Uppföljning och utvärdering


Med uppföljning avses ministeriernas kontinuerliga inhämtande av information om hur lagstiftningen fungerar efter att den trätt i kraft. Efterhandsutvärderingarna är i sin tur mer grundliga datainsamlingsprojekt av engångskaraktär. Med hjälp av dem utvärderar man regleringens konsekvenser och ändringsbehov. 

Med hjälp av uppföljningen och utvärderingen av lagstiftningen får man viktig information om hur lagstiftningen fungerar och hur aktuell den är. Samtidigt producerar uppföljningen och utvärderingen information för beredningen av kommande lagreformer. De gör också beslutsfattandet mer öppet, ansvarsfullt och godtagbart. 

Uppföljningen och den eventuella utvärderingen beaktas redan under lagberedningen. Information om pågående och slutförda utvärderingsprojekt publiceras i regel i statsrådets projektportal.

Justitieministeriet samordnar utvecklingen av lagstiftningen och efterhandsutvärderingen i statsrådet, men ministerierna ansvarar för uppföljningen och efterhandsutvärderingen inom sina egna verksamhetsområden. 

Statsrådet har utarbetat gemensamma principer för uppföljningen och utvärderingen av lagstiftningen. I principerna behandlas planeringen, genomförandet och rapporteringen av uppföljningen och utvärderingen av lagstiftningen samt särskilda frågor som gäller EU-rättsakter och fördrag.

Ytterligare information: Statsrådets gemensamma principer för uppföljning och utvärdering av lagstiftningen