Rättsstaten och rättssäkerhet

Justitieministeriet ser till att den finska rättsstaten fungerar. Ministeriet bereder också bestämmelser som ska garantera rättvis rättegång och god förvaltning. Vid ministeriet bereds även de lagar som gäller utsökning, konkurs och skuldsanering.

 • Rättsstaten Finland »

  Den finländska demokratin stöder sig på rättsstatsprincipen. Justitieministeriet ser till att den finska rättsstaten fungerar.

 • Förverkligandet av rättssäkerheten »

  Justitieministeriet bereder bestämmelser som ska garantera rättvis rättegång och god förvaltning.

 • Grundlagen »

  Grundlagen är grunden för all lagstiftning och all offentlig maktutövning. I grundlagen finns den finska demokratins viktigaste spelregler, värderingar och principer.

 • Offentlighetslagen »

  Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har var och en rätt att ta del av offentliga myndighetshandlingar. Dessa handlingar är alltså offentliga om inte något annat bestäms särskilt. I Finland råder därmed offentlighetsprincipen.

 • Förvaltningslagen »

  Förvaltningslagen gäller uträttandet av ärenden och behandlingen av förvaltningsärenden hos myndigheter,

 • Säkerhetsutredningslagen »

  Förfarandena för att säkerställa tillförlitligheten hos personer och företag föreskrivs om i säkerhetsutredningslagen.