Kunskapsbaserad ledning och forskningsverksamhet

Utgångspunkten för kunskapsbaserat beslutsfattande är ett aktuellt och omfattande kunskapsunderlag, som används såväl inom uppföljning som inom föregripande beredning, för att gestalta komplexa helheter och vid förändringar i omvärlden.  Tillsammans skapar forskningsverksamhet och kunskapsbaserad ledning en helhet för kunskapsbaserat beslutsfattande vid justitieministeriet.

Strategin för kunskapsbaserat beslutsfattande infördes på våren 2021 i justitieministeriet. Strategins syfte är att konkretisera kunskapsbaserad ledning inom förvaltningsområdet och utveckla ministeriets forskningsverksamhet. Kunskapsbaserad ledning och mångsidigt utnyttjande av forskningsverksamhet stödjer ledningen av ministeriet, genomförandet av justitieministeriets strategi och mål.

Med kunskapsbaserad ledning avses i justitieministeriets strategi för kunskapsbaserat beslutsfattande en medveten modell för ledning och verksamhet där förvaltningsområdets datalager och annat befintligt data utnyttjas och analyserad data görs till en del av processen för beslutsfattande. Syftet med strategin för forskningsverksamhet är att utveckla och systematisera samordningen av justitieministeriets forskningsbehov, anskaffningen av utredningar och studier, utnyttjande av forskningsrön i beslutsfattande samt öka forskarsamarbetet och kommunikationen om frågor kring forskning.

Strategin för kunskapsbaserat beslutsfattande

Strategin för kunskapsbaserat beslutsfattande syftar till att 

  • utnyttja forskningsverksamhet och informationsresurser så att de stödjer genomförandet av ministeriets strategi och resultatmål
  • utveckla förutsättningarna för kunskapsbaserad ledning i samarbete med aktörer inom förvaltningsområdet och statsrådet
  • säkerställa att det till stöd för beredningen och beslutsfattandet finns ett kunskapsunderlag av hög kvalitet
  • stärka tjänstemännens förmåga att inhämta information och använda informationskällor på ett mångsidigt sätt
  • utveckla informationsresursernas tillgänglighet och processerna för forskningsverksamheten på ett systematiskt och föregripande sätt.

Avsikten är att genomföra målen i strategin under 2021–2022.

Färdplan för kunskapsbaserad ledning

Forskningsstrategi

Forskningsteamet ansvarar för genomförandet av kunskapsbaserad ledning och forskningsverksamhet

Det finns ett forskningsteam vid justitieministeriet som utvecklar och genomför ministeriets kunskapsbaserade ledning och forskningsverksamhet i samarbete med substanstjänstemän från olika avdelningar. Dessutom verkar en styrgrupp för forskningsverksamhet vid ministeriet och gruppens uppgift är att planera och samordna forskningsverksamhet samt främja utnyttjandet av forskningsrön och kunskapsbaserad ledning. 

Enheten för stöd för ledningen har till uppgift att planera, utveckla och samordna forskningsverksamhet samt främja kunskapsbaserad ledning och andra projekt som stödjer beslutsfattande.

Dessutom deltar justitieministeriet i den av statsrådets kansli samordnade gemensamma utrednings- och forskningsverksamheten (VN TEAS), där information för beslutsfattande, kunskapsbaserad ledning och stöd för praxis tas fram.

Ytterligare information

Vava Lunabba, yksikön päällikkö 
justitieministeriet, Staben, Stöd för ledningen 0295150120  


Aleksi Kirjonen, ledande sakkunnig 
justitieministeriet, Staben, Stöd för ledningen 0295150058  


Mari Mäki, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service 0295150086