Målen för CERV-programmet

Det finns fyra specifika mål för CERV-programmet, och ansökningarna om finansieringen fördelas enligt dem på fyra teman:

   Unionens värden

Inom detta tema riktas finansieringen i huvudsak till civilsamhällesaktörer som med sin verksamhet främjar de grundläggande fri- och rättigheterna. Syftet är samtidigt att skydda och främja unionens värden och respekten för rättsstatsprincipen och främja en mer demokratisk union, en demokratisk dialog, öppenhet och god förvaltning.

 

  Jämlikhet, rättigheter och jämställdhet

Inom detta tema riktas finansieringen till verksamhet som främjar jämlikhet och som förebygger diskriminering och ojämlikhet på grund av kön, ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Samtidigt skyddar och främjar man de rättigheter som hänför sig till EU-medborgarskapet samt rätten till dataskydd. 

 Medborgarnas engagemang och deltagande

Inom detta tema riktas finansieringen till verksamhet som främjar medborgarnas aktivitet och demokratiska delaktighet i Europeiska unionen och i sådan verksamhet som främjar europeisk hågkomst. Syftet är också att främja interaktion mellan medborgare från olika länder genom projektsamarbete mellan vänstäder och olika nätverk städer emellan.

 Förebyggande av våld, särskilt mot kvinnor och barn (Daphne)

Inom detta tema riktas finansieringen till verksamhet som förebygger och bekämpar alla former av våld som riktas mot särskilt kvinnor, flickor, unga och barn och andra grupper som är utsatta samt till verksamhet som stöder och skyddar våldsoffer.