Utlysning av understöd enligt 31 § i samiska språklagen

 

Justitieministeriet utlyser det statsunderstöd som betalas enligt 31 § i samiska språklagen (1086/2003). I år är det totala beloppet som står till förfogande för understöd 150 000 euro. 

Understöd kan beviljas kommuner, församlingar och renbeteslag inom samernas hembygdsområde samt sådana enskilda som avses i 18 § samiska språklagen för täckande av de särskilda merkostnader som tillämpningen av lagen medför. Nu är det möjligt att ansöka om understöd för merkostnader som orsakats eller orsakas efter den 1 januari 2019.

Fritt formulerade ansökan om understöd ska lämnas till justitieministeriet senast den 1 april 2019 kl. 16.15 per e-post till justitieministeriet@om.fi eller per post under adress Justitieministeriet, Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter, PB 25, 00023 Statsrådet. Ansökan som kommit in efter den utsatta tiden beaktas inte.

I ansökan ska redogöras för de särskilda merkostnader som ska täckas med understödet.

Om sökanden är en sådan enskild som avses 18 § i samiska språklagen, ska det i ansökan redogöras för detta. Om sökanden är en privaträttslig sammanslutning eller en stiftelse, ska det i ansökan fogas ett registerutdrag över sammanslutningen eller stiftelsen samt dess senaste bokslut, årsberättelse och revisionsberättelse.

I ansökan ska dessutom anges tydligt de kontaktuppgifter där sökanden kan nås genom hela ansökningsprocessen samt kontonummer (IBAN) för betalning av det eventuella understödet. Som kontaktuppgift kan anges en e-postadress, om sökanden samtycker till att understödsbeslutet och andra meddelanden som gäller ärendet skickas per e-post.

Understödsförfarandet genomförs med iakttagande av statsunderstödslagen (688/2001).

Ytterligare information ges av regeringssekreterare Maija Iles, maija.iles@om.fi, 02951 50038.

Pohjoissaame: SÁMI GIELLALÁGA 31 §:a VUOĐUL MÁKSOJUVVON DOARJAGAT

Inarinsaame: TORJUUH, MOH MÁKSOJEH SÄÄMI KIELÂLAAVÂ 31 § VUÁĐULD

Koltansaame: SÄÄʹM ǨIÕLL-LÄÄʹJJ 31 § VUÄIVVA MÄʹHSSEM VUEʹLNN ÅÅRRAI VEÄʹǨǨTIEʹǦǦ