Aktuella möjligheter att ansöka om EU-finansiering för projekt inom det rättsliga området

EU-kommissionen har under år 2018 utlyst och kommer att utlysa flera ansökningsomgångar för EU-finansiering ur olika program. Justitieministeriet förvaltar nationellt programmet för rättliga frågor (Justice) och programmet för rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (Rights, Equality and Citizenship, nedan REC).

I likhet med de föregående åren har man i programmet för rättsliga frågor även under år 2018 riktat en betydande del av finansieringen till att ordna utbildning i civil- och straffrättsliga frågor för domarna, åklagarna och andra rättsliga aktörer. I REC-programmet har man till följd av den ökade invandringen riktat medel bl.a. till att bekämpa rasism, främlingsfientlighet och hatretorik.

År 2018 är den totala budgeten för programmet för rättsliga frågor 45 949 000 euro och för REC-programmet 62 282 000 euro.

I programmet för rättsliga frågor är budgeten fördelad mellan följande finansieringsmål:

33 03 01, rättslig utbildning och tillgång till rättslig prövning (31 200 000 euro; 68,05 %)

33 03 02, rättsligt samarbete (12 000 000 euro; 26,12 %)

18 06 01, narkotikapolitik (2 749 000 euro; 5,95 %)

I REC-programmet är budgeten fördelad mellan följande finansieringsmål:

33 02 01, skyddet av rättigheter och ökande av allmänhetens möjligheter (26 451 000 euro; 42,47%)
33 02 02, främjande av diskrimineringsförbudet och jämställdheten (35 831 000 euro; 57,53%)

Kommissionen publicerar ansökningsomgångarna som ordnas under 2018 i början av året i sin ansökningsportal (participant portal) på adressen: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html

I programmet Justice kommer att utlysas tre ansökningsomgångar

JUST-JACC-AG-2018: Call for proposals for action grants to support transnational projects to enhance the rights of persons suspected or accused of crime and the rights of victims of crime

Finansieringen är avsedd för projekt som syftar till att

underlätta tillgången till rättslig prövning samt främja och stärka brottsoffers rättigheter med beaktande av svarandens rättigheter  

Den totala budgeten för finansieringen som kan sökas: 4 600 000 EUR

Ansökningstiden börjar: 17.5.2018

Tidsfrist för ansökan: 19.9.2018

Tilläggsuppgifter och ansökningsanvisning: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jacc-ag-2018.html

 

JUST-JACC-EJU-AG-2018: Action grants to support national or transnational e-Justice projects

Finansieringen är avsedd för projekt som syftar till att

främja genomförandet av målen enligt Europas e-Justice strategi 2014-2018

Den totala budgeten för finansieringen som kan sökas: 2 200 000 EUR

Ansökningstiden börjar: 5.6.2018

Tidsfrist för ansökan: 16.10.2018

Tilläggsuppgifter och ansökningsanvisning: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jacc-eju-ag-2018.html

 

JUST-JTRA-EJTR-AG-2018: Action grants to support transnational projects on judicial training covering civil law, criminal law and fundamental rights

Finansieringen är avsedd för projekt som syftar till att

främja en effektiv och konsekvent tillämpning av EU-lagstiftningen inom området för civil- och straffrätt, de grundläggande rättigheterna, rättslig etik och rättsskydd genom att utreda vilken slags utbildning rättsliga experter behöver i fråga om de nämnda områdena 

Den totala budgeten för finansieringen som kan sökas: 5 350 000 EUR

Ansökningstiden börjar: 14.6.2018

Tidsfrist för ansökan: 25.10.2018

Tilläggsuppgifter och ansökningsanvisning: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jtra-ejtr-ag-2018.html

 

Andra pågående ansökningsomgångar: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jcoo-ejn-ag-2018.html

I REC-programmet (Rights, Equality and Citizenship) pågår för tillfället tre ansökningsomgångar för finansiering till verksamhet för att motarbeta rasism

REC-RRAC-RACI-AG-2018 - Call for proposals to prevent and combat racism, xenophobia and other forms of intolerance

Finansieringen är avsedd för projekt som syftar till att

- stödja möjligheterna att ingripa i hatbrott och hatretorik genom såväl straffrättsliga medel som andra medel,

- stödja offer för hatbrott och hatretorik,

- förebygga hat genom att främja toleransen och kohesionen i samhället.

Projekten kan gälla bekämpning av viss slags intolerans, såsom antisemitism, islamofobi, homofobi, transfobi, fientlighet mot romer, främlingsfientlighet, invandrarfientlighet, afrofobi och hatbrott mot personer med funktionsnedsättning.

Den totala budgeten för finansieringen som kan sökas: 4 000 000 EUR

Tidsfrist för ansökan: 4.10.2018

Tilläggsuppgifter och ansökningsanvisning: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-raci-ag-2018.html

 

REC-RRAC-ONLINE-AG-2018 - Call for proposals to monitor, prevent and counter hate speech online

Finansieringen är avsedd för projekt som syftar till att

- undersöka och analysera de samhälleliga dimensionerna och trender i fråga om näthat,
- skapa motberättelser till hatretorik (counter-narratives) och främja kritiskt tänkande och mediekompetens bland nätanvändarna,
- ingripa i olaglig hatretorik i sociala medier/webbföretagens plattformar samt öka transparensen i fråga om hur man ingriper i näthat.

Finansieringen riktar si speciellt till åtgärder för att stödja genomförandet av EU-kommissionens regler för bekämpning av näthat (Code of Conduct on countering hate speech online).    

Den totala budgeten för finansieringen som kan sökas: 1 500 000 EUR

Tidsfrist för ansökan: 11.10.2018

Tilläggsuppgifter och ansökningsanvisning: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-online-ag-2018.html

 

REC-RRAC-HATE-AG-2018 - Restricted call for proposals for public authorities on preventing and combating racism, xenophobia and other forms of intolerance, and in particular hate crime and hate speech

Ansökningsomgången riktar sig till myndigheter och syftar till att utveckla offentliga aktörers förmåga att hantera hatbrott och hatretorik. Nationella, regionala eller lokala myndigheter inom olika förvaltningsområden kan ansöka om denna finansiering.  

Finansieringen är avsedd för projekt som syftar till att

- utveckla och genomföra nationella, regionala eller lokala politiska åtgärder, verksamhetsplaner och strategier för att bekämpa rasism, främlingsfientlighet och annan intolerans,
- utveckla verktyg och regler för att effektivisera genomförandet av den nationella lagstiftningen, speciellt när det gäller utredning, lagföring och domstolsbehandling av hatbrott och hatspridning samt för att stärka offrens rättigheter och trygga att offren bemöts jämlikt,
- utveckla registreringen och statistikföringen av hatbrott på nationell, regional och lokal nivå.

Den totala budgeten för finansieringen som kan sökas: 1 500 000 EUR

Tidsfrist för ansökan: 27.9.2018

Tilläggsuppgifter och ansökningsanvisning: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-hate-ag-2018.html