Hyppää sisältöön
Media

Lapsenhuoltolakiin tulossa lapsen asemaa parantavia uudistuksia

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 20.6.2018 13.30
Tiedote

Hallitus esittää lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lain uudistamista. Ehdotetuilla muutoksilla parannettaisiin lapsen oikeutta osallistua häntä koskevien asioiden käsittelyyn ja korjattaisiin lakia vastaamaan yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia, kuten perhetilanteiden monimuotoistumista.

Uudistuksella pyritään myös tehostamaan lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvien asioiden oikeuskäsittelyä.

- Lapsenhuoltolain uudistaminen on yksi hallituksen merkittävimmistä lapsia koskevista hankkeista. Sen tavoitteena on parantaa lapsen edun toteutumista huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevissa asioissa, sanoo oikeusministeri Antti Häkkänen.

- Haluan kiinnittää huomiota erityisesti lakiin ehdotettuihin säännöksiin huoltajien velvollisuudesta suojella lasta väkivallalta, vaalia lapselle läheisiä ihmissuhteita ja myötävaikuttaa tapaamisoikeuden toteutumiseen. Näillä on tarkoitus korostaa vanhempien ja huoltajien vastuuta ajatella asioita lapsen kannalta kaikissa tilanteissa. Myös silloin, jos huoltajuudesta tai tapaamisista tulee riitaa vanhempien välillä, ministeri Häkkänen painottaa.

Vuoroasuminen kirjattaisiin lakiin

Lakiin esitetään otettavaksi säännökset vuoroasumisesta. Vanhemmat voisivat sopia tai tuomioistuin voisi päättää yhtenä mahdollisena asumismuotona, että lapsi asuu vuorotellen kummankin vanhempansa luona. Asumisratkaisuun vaikuttaisivat muun muassa lapsen yksilölliset ominaisuudet ja tarpeet.

Vuoroasumisessakin lapsella voisi olla vain yksi virallinen asuinpaikka. Ehdotetut säännökset eivät siten vaikuttaisi etuuksiin ja palveluihin, kuten asumistukeen ja lapsilisän jakautumiseen. Vuoroasumisjärjestely tulisi kuitenkin näkyville väestötietojärjestelmään ja kuvastaisi nykyistä paremmin lapsen asumista silloin, kun hän asuu yhtä paljon kummankin vanhempansa luona.

Lapselle voitaisiin vahvistaa oikeus tavata läheistä henkilöä

Uutta olisi myös se, että lapselle voitaisiin vahvistaa oikeus tavata hänelle erityisen läheistä henkilöä eli henkilöä, jonka kanssa hänellä on lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen verrattava vakiintunut suhde.

- Tällainen suhde on voinut muodostua esimerkiksi samassa taloudessa asuneeseen isovanhempaan, sijaisvanhempaan tai vanhemman entiseen puolisoon. Nyt tapaamisoikeus voidaan vahvistaa vain lapsen ja tämän vanhemman välille, Häkkänen sanoo.

Ehdotuksen mukainen tapaamisoikeus vahvistettaisiin tuomioistuimen päätöksellä ja tarve sen vahvistamiseen arvioitaisiin ennen kaikkea lapsen edun näkökulmasta.

Vieraannuttamisen ehkäisemiseen useita keinoja

Ehdotetuilla lainsäädäntötoimilla pyritään nykyistä tehokkaammin ehkäisemään vieraannuttamisesta tai muusta syystä johtuvia ongelmia tapaamisoikeuden toteutumisessa. Vieraannuttamisella tarkoitetaan yleensä vanhemman käyttäytymistä tavalla, joka vaikeuttaa lapsen ja toisen vanhemman välistä vuorovaikutussuhdetta tai estää sen kokonaan.

Lakiin lisättäisiin kummallekin vanhemmalle velvollisuus myötävaikuttaa tapaamisoikeuden toteutumiseen ja kiellettäisiin epäasiallinen vaikuttaminen lapseen. Lapsen ja vanhemman välisen suhteen säilyminen olisi myös tekijä, joka otettaisiin huomioon huollosta ja tapaamisoikeudesta päätettäessä. Tapaamisoikeuden turvaamiseksi tuomioistuin voisi asettaa sakon uhan tapaamisoikeutta koskevaan päätökseen. 

Lapsen osallisuutta vahvistettaisiin ja menettelyjä tehostettaisiin

Laissa säädettäisiin nykyistä yksityiskohtaisemmin lapsen kuulemisesta tuomioistuimessa ja sosiaaliviranomaisen luona. Tuomioistuin voisi käyttää kuulemisessa apuna asiantuntija-avustajaa. Tämän tehtävänä olisi ennen kaikkea varmistaa se, että kuuleminen tapahtuu lapsiystävällisellä tavalla. Lapsen mielipide olisi selvitettävä myös riidattomissa asioissa, joissa se olisi ensisijaisesti huoltajien tehtävä.

Oikeudenkäyntien nopeuttamiseksi ehdotetaan, että laissa säädettäisiin velvollisuudesta käsitellä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva asia joutuisasti ja järjestää ensimmäinen istunto ilman aiheetonta viivytystä. Ilmeisen perusteeton hakemus sopimuksen tai päätöksen muuttamiseksi tulisi esityksen mukaan hylätä jo kirjallisessa menettelyssä.

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta voitaisiin sopia sosiaaliviranomaisen vahvistamalla sopimuksella nykyistä laajemmin. Vanhemmat voisivat sopia esimerkiksi keskinäisestä tehtäviensä jaosta, tietojensaantioikeudesta ja huollon uskomisesta vanhempien ohella muulle henkilölle. 

Ehdotettujen lainmuutosten arvioidaan vahvistavan lapsen asemaa ja oikeuksia muun muassa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa edellytetyllä tavalla.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen, puh. 02951 50260, sähköposti: [email protected] ja lainsäädäntöneuvos Laura Määttänen, puh. 02951 50332, sähköposti [email protected]

Valtioneuvosto.fi/päätökset

Hankesivu

Lapsenhuoltolain uudistuksen keskeinen sisältö (pdf)

Sivun alkuun