Statsunderstöd för att förebygga våld mot unga i sällskapsförhållanden och parrelationer och för att utveckla chattjänster för offer 

Understödet är avsett för att förebygga våld mot kvinnor, i synnerhet i ungas kvinnors sällskapsförhållanden och parrelationer. De åtgärder som finansieras kan omfatta/gälla både dem som utsätts för våld och förövarna. Understödet är ett specialunderstöd.

Understödet kan sökas av sammanslutningar med rättsförmåga (organisationer, föreningar), stiftelser, läroanstalter och kommuner eller samkommuner. Sökande vars centrala uppgift är att producera stödtjänster för brottsoffer prioriteras. Understödet kan inte beviljas arbetsgrupper, enskilda personer eller bolag.

Understödet beviljas för följande syften:

  1. För att förebygga våld i ungas sällskapsförhållanden och parrelationer. Företräde ges aktörer vars befintliga tjänster, till exempel program som syftar till våldsfrihet, kan utvidgas så att de kan nå unga bättre än i nuläget. Det är till fördel för sökanden om möjligheterna att erbjuda tjänster även på distans beaktas vid utvecklandet av tjänsten. Tjänsten kan vara riktad antingen till dem som utsätts för våld eller till förövare. Understöd som delas ut: högst 170 000 euro.

  2. För att utveckla de hjälptelefoner, och särskilt chattjänster, som är riktade till och hjälper brottsoffer. I utvecklingsarbetet bör man beakta att tjänsten ska vara tillgänglig i synnerhet bland unga. Understöd som delas ut: högst 100 000 euro.

Understödet kan beviljas för 2024 eller för 2024–2025. 

Understödet ska sökas med en ansökningsblankett. Till ansökningsblanketten ska fogas en projektplan som ska innehålla: 

  • En beskrivning av de åtgärder som ingår i projektet och en tidsplan för när åtgärderna genomförs. 

  • En beskrivning av projektets målgrupp, en uppskattning av storleken på den målgrupp som projektet försöker nå och en beskrivning av på vilket sätt målgruppen konkret kan nås. 

  • En specifikation av de centrala aktörer och personer som deltar i projektet samt deras kompetensområden och ansvar vid genomförandet av projektet.  

  • Kostnadsförslaget för projektet.

  • En redogörelse för dokumenteringen av projektet. 

  • En beskrivning av utvärderingsgrunderna och uppföljningen.

Allmänna anvisningar som gäller ansökningar finns i rullgardinsmenyerna på denna sida.

Ansökningstiden slutade den 8 december 2023. Understödsbesluten fattas i december 2023. Sökandena underrättas skriftligen om beslutet till den e-postadress som de angett i ansökningsblanketten.

På understödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).
 

Ytterligare information

Elina Ruuskanen, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt brottsoffer  brottsbekämpning  Telefon:0295150418   E-postadress: