Specialunderstöd för verkställande av programmet för bekämpning av våld mot kvinnor

Ansökningstiden har löpt ut och understödet har beviljats (se nedan). 

Genom dessa understöd finansieras projekt och åtgärder ämnade att verkställa programmet för bekämpning av våld mot kvinnor. Målet är att förebygga våld mot kvinnor och stöda organisationernas arbete. Genom att finansiera olika projekt strävar man efter att dels följa de rekommendationer som expertgruppen för bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, GREVIO, som övervakar genomförandet av Istanbulkonventionen, gett till Finland, dels uppnå mål 5 i FN:s Agenda 2030 (att uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt).

Understöd kan sökas av sammanslutningar med rättsförmåga (organisationer, föreningar), stiftelser, läroanstalter och kommuner eller samkommuner. Understöd kan inte beviljas arbetsgrupper, enskilda personer eller bolag.

Understöd beviljas för följande syften (innehållen i och kraven på de åtgärder och projekt som finansieras har beskrivits närmare i bilagorna):

  1. Specialutbildning för poliser, åklagare, domare och rättsbiträden om olika fenomen i anslutning till våld mot kvinnor (Bilaga I). Understöd som delas ut: högst 300 000 euro. 
  2. Projekt som uppmuntrar de finländska spelstudiorna att göra könsrollerna i spelen och spelens världsbild mer mångsidiga (Bilaga II). Understöd som delas ut: högst 50 000 euro. 
  3. Organisationsarbete för att bekämpa våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld i invandrarsamhällen (Bilaga III). Understöd som delas ut: högst 40 000 euro. 
  4. Projekt där man genom att sammanställa och distribuera relevant material förbättrar kunnandet bland lärare och personer som skaffar sig lärarbehörighet när det gäller att identifiera och ta upp våld (Bilaga IV). Understöd som delas ut: högst 10 000 euro. 

Allmänna anvisningar som gäller alla ansökningar finns i rullgardinsmenyerna längst ned på denna sida. Den sökande ska i ansökan ange enligt numreringen ovan för vilket syfte finansiering söks. Om den sökande ansöker om finansiering för mer än ett syfte ska en separat ansökan lämnas in för varje syfte. Finansieringsbeloppet i ansökan får inte överstiga de ovan nämnda maximibeloppen. 

På understöden tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Ansökningstiden har löpt ut och understödet har beviljats (se nedan).

Mer information:
Konsultativ tjänsteman Elina Ruuskanen, tfn 029 515 0418, [email protected] 
Specialsakkunnig Mia Luhtasaari, tfn 029 515 0130, [email protected]