Ansökningsomgångarna inom EU:s finansieringsprogram på det rättsliga området 2023

EU:s finansieringsprogram för rättsliga frågor (Justice Programme) syftar till att främja utvecklingen av området för rättsliga frågor i Europa genom att rikta finansiering till civil- och straffrättsligt samarbete, till främjande av rättigheterna för brottsoffer och för personer som är misstänkta eller åtalade för brott, till projekt inom e-juridik och till juridisk utbildning. Genom programmet stöds bland annat yrkesutbildade personer inom det rättsliga området och aktörer inom det civila samhället. 

EU-finansiering kan sökas enligt de enskilda ansökningsvillkoren av myndigheter, universitet och forskningsinstitut samt civilsamhällesorganisationer. Finansiering kan sökas bland annat för utbildning av aktörer inom det rättsliga området, för analys- och uppföljningsverksamhet och för spridning av kunskap. Finansieringen kan användas exempelvis till att tillsätta helt nya projekt eller finansiera genomförandet av förpliktelser som följer av EU-lagstiftningen. 

Ansökningsomgångarna i Europeiska kommissionens portal.

Mer information:
Roosa Talvitie, specialsakkunnig, tfn 0295 150 157, [email protected]r

Öppna utlysningar         

Inom finansieringsprogrammet för rättsliga frågor öppnas årligen utlysningar om finansiering för civil- och straffrätsligt samarbete samt för juridisk utbilldning. 

Den sammanlagda budgeten för finansieringsprogrammet Rättsliga frågor 2023 uppgår till cirka 60 miljoner euro. 

Utlysning för e-juridik samt för offrens och misstänkta personers rättigheter

(eng. Call for proposals for action grants to support transnational projects in the fields of e-Justice rights and procedural rights) 

Mål: 

Målet är att främja en jämlik och fungerande tillgång till rättslig prövning samt effektiva rättsmedel. Målet uppfylls bland annat genom e-juridik, främjande av effektiva civil- och straffrättsliga processer samt främjande och stödjande av rättigheterna för all brottsoffer samt rättigheterna för misstänkta och tilltalade i straffrättsliga förfaranden. 

Prioriteringar: 

1) E-juridik

Ett centralt mål är att främja digiltaliseringen av rättskipningen och stödja projekt som främjar EU:s mål för e-juridik. Målen har fastställts i kommissionens meddelande om digitalisering av rättskipningen, rådets strategi för e-juridik och handlingsplanen för e-juridik 2019-2035. 

Övrigt som är värt att notera:
Projektkonsortet ska bestå av minst två sökande organisationer från två olika EU-länder. I konsortiet ska ingå åtminstone ett offentligt organ, en icke-vinstdrivande privat organisation elle en internationell organisation. I vissa fall kan också en enskild sökande från ett medlemsland undantagsvis komma i fråga, men endast om man i projektansökan kan bestyrka projektets mervärde på EU-nivå. 

Det belopp som söks ska vara 100 000 - 800 000 €. 

2) Offrens samt brottsmisstänktas och åtalades rättigheter

Projekten inom denna prioritering bör bidra till:

  • en effektiv och konsekvent tillämpning av EU:s straffrätt i fråga om rättigheterna för personer som är misstänkta elle åtalade för brott, eller 
  • en effektiv och konsekvent tillämpning av EU-lagstiftningen om brottsoffers rättigheter i enlighet med strategin för brottsoffers rättigheter (2020-25)

Övrigt som är värt att notera:
Projektkonsortiet ska bestå av minst två sökande organisationer från minst två olika EU-länder. (Se ytterligare information om de sökandes och konsortiets stödberättigande i utlysningen).

Det belopp som söks ska vara minst 100 000€. 

Utlysningen öppnades: den 4 maj 2023 
Utlysningen stängs: den 4 oktober 2023 
Ansökningsspecifik budget: 10 100 000€. 

Mer information om utlysningen finss på Europeiska kommissionens webbplats. 

 


Tidigare utlysningar