa olevaan häirintään tarkennettiin.
  • Kohtuullisia mukautuksia koskevaa sääntelyä tarkennettiin.
  • Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta voi suosittaa hyvityksen maksamista.
  • Asia voidaan viedä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan ilman, että asiassa on nimetty uhri.