Hyppää sisältöön
Media

Suomi tehostaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaa

oikeusministeriösisäministeriötyö- ja elinkeinoministeriöulkoministeriövaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 16.4.2019 11.44
Tiedote 32/2019
Seteleitä

Maailmanlaajuinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä Financial Action Task Force on julkistanut Suomea koskevan arviointiraporttinsa. FATF toteaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnan olevan Suomessa kokonaisuutena kohtuullisen hyvällä tasolla, mutta raportista todetaan myös puutteita.

- Suomi on lisäämässä viranomaisten resursseja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnassa. Erityisesti finanssisektorin valvontaan panostetaan. Myös rahanpesun selvittelykeskuksen toimintaa tehostetaan. Suojelupoliisin mahdollisuudet terrorismin ja sen rahoittamisen torjuntaan ovat uuden siviilitiedustelulainsäädännön ja sen edellyttämän henkilöstölisäyksen myötä ottamassa merkittävän askeleen, toteaa Suomen delegaatiota FATF täysistunnossa helmikuussa 2019 johtanut sisäministeriön kansliapäällikkö Ilkka Salmi.

FATF rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnan kansainvälisenä toimijana

Vuonna 1989 perustettu Financial Action Task Force - FATF on hallitusten välinen yhteistoimintaryhmä, joka toimii maailmanlaajuisena standardien kehittäjänä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen sekä joukkotuhoaseiden leviämisen rahoittamisen estämiselle. FATF:lla on jäseninä 36 valtiota ja 2 alueellista organisaatiota mm. Euroopan komissio. Kumppanuusjäseniä ja tarkkailijoita on kymmeniä ympäri maailmaa mm. Maailmanpankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto. Suomi on ollut jäsenenä vuodesta 1991.

FATF seuraa suositustensa täytäntöönpanoa

FATF:n toiminnan ytimessä ovat 40 suositusta, joita jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan. FATF seuraa jäsentensä toimintaa suositusten täytäntöönpanossa tekemällä vertaisarviointeja. Arviointi sisältää suositusten täytäntöönpanon sekä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen ja torjunnan tehokkuuden arvioinnit. Suomen maatarkastus tehtiin kesällä 2018 ja arviointiraportti hyväksyttiin FATF:n täysistunnossa Pariisissa helmikuussa 2019.

FATF tarkasteli arvioinnissaan 11 eri rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnan osa-aluetta. Suomi sai neliportaisessa arvostelussa korkeimman arvion rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnan kansainvälisestä yhteistyöstä. Toiseksi korkein arvio FATF arvioinnissa annettiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien tunnistamiselle ja viranomaisten yhteistyölle, rahanpesua ja terrorismin rahoittamista koskevan taloudellisen tiedon tuottamiselle ja hyödyntämiselle sekä rahanpesun tutkinnalle ja syyttämiselle.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnan valvontaan lisää resursseja

Heikoimpana osa-alueena arvioinnissa katsottiin olevan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnan valvonta, jossa merkittävänä tekijänä ovat olleet vähäiset viranomaisresurssit. Tähän ollaan nyt saamassa parannusta Finanssivalvonnan, Etelä-Suomen aluehallintoviraston sekä arpajaishallinnon valvonnan lisäresursseilla. Käytännössä Fiva ja AVI kaksinkertaistavat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen valvonnan voimavaransa. Myös rahanpesun selvittelykeskuksen henkilöresursseja on lisätty. Suojelupoliisin toimivaltuuksien laajentaminen ja henkilöresurssien lisäys on niin ikään merkittävä tekijä terrorismin ja sen rahoittamisen torjunnassa. FATF kansallinen koordinaatiovastuu siirtyi 1.3.2019 sisäministeriöltä valtiovarainministeriölle, joka myös lisää resurssejaan tällä sektorilla. Vastuu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaa koskevan lain valmistelusta siirtyi valtiovarainministeriölle 1.1.2019.

Osana muita toimenpiteitä joiden tavoitteena on parantaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnan tehokkuutta ovat 1.7.2019 käyttöön otettavat aluehallintoviraston rahanpesun valvontarekisteri, johon aluehallintoviraston valvomien ilmoitusvelvollisten on rekisteröitävä tietonsa, sekä edunsaajarekisteri, joka on patentti- ja rekisterihallituksen vastuulla. Edunsaajarekisterin tarkoituksena on edesauttaa erityisesti viranomaisten ja rahanpesulaissa säädettyjen ilmoitusvelvollisten mahdollisuuksia tunnistaa yhteisöjen tosiasialliset edunsaajat ns. Beneficial Owner. Viranomaisten keskinäistä yhteistyötä tehostamaan on jo vuonna 2018 perustettu työryhmä, jossa valvojien, rahanpesun selvittelykeskuksen ja suojelupoliisin edustajat kehittävät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnan yhteistyötä ja käytänteitä.

Lisätietoja:

rikostarkastaja Jaakko Christensen, sisäministeriö, p. 0295 486 950, jaakko.christensen(at)poliisi.fi
lainsäädäntöneuvos Armi Taipale, valtiovarainministeriö, p. 0295 530 399, armi.taipale(at)vm.fi
erityisasiantuntija Nadine Hellberg-Lindqvist, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 504 7023, nadine.hellberg-lindqvist(at)tem.fi
lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, oikeusministeriö, p. 0295 150 176, janne.kanerva(at)om.fi
lainsäädäntösihteeri Juho Keinänen, ulkoministeriö, p. 0295 351 979, juho.keinanen(at)formin.fi

Sivun alkuun