Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Justitieminister Henriksson: Vi stärker rättsvården

Justitieministeriet
16.9.2020 16.58
Pressmeddelande

Regeringen beslutade i dag under budgetförhandlingarna om insatser för att stärka rättssystemet. Tilläggsfinansiering anvisas bland annat för att göra rättegångar och ärendehanteringen smidigare och för att säkerställa att straffansvaret realiseras.

Regeringen anvisade domstolarna tilläggsfinansiering på 2,7 miljoner euro för nästa år för att möjliggöra smidigare rättegångar och 1,7 miljoner euro för att minska anhopningen av vatten- och miljöärenden. Åklagarmyndigheten beviljas en nivåförhöjning på 2,5 miljoner euro för att trygga realiserandet av straffansvaret.

Regeringen beviljade ett tillägg på 5 miljoner euro för att införa digitala arbetsverktyg och e-tjänster (ärende- och dokumenthanteringssystemet AIPA) vid de allmänna domstolarna och Åklagarmyndigheten. Man satsar stort på att utveckla digitaliseringen och ett tillägg på sammanlagt 6 miljoner euro riktas till myndigheternas anslag för informationsförvaltning.

- I en rättsstat är medborgarnas förtroende för ett fungerande rättssystem och rättsvård av avgörande betydelse. Medborgarna måste kunna lita på att deras ärenden behandlas snabbt utan onödigt dröjsmål. En fungerande rättsvård är ytterst viktig också med tanke på vårt lands konkurrenskraft. Medborgarna och företagen ska kunna lita på att deras ärenden behandlas effektivt och smidigt i domstolarna. Därför är det nödvändigt att vi satsar på vårt rättssystem, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Coronaviruspandemin har orsakat långvariga köer i ärendehanteringen inom justitieministeriets förvaltningsområde och ett växande behov av tilläggsresurser. Beslut om tilläggsanslag för att avveckla anhopningen fattas senare i höst vid beredningen av tilläggsbudgeten och den kompletterande budgeten.

Mer resurser för ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning

Regeringen satsar också på att förbättra ekonomi- och skuldrådgivningen och reserverar 0,6 miljoner euro i tilläggsfinansiering för rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten. Också Utsökningsverket kommer att få tilläggsanslag för att effektivisera rådgivningen till gäldenärer.

I enlighet med vad som överenskommits tidigare reserveras dessutom pengar för att inrätta en befattning som rapportör om våld mot kvinnor och en befattning som äldreombudsman. Båda avses inleda sitt arbete nästa år.

Siffrorna är slutgiltiga först efter regeringens allmänna sammanträde. Budgetpropositionen föredras för statsrådets allmänna sammanträde den 5 oktober 2020.


Ytterligare information: 
Niklas Mannfolk, specialmedarbetare, tfn 050 306 3990, [email protected]
Tapio Laamanen, avdelningschef, tfn 0295 150 290, [email protected]
Miika Snellman, enhetschef, tfn 0295 150 126, [email protected],
Juha Saunamäki, ledande sakkunnig, tfn 0295 150 192, [email protected]


Statens budgetförslag för 2021 (statsrådets webbplats) 

Sivun alkuun