Påföljdssystemet

Lagstiftningen om påföljdssystemet reglerar de straff som utdöms för brott eller förseelser och andra eventuella påföljder. Också de bestämmelser som gäller förhållandena för de dömda, den verksamhet som ordnas för fångar på straffanstalter och frigivningen från anstalt utgör en del av påföljdssystemet.

Åklagaren är en statlig myndighet vars uppgift är att sköta om förverkligandet av det straffrättsliga ansvaret vid behandlingen av brottmål samt vid åtalsprövning och rättegångar, enligt vad parternas rättsskydd och allmän fördel kräver.

Polisen eller någon annan förundersökningsmyndighet (gränsbevakningsväsendet, tullen) skall göra förundersökning när det på grund av en anmälan eller annars finns skäl att misstänka brott. Efter att förundersökningen har avslutats skall det material som samlats under förundersökningen överlämnas till åklagaren som i samband med åtalsprövningen fattar beslut om antingen väckande av åtal eller åtalseftergift.