Ordnande och tryggande av umgängesrätt i enlighet med haagkonventionen om bortföranden av barn

Ett barn har rätt att hålla kontakt med den förälder som det inte bor hos även om föräldern bor utomlands. Om det är problem med kontakten eller umgängesrätten kan föräldern i fråga be centralmyndigheten om hjälp i umgängesärendet. I allmänhet är det domstolen i den stat där barnet bor som beslutar om umgängesrätt.

Centralmyndigheten

Hur kan centralmyndigheten hjälpa?

Umgängesrättsärenden utomlands

Om ditt barn bor i ett annat land kan du lämna en ansökan om umgängesrätt till centralmyndigheten i Finland. Centralmyndigheten vidarebefordrar din ansökan till centralmyndigheten i den andra avtalsstaten. Den centralmyndighet som tar emot ansökan strävar efter att själv eller med hjälp av någon annan behörig instans nå en förlikning mellan föräldrarna. Om en förlikning inte nås kan föräldern föra ärendet till domstolen i den stat där barnet bor. Centralmyndigheten i den andra avtalsstaten för i allmänhet inte ärendet till domstol. Centralmyndigheten kan förmedla kontaktuppgifter till lokala advokater till sökanden, men sökanden måste själv stå för advokatkostnaderna. I vissa stater kan det finnas möjlighet till rättshjälp.

Umgängesrättsärenden i Finland

Efter att ha tagit emot en ansökan om umgängesrätt från utlandet begär centralmyndigheten i allmänhet handräckning av det kommunala socialväsendet, som kontaktar den förälder som bor i Finland. Socialmyndigheten utreder om det finns möjlighet till förlikning mellan föräldrarna i umgängesärendet. Om en förlikning inte är möjlig sänds rättshjälpsbyråernas och advokatförbundets kontaktuppgifter till den förälder som bor i det andra landet så att föräldern, om han eller hon så önskar, kan föra umgängesrättsärendet till domstol. Centralmyndigheten för inte ärendet till domstol. Centralmyndigheten kan också ge information om hur man ansöker om rättshjälp i Finland. Socialmyndighetens tjänster är avgiftsfria.

Tillämplig lagstiftning och överenskommelser som är bindande för Finland

Finland har anslutit sig till Haagkonventionen om bortföranden av barn (konventionen om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn, FördrS 57/1994).

Nationell lagstiftning som gäller detta område

Lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt (361/1983)

Lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt (619/1996)

Den nationella lagstiftningen och de internationella fördragen finns i databasen Finlex.

Ytterligare information