Utlysning för 2021 av finansieringsprogrammet för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden 

EU-kommissionen har öppnat de första utlysningarna för finansieringsprogrammet Medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden (Citizens, Equality, Rights and Values Programme CERV) för 2021. I år riktas EU-finansiering till genomförandet av EU:s dataskyddsförordning, förebyggande av könsrelaterat våld och våld mot barn, främjande av barns rättigheter, åtgärder mot rasism och diskriminering samt till att öka medvetenheten om Europeiska unionens ursprung, mångfald och värden.

Syftet med finansieringsprogrammet CERV är att skydda och främja de värden och rättigheter som tryggas i avtalen om EU:s verksamhet, i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och i de internationella människorättskonventionerna. Unionens gemensamma värden är bl.a. respekt för människans värdighet och de mänskliga rättigheterna, frihet, demokrati, jämlikhet och rättsstaten. Programmet har fyra specifika mål:

  1. Att främja unionens gemensamma värden, särskilt genom att bevilja finansiering till civilsamhällesaktörer som genom sin verksamhet främjar de grundläggande rättigheterna 
  2. Att främja jämlikhet och förebygga diskriminering och ojämlikhet på grund av kön, ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning 
  3. Att främja medborgarnas engagemang och deltagande i Europeiska unionens demokratiska liv
  4. Att förebygga våld särskilt mot barn, unga, kvinnor och andra riskutsatta grupper, att ingripa i våldet samt att stödja och skydda våldsoffer.

Ansökningstiderna som gäller finansieringsprogrammet löper i huvudsak ut i oktober eller november 2021. Ett undantag är utlysningen som gäller förebyggande av könsrelaterat våld och våld mot barn samt utlysningen som gäller förebyggande av rasism och diskriminering vilkas tidsfrist löper ut den 15 juni.

Syftet med finansieringsprogrammet är särskilt att stödja civilsamhällesorganisationer som är verksamma på lokal, regional och nationell nivå. Finansiering kan, beroende på ansökan, förutom av organisationer också sökas av myndigheter, universitet och forskningsinstitut.

Den sammanlagda budgeten för finansieringsprogrammet Medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden 2021 uppgår till cirka 91 miljoner euro. En del av utlysningen för 2021 genomförs på nytt också 2022, då den totala budgeten är drygt 200 miljoner euro. Programmet CERV är en sammanslagning av förra ramperiodens finansieringsprogram för rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (REC) och finansieringsprogrammet Ett Europa för medborgarna.

Öppna utlysningar i Europeiska kommissionens portal.

Årsprogrammet för 2021–2022 för finansieringsprogrammet CERV.

Beställ Europeiska kommissionens nyhetsbrev om finansieringsprogrammen inom det rättsliga området. 

Ytterligare information:
Katriina Nousiainen, specialsakkunnig, tfn 029 515 0275, [email protected]

Aktuella utlysningar inom programmet CERV

Call for proposals limited/restricted to national Data Protection Authorities on reaching out to stakeholders in data protection legislation (CERV-2021-DATA)

Syftet med utlysningen är att fortsätta det arbete som inletts under programmet REC, där EU:s dataskyddsförordning förankras på nationell nivå. Särskilda prioriteringar är att stödja små och medelstora företag i genomförandet av de krav som ställs i dataskyddsförordningen samt att öka medvetenheten om dataskyddsförordningen bland hela befolkningen. 
Ansökningstiden inleddes 6.5.2021, och den går ut 9.11.2021 
Budget 1 850 000 € 

Mer information om utlysningen finns på kommissionens webbplats.

Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against children (CERV-2021-DAPHNE)

Syftet med utlysningen år 2021 är att stödja identifiering och förebyggande av samt skydd för våld mot kvinnor, barn, unga och hbtqi-personer. Särskild fokus kommer att läggas vid covid-19-pandemins konsekvenser för dessa grupper. Med utlysningen vill man också bekämpa könsrelaterat våld genom att föra en kritisk dialog om den traditionella maskulinitetsuppfattningen och genom att öka mäns och pojkars delaktighet i arbetet mot våld. 
Ansökningstiden inleddes 20.4.2021, och den går ut 15.6.2021
Budget 17 700 000 € 

Mer information om utlysningen finns på kommissionens webbplats.

Call for proposals to promote equality and to fight against racism, xenophobia and discrimination (CERV-2021-EQUAL)

Utlysningen har fem separata prioriteringar: 

  1. Bekämpning av intolerans, rasism, främlingsfientlighet, diskriminering, hatretorik och hatbrott (4 500 000 euro) 
  2. Främjande av mångfaldsledning och inklusion på arbetsplatser inom både den offentliga och den privata sektorn (500 000 euro) 
  3. Bekämpning av diskriminering av hbtqi-personer samt främjande av likabehandling av hbtqi-personer (1 000 000 euro) 
  4. Förebyggande och rapportering av samt ingripande i hatretorik (1 500 000 euro) 
  5. Utlysning avgränsad till offentliga myndigheter för att stödja ingripande i diskriminering (intersektionell diskriminering och diskriminering på flera olika grunder), rasism och främlingsfientlighet  (1 500 000 euro)

Ansökningstiden inleddes 20.4.2021, och den går ut 15.6.2021 
Total budget 9 900 000 € 

Mer information om utlysningen finns på kommissionens webbplats.

Call for proposals to protect and promote the rights of the child (CERV-2021-CHILD)

Syftet med utlysningen är att svara på covid-19-pandemins negativa konsekvenser för barn. Detta görs genom att främja beaktandet av barns rättigheter vid coronaåtgärder och andra nödsituationsåtgärder samt genom att främja genomförandet av EU:s strategi för barnets rättigheter.
Ansökningstiden inleddes 20.4.2021, och den går ut 7.9.2021
Budget 2 160 000 € 

Mer information om utlysningen finns på kommissionens webbplats. 

European Remembrance (CERV-2021-CITIZENS-REM)

Syftet med utlysningen är att stödja projekt som upprätthåller medvetenheten om viktiga händelser i Europas moderna historia, såsom konsekvenserna av auktoritära och totalitära regimer. Dessutom ska man öka de europeiska medborgarnas medvetenhet om den gemensamma historien, kulturen, kulturarvet och de gemensamma värdena. Samtidigt ökas förståelsen för Europeiska unionen, dess ursprung, syfte, mångfald, resultat och betydelsen av ömsesidig förståelse och tolerans. 
Ansökningstiden inleddes 29.4.2021, och den går ut 7.9.2021 
Budget 4 515 000 € 

Mer information om utlysningen finns på kommissionens webbplats.