Specialunderstöd för verkställande av programmet för bekämpning av våld mot kvinnor

Med understöden finansieras projekt och åtgärder för att verkställa programmet för bekämpning av våld mot kvinnor. Målet är att förebygga våld mot kvinnor och att stödja organisationernas arbete. De projekt som finansieras ska bidra till att svara på rekommendationerna till Finland från Europarådets expertgrupp för bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, GREVIO , som övervakar hur Istanbulkonventionen  genomförs, och till att uppnå mål 5 i FN:s Agenda 2030 (att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt).

Understöd kan sökas av sammanslutningar med rättsförmåga (organisationer, föreningar), stiftelser, läroanstalter och kommuner eller samkommuner. Understöd kan inte beviljas arbetsgrupper, enskilda personer eller bolag.

På understöden tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Ansökningstiden 2022 har gått ut och understöden har beviljats (se nedan).

Ytterligare information

Elina Ruuskanen, konsultativ tjänsteman 
justitieministeriet, Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt brottsoffer  brottsbekämpning  0295150418