Meddelande om anslag för finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt inom brottspåföljdsområdet

Målet för verkställighet av straff är att bidra till trygghet i samhället genom att minska återfallsrisken hos brottsdömda under och efter strafftiden. Enligt sin strategi går Brottspåföljdsmyndigheten in för att förbättra förutsättningarna för dem som avtjänar straff att föra ett liv utan kriminalitet. Detta nås genom att ombesörja säkerhet i straffverkställigheten och se till att rättssäkerhet och likabehandling förverkligas i verksamheten.

Justitieministeriet beviljar årligen finansiering för forsknings- och utvecklingsprojekt inom brottspåföljdsområdet. Under 2019 finansieras i synnerhet projekt som går ut på att utvärdera, utveckla och forska i verksamhetssätt och modeller som hänför sig till

  • hur man tar sig ur kriminalitet, de dömdas integrering i samhället och kontinuiteten i servicevägarna
  • effektiviteten hos sysselsättning under strafftiden
  • ändringar i krav på anställdas kompetens, verksamhetskulturer och framtida brottspåföljdsarbete
  • digitalisering av arbetsmiljön samt möjligheter och hot i framtiden.

I denna ansökningsomgång beviljas högst 370 000 euro för att genomföra de utvalda projekten.

Ansökan om finansiering ska lämnas in före den 1 februari 2019 till Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhets registratorskontor antingen i pappersform (adress: Fågelviksgatan 5, 00530 Helsingfors) eller i skannad form per e-post (kirjaamo.rise@om.fi).

Till ansökningen ska bifogas information om den ansvariga forskaren för projektet och om hans eller hennes behörighet samt en forskningsplan med information om projektets mål, tidsplan, metoder, material och rapportering. Finansieringsplanen för hela projektet ska också framgå av ansökningen. Finansieringen som beviljas är beskattningsbar inkomst för vilken de lagstadgade arbetsgivaravgifterna ska betalas.

Justitieministeriets kriminalpolitiska avdelning beslutar om beviljandet av finansieringen efter att ha fått Brottspåföljdsmyndighetens utlåtande om de projekt som ansökt om finansiering. Vid behov kan det också inhämtas ett utlåtande av en utomstående bedömare. Vid bedömningen av projekten betonas projektets samhälleliga betydelse, metodernas och materialets lämplighet för brottspåföljdsområdet, planens genomförbarhet och genomskinlighet samt hur den information som projektet producerar skulle kunna tillämpas och hur nyttig den skulle vara.

Ytterligare upplysningar:
överinspektör Ilppo Alatalo, Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet, tfn 050 593 4679, ilppo.alatalo@om.fi, eller
specialsakkunnig Mika Junninen, justitieministeriets kriminalpolitiska avdelning, tfn 029 515 0406, mika.junninen@om.fi.