Specialunderstöd för bekämpning av våld mot kvinnor

Andra ansökningsomgången 2021

Understödet är avsett för Brottsofferjouren och andra sammanslutningar som tillhandahåller stödtjänster för brottsoffer för att bekämpa våld mot kvinnor. Understödstagaren ska vara en aktör vars centrala uppgift är att producera stödtjänster för brottsoffer. Understöd kan inte beviljas arbetsgrupper, enskilda personer eller bolag.

I understöd beviljas högst 300 000 euro för nedan angivna ändamål.

1.    Att utveckla verksamheten mot människohandel så att man förbättrar situationen i synnerhet för offer i utsatt ställning som blivit utsatta för sexuellt våld och att förbättra deras tillgång till myndighetstjänster. Projekt som syftar till att skapa ett expertnätverk mellan olika aktörer på området anses vara särskilt lämpliga mottagare av understödet. Nätverket ska till exempel sprida information på fältet, stärka aktörernas kompetens och bygga upp samarbete och ömsesidigt förtroende. Nätverket kan bestå av ett riksomfattande eller flera lokala pilotprojekt. När finansiering beviljas prioriteras organisationer som är förtrogna med att hjälpa offer för sexuellt utnyttjande och människohandel.

2.    Att utveckla stödtjänster med låg tröskel, särskilt för kvinnor i utsatt ställning som utsatts för våld eller hot om våld. Företräde ges aktörer vars befintliga tjänster kan utvidgas så att de bättre når flickor och kvinnor som är utsatta eller som hör till minoriteter. Vid utvecklandet av tjänsterna bör man beakta möjligheterna att erbjuda tjänster på distans, såsom telefonhjälp samt webbtjänster som kan fortsätta även efter det efter att finansieringen upphört.

Understöd söks på en ansökningsblankett. Till ansökningsblanketten bifogas en projektplan som ska innehålla: 

  • En beskrivning av de åtgärder som ingår i projektet och en tidsplan för när åtgärderna genomförs.
  • En beskrivning av projektets målgrupp, en uppskattning av storleken på den målgrupp som projektet försöker nå och hur den konkret kan nås.
  • En specifikation av vilka aktörer och personer som är engagerade i projektet samt deras kompetens- och ansvarsområden i att genomföra projektet.
  • Projektets kostnadsförslag.
  • En redogörelse för dokumenteringen av projektet.
  • En beskrivning av indikatorerna och uppföljningen.

Allmänna anvisningar som gäller ansökningar finns i rullgardinsmenyerna på denna sida. 

Ansökningtiden har löpt ut. Ett meddelande om beslutet skickas till den adress som sökanden har angett på ansökningsblanketten.

Ytterligare information

Elina Ruuskanen, konsultativ tjänsteman 
justitieministeriet, Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Esikunta brottsoffer  brottsbekämpning  0295150418