Statsunderstöd för att täcka självriskandelarna för den projektfinansiering som söks ur EU:s program för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden

 

Understödet är avsett för att täcka självriskandelarna för den finansiering som kan sökas i Daphne-förmedlarutlysningen, som ingår i EU:s finansieringsprogram för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden (Citizens, Equality, Rights and Values, CERV).  Med Daphne-finansieringen, som förvaltas av Europeiska kommissionen, finansieras projekt som syftar till att förebygga i synnerhet våld mot kvinnor och barn. Mer information om Daphne-förmedlarutlysningen finns bland annat på Europeiska kommissionens och justitieministeriets webbplatser. Utlysningen för Daphne går ut den 19 april 2023. 

Understöd kan sökas av sammanslutningar med rättsförmåga (organisationer, föreningar) och stiftelser. Understöd kan inte beviljas arbetsgrupper, enskilda personer eller bolag. 

Det totala beloppet som delas ut i form av understöd uppgår till högst 250 000 euro. Understödet beviljas i form av specialunderstöd. Understödsbesluten fattas villkorligt. Detta innebär att beviljandet av understöd beror på om Europeiska kommissionen beviljar sökanden finansiering i samband med CERV/Daphne-förmedlarutlysningen. De villkorliga understödsbesluten fattas så att de som ansöker om understöd underrättas om dem innan tidsfristen för ansökan om EU-finansiering går ut.

Understödet ska sökas på en ansökningsblankett. Allmänna anvisningar som gäller ansökningar finns i rullgardinsmenyerna på denna sida. Ansökningsblanketten ska innehålla följande uppgifter:

  • En allmän beskrivning av det projekt för vilket finansiering söks ur EU:s CERV-program. Av den allmänna beskrivningen ska framgå vad som avses med projektet, vilka målgrupper projektåtgärderna gäller, projektets tidsplan, projektets budget samt projektets konsortium.
  • Motiveringar till storleken på den ansökta självriskandelen samt en redogörelse för hur självriskandelen står i proportion till självriskandelarna för eventuella andra aktörer som ingår i konsortiet.
  • Dispositionsplan för självriskandelen.

Ansökningstiden börjar den 9 mars 2023 och slutar den 30 mars 2023 kl. 16.15. Sökandena underrättas skriftligen om beslutet till den e-post som de angett i ansökningsblanketten.

Understödet beviljas enligt statsunderstödslagen (688/2001).
 

Ytterligare information

Elina Ruuskanen, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt brottsoffer  brottsbekämpning  0295150418