Allmänt om statsunderstöd och EU-finansiering

Justitieministeriet beviljar statsunderstöd och informerar om EU-finansiering. Du hittar mera information om de understöd som justitieministeriet beviljar, relevanta anvisningar samt blanketter.

Anslag som justitieministeriet beviljar kan änvändas till följande ändamål:

  1. till understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi
  2. till understöd till organisationer för fredsarbete och Förbundet för mänskliga rättigheter rf
  3. till understöd till sammanslutningar som arbetar för att förebygga kriminalitet samt för utvärdering av arbetet för att förebygga kriminalitet
  4. till understöd för Brottsofferjourens verksamhet och andra organisationer som producerar stödtjänster för brottsoffer
  5. till bidrag till Opinionsnämnden för massmedier
  6. till understöd för verksamhet som stöder utvecklandet av rättsordningen och demokratin och spridandet av kunskap om dessa frågor
  7. till utgifter för brottsbekämpningsprojekt och till utgifter för bedömningar av brottsbekämpningsprojekt som genomförs tillsammans med statliga inrättningar och universitet
  8.  till understöd för projekt som främjar ekonomiskt kunnande.

Ändring av statsunderstödets ändamål eller användningstid

Om du inte kan använda understödet enligt understödsbeslutet, kan du av grundad anledning ansöka om ändring av ändamålet för vilket understödet ska användas eller förlängning av användningstiden. Ändring ska sökas senast 30 dagar före användningstiden för understödet upphör.

Om understöd har sökts i sokundersod.fi-tjänsten, ska också ändring av användningstiden eller användningsändamålet för understödet ansökas via samma webbtjänst.

Ändring av användningstiden eller användningsändamålet för understöd som beviljats innan webbtjänsten sokundrestod.fi togs i bruk samt statsunderstöd enligt samiska språklagen kan sökas på nedanstående blankett.

Ansökan: ändring av användningstiden / användningsändamål för statsunderstöd (docx, 30,5 kB)