Förvaltningsförfarande och förvaltningsprocess

Med förvaltningsförfarande avses först och främst en myndighets avgörande som konkretiseras som ett förvaltningsbeslut samt åtgärder som har direkt samband med beslutet. Utöver det formella beslutet omfattar det förfarande som tillämpas i förvaltningsärenden också åtgärder för sändning och delgivning av handlingar.

I förvaltningsrättskipning är det fråga om sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut och andra liknande rättsmedel genom vilka meningsskiljaktigheter som gäller förvaltningsärenden avgörs i förvaltningsdomstolarna.