Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Utredning om försöket med elektronisk röstning visade på brister

Justitieministeriet
10.12.2008 9.00
Pressmeddelande -

Justitieministeriets enhet för intern revision har utrett de problem som uppdagades i samband med försöket med elektronisk röstning i kommunalvalet 2008 samt uppgifterna och ansvarsfördelningen i anslutning till projektet inom ministeriet. Försöket med elektronisk röstning är en del av ett omfattande reformprojekt som gäller valdatasystemet.

Utredningen inleddes eftersom den elektroniska röstningen hade avbrutits för en del av väljarna. Justitieministeriet gör också en övergripande utredning om försöket med elektronisk röstning, vilken enligt planerna blir klar senvåren 2009.

I utredningen konstateras att reformprojektet som gäller valdatasystemet har genomförts enligt förfaranden som överensstämmer med god projektadministration. Som brister kan betraktas den övergripande administrationen av projektet samt ministeriets smala representation i ledningen och styrningen av projektet. Enligt utredningen borde projektadministrationsförfarandena systematiseras även på ett mera allmänt plan inom ministeriet. Även informationen mellan olika förvaltningsnivåer borde utvecklas.

Den elektroniska röstningen hade förberetts med ett heltäckande utbildningsprogram för bl.a. kommunernas valfunktionärer och ADB-personal. I utbildningsprogrammet hade man också beaktat att väljare med svagare datakunskaper kunde vara i behov av särskild handledning. Av den enkät som gjordes efter valet framgick att merparten av dem som röstat elektroniskt ansåg att röstningsmaskinen var mycket lätt att använda och att det var mycket enkelt att rösta elektroniskt.

Projektet startade 2005

Projektet i syfte att testa elektronisk röstning inleddes vid justitieministeriet 2005 utgående från linjerna i regeringsprogrammet. Riksdagen godkände de ändringar som försöket med elektronisk röstning förutsatte i vallagen hösten 2006 och lagändringarna trädde i kraft den 1 januari 2007.

Det var möjligt att rösta på elektronisk väg i Högfors, Grankulla och Vichtis kommuner. Efter valet framgick det att rösterna från 232 väljare som påbörjat röstningen inte hade gått in i den elektroniska valurnan. Detta antogs åtminstone i en del av fallen ha berott på att väljaren hade avbrutit röstandet i misstag.

Det elektroniska röstningssystemet levererades till justitieministeriet av TietoEnator Abp. Systemet genomgick flera olika testskeden. Godkännandetestningen genomfördes i mars 2008 vid fyra olika tillfällen.

En iakttagelse i samband med testningen behandlades inte

Vid godkännandetestningen påpekades att väljaren kunde få den felaktiga uppfattningen att röstningen lyckats eftersom programmet utan att meddela något återgick till startskärmen fast röstkortet avlägsnades ur kortläsaren för tidigt. Alla andra iakttagelser behandlades med undantag för denna.

Återgången till startskärmen var en planerad egenskap som hade ansetts trygga valhemligheten på det mest tillförlitliga sättet. Detta kan vara en bidragande orsak till att iakttagelsen inte ledde till någon korrigering. Den risk som hänförde sig till iakttagelsen betraktades kanske inte heller som verklig, eftersom det gavs anvisningar under röstningens gång på flera olika sätt.

Godkännandetestningen vilade på ministeriets ansvar. Enligt den interna revisionens utredning bör det i fortsättningen skrivas in i projektplanerna att leverantören är skyldig att meddela om det finns brister i sättet att sköta saker som ankommer på ministeriets ansvar eller i de uppgifter som ministeriet gett, vilka kan äventyra arbetets korrekta innehåll.

I utredningen konstateras också att det skulle ha varit motiverat att inhämta en bedömning om röstningsutrustningen av en sakkunnig specialiserad på användbarhetsplanering. Man hade övervägt detta, men det uteslöts ur planerna redan i det inledande projektskedet 2006.

Utlåtande om besvären till förvaltningsdomstolen

Justitieministeriet har också avgett ett utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol om besvären angående den elektroniska röstningen. Till förvaltningsdomstolen inkom fem besvär. I dem krävdes att förvaltningsdomstolen upphäver Högfors, Grankullas och Vichtis centralvalnämnders beslut om fastställande av resultatet i kommunalvalet. Ändringssökandena kräver att förvaltningsdomstolen bestämmer att det ska ordnas nya val i de berörda kommunerna.

Ytterligare upplysningar:
kanslichef Tiina Astola, tfn (09) 1606 7502 (borta 11.12)
revisionschef Riitta Laitinen, tfn (09) 1606 7814
lagstiftningsdirektör Sami Manninen (09) 1606 7690 (på plats 10.12) (utlåtandet till förvaltningsdomstolen)

Sivun alkuun