Hyppää sisältöön
Media

Valtioneuvosto päätti jatkotoimista Kauhajoen koulusurmien johdosta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 31.3.2011 10.00
Tiedote -

Valtioneuvosto käsitteli tänään 31. maaliskuuta viranomaisten toimenpiteitä Kauhajoella 23.9.2008 sattuneen kouluampumisen johdosta. Kauhajoen koulusurmien tutkintalautakunta antoi helmikuussa 2010 kaikkiaan 9 viranomaisille suunnattua toimenpidesuositusta. Valtioneuvosto sai selvityksen hankkeiden tähänastisesta täytäntöönpanosta ja päätti vireillä olevien hankkeiden jatkamisesta.

Eri viranomaistahot ovat toteuttaneet suosituksia seuraavasti:

Ampuma-aselakia on muutettu lokakuussa 2010. Laki ei sisällä käsiaseiden täyskieltoa, mutta siinä on tiukennettu pistooleja, pienoispistooleja, revolvereja ja pienoisrevolvereja koskevien lupien edellytyksiä.

Nuorten mielenterveyspalveluiden kannalta merkityksellinen on muun muassa toukokuussa 2011 voimaan tuleva terveydenhuoltolaki. Lain mukaan mielenterveyspalveluissa hoidon tarpeen arvioinnin perusteella tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä alle 23-vuotiaille hoidon edellyttämä kiireellisyys huomioon ottaen pääsääntöisesti kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu.

Vuosina 2008-2010 Kaste-ohjelman mukaisia valtionavustuksista on suunnattu yhteensä 42,3 miljoonaa euroa lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden uudistamiseen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on kehittänyt tukiaineistoa ehkäisevään mielenterveystyöhön. Esimerkkejä ehkäisevän mielenterveystyön interventioista ja toimenpiteistä ovat koulukiusaamisen vähentämisen ja estämisen Kiva koulu -hanke sekä Toimiva lapsi ja perhe -työmenetelmä perheen tukemiseksi, kun vanhemmilla on päihde- tai mielenterveysongelmia. Nuorten miesten syrjäytymisen ehkäiseminen on yksi ehkäisevän mielenterveystyön kehittämiskohteista.

Opiskeluterveydenhuollon kannalta merkityksellistä on määräaikaisia terveystarkastuksia koskeva sääntely, joka on tullut voimaan 1.1.2011 (valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta). Asetuksen toimeenpanon tueksi kuntien laskennallisia valtionosuuksia on lisätty yhteensä 18,5 miljoonaa euroa vuosina 2010-11 kuntien antamien lisäresurssitarvetietojen mukaisesti. Asetuksen toimeenpanoa seuraa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Oppilashuollon toimintaedellytyksiä perusopetuksessa on parannettu perusopetuslakiin 1.1.2011 tehdyillä oppilashuoltoon sekä tietojen salassapitoon ja käsittelyyn liittyvillä muutoksilla. Valmisteltavana olevan oppilas- ja opiskelijahuollon lainuudistuksen tavoitteena on omalta osaltaan varmistaa parempien opiskeluhuoltopalveluiden saaminen eri puolilla maata. Useita ennalta ehkäisyä ja varhaista puuttumista kouluissa ja oppilaitoksissa koskevia hankkeita on lisäksi vireillä.

Opetushallitus on laatimassa turvallisuusopasta opetuksen ja koulutuksen järjestäjille ja henkilöstölle. Tarkoituksena on tuottaa päivittyvä, tietoverkkovälitteinen opas, joka tarjoaa konkreettisen työvälineen koulujen ja oppilaitosten turvallisuussuunnittelulle sekä oppaan käyttöönottoa tukevaa oheismateriaalia.

Kaikki koulun turvallisuusasiakirjat ja turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat, ohjeistus ja suunnittelun tuki on tarkoitus koota koulun turvallisuuskansioon. Opetushallitus on laatinut turvallisuuskansiolle alustavan rungon ja sen työstäminen tapahtuu turvallisuusoppaan valmistumisen kanssa samanaikaisesti.

Oppilaitosten turvallisuuteen on kiinnitetty huomiota myös poliisi- ja pelastustoimessa. Poliisi ja pelastustoimi ovat nimenneet koulujen yhteyshenkilöt helpottamaan yhteydenpitoa koulujen ja näiden viranomaisten välillä. Pelastuslaitokset ovat tukeneet oppilaitoksia turvallisuusohjeiden päivittämisessä ja järjestäneet aiheeseen liittyvää koulutusta ja harjoituksia.

Moniviranomaisyhteistyötä oppilaitosten turvallisuuden parantamiseksi on toteutettu osana oppilaitosten turvallisuusohjeiden toimeenpanoa. Lisäksi on järjestetty laajasti koulutusta sekä yksittäisille viranomaisille että viranomaisyhteistyön kehittämiseksi.

Eri viranomaiset ovat osallistuneet alueellisella ja paikallisella tasolla viranomaisyhteistyöhön, jossa on suunniteltu toimintaa koulusurmien kaltaisten tilanteiden varalle. Lisäksi on järjestetty harjoituksia.

Kuntien käyttöön on laadittu opas psykososiaalisesta tuesta ja palveluista. Uuden terveydenhuoltolain mukaan yksilön ja yhteisön psykososiaalisen tuen yhteensovittaminen äkillisissä järkyttävissä tilanteissa on kunnan tehtävä.

Vireillä olevia hankkeita jatketaan

Eräisiin toimenpidesuosituksiin liittyy vireillä olevia hankkeita. Niiden osalta valtioneuvosto päätti, että opetus- ja kulttuuriministeriö ja opetushallitus jatkavat oppilaitosten turvallisuuskansion valmistelua.

Sisäasiainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö huolehtivat viranomaisten yhteistoimintaa ja moniviranomaisyhteistyötä ohjeistuksen kehittämisestä.

Sosiaali- ja terveysministeriö ottaa psykososiaalisen tuen tarpeet huomioon terveydenhuoltolain nojalla annettavien asetusten valmistelussa ja sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistamisessa.

Lisätietoja:
OM, lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala, 09 1606 7761, sähköposti: [email protected]
SM, sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikkö Tarja Mankkinen, puh. 071 878 8370, [email protected]
OKM, ylitarkastaja Heli Jauhola, puh. 09 1607 7275, [email protected]
STM, neuvotteleva virkamies Maire Kolimaa, puh. 09 160 74138, [email protected]

Valtioneuvoston päätös (pdf) löytyy tiedotteesta verkkosivuilla www.om.fi


Tuija Brax
Sivun alkuun