Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Nu på remiss: Rökförbud i slutna fängelser föreslås

Justitieministeriet 16.6.2020 12.27
Pressmeddelande

Justitieministeriet har berett ett utkast till regeringens proposition med förslag till begränsning av rökning i fängelser.

I propositionsutkastet föreslås ett totalförbud mot rökning i slutna fängelser. I öppna anstalter tillåts rökning utomhus på platser avsedda för rökning.

Syftet med att begränsa rökning är att förhindra de negativa effekter på hälsan som rökning i fängelserna vållar för fångar och personal som inte röker och att främja de rökande fångarnas hälsa. Enligt propositionen ska rökningen minskas så att fångarna får den vård de behöver för avvänjningssymtom på grund av beroendet.

En bedömningspromemoria om ordnandet av möjlighet att röka för fångar blev klar vid justitieministeriet tidigare i vår. Utkastet till regeringsproposition har beretts utifrån remissvaren. I bedömningspromemorian granskades fyra olika sätt att ordna rökning i fängelser. Nästan alla remissinstanser ansåg att förbud mot rökning i slutna fängelser är den bästa lösningen.

I slutna fängelser har rökning bland fångar hittills ordnats så att det har varit möjligt att röka i fångarnas celler och utomhus. Det har inte varit tillåtet att röka i de allmänna lokalerna. I öppna anstalter har fångarna fått röka utomhus. Sedan 2018 har man i några fängelser infört begränsningar av rökning.

Utkastet till regeringsproposition har skickats på remiss. Avsikten är att regeringens proposition lämnas till riksdagen i september.

Ytterligare upplysningar: Juho Martikainen, regeringssekreterare, tfn 0295 150 520, [email protected]

Utlåtande.fi: Regeringens proposition till riksdagen med förslag till bestämmelser om ordnande av rökning i fängelser och häkten