Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Rättegångskostnaderna i tvistemål har ökat

Justitieministeriet
22.9.2020 12.11
Pressmeddelande

En fullskalig rättegång är ett ekonomiskt riskfyllt sätt att lösa tvistemål. Detta framgår av en färsk undersökning om hur rättegångskostnaderna i omfattande tvistemål har utvecklats under den senaste tiden. Undersökningen beställdes av justitieministeriet och genomfördes av Institutet för kriminologi och rättspolitik (KRIMO).

Enligt undersökningen har rättegångskostnaderna i tvistemål ökat sedan underrättsreformen 1993. År 2019 var parternas rättegångskostnader i ett tvistemål som avgjorts vid huvudförhandling i genomsnitt cirka 9 000–10 000 euro, medan de jämförbara rättegångskostnaderna år 2008 var i genomsnitt cirka 6 000–7 500 euro. 

Under ett årtionde har kärandenas yrkanden om ersättning för rättegångskostnader ökat med cirka 22 procent och svarandenas med 61 procent. Under tiden efter underrättsreformen har yrkandena om ersättning för rättegångskostnader mer än fördubblats. 

I cirka 41 procent av de tvistemål som avgjordes vid huvudförhandling 2019 översteg parternas sammanlagda rättegångskostnader det intresse som tvisten gällde. Största delen av rättegångskostnaderna består i allmänhet av biträdets arvode. 

Under det senaste årtiondet har rättegångskostnaderna och den kostnadsrisk som hänför sig till rättegångskostnaderna ökat i synnerhet när det gäller talan som väckts av privatpersoner. Rättegångskostnaderna har ökat särskilt i tvister som gäller fast egendom och försäkringsersättningar. När det gäller dessa tvister har rättegångskostnaderna minst fördubblats under ett årtionde. Även i fråga om tvister som gäller anställningsförhållanden är rättegångskostnaderna högre än tidigare.  

Undersökningsmaterialet bestod av cirka 540 rättegångshandlingar från tingsrätter under en period på fyra månader. Materialet omfattade cirka 85 procent av alla tvistemål som avgjordes vid huvudförhandling under undersökningsperioden.

Undersökningen har samband med regeringsprogrammet där det konstateras att regeringen utreder grunderna för fastställande av rättegångskostnader bland annat i syfte att minska den kostnadsrisk som hänför sig till rättegångskostnaderna. Undersökningen har genomförts av doktorand Laura Sarasoja och Chris Carling från Institutet för kriminologi och rättspolitik. Justitieministeriet utreder möjligheterna att ändra bestämmelserna om rättegångskostnader så att kostnadsrisken som hänför sig till dem minskar jämfört med nuläget. 

Ytterligare information:
Piritta Koivukoski-Kouhia, specialsakkunnig, tfn 0295 150 026, [email protected]
Jukka Siro, specialsakkunnig, tfn 0295 150 021, [email protected]
Laura Sarasoja, doktorand, tfn 050 311 4791, [email protected]

Rättegångskostnader i tvistemål som avgjorts vid huvudförhandling 2019 (på finska) 
 

Sivun alkuun