Planering

Planeringen av verksamheten och ekonomin på justitieministeriets förvaltningsområde grundar sig på de fyraåriga anslagsramarna, budgeten och de årliga resultatavtalen. Planeringen på längre sikt baserar sig på de fyraåriga verksamhets- och ekonomiplanerna. Budgeterna och tilläggsbudgeterna utgör grunden för den årliga verksamheten.

Justitieministeriet svarar för uppgörandet av verksamhets- och ekonomiplanen (VEP) och budgetförslaget inom sitt förvaltningsområde samt för verkställandet av budgeten. Syftet med verksamhets- och ekonomiplaneringen är att säkerställa att regeringens verksamhetslinjer beaktas i förvaltningsområdets interna styrning.

I verksamhets- och ekonomiplanen för justitieministeriets förvaltningsområde 2016–2019 ingår uppskattningar om ändringarna i verksamhetsmiljön, ministeriets centrala långsiktiga effektmål och åtgärderna under planeringsperioden. Resultatmålen och resurserna bestäms årligen.

Förvaltningsområdets andel av statens utgifter är årligen under två procent. Budgeten för ministeriets förvaltningsområde år 2016 är 926 miljoner euro, vilket innebär att budgeten är den tredje minsta bland ministerierna.

Planerings- och uppföljningsdokumenten innehåller dokument som gäller planeringen och uppföljningen inom justitieministeriets förvaltningsområde. Information om justitieministeriets och förvaltningsområdets verksamhet finns även i regeringens årsberättelse.

Justitieministeriet upprättar inte en skild års- eller verksamhetsberättelse, men omfattande uppföljningsinformation finns i verksamhetsberättelserna för justitieministeriets räkenskapsverk.