Kunskapsbaserad ledning och forskning

Utgångspunkten för ett kunskapsbaserat beslutsfattande är en aktuell och omfattande kunskapsbas som används såväl i den föregripande beredningen som i uppföljningen för att gestalta komplexa helheter och för att anpassa sig till förändringar i omvärlden. Tillsammans med forskning skapar den kunskapsbaserade ledningen grunden för det kunskapsbaserade beslutsfattandet vid justitieministeriet.

Justitieministeriet införde riktlinjer för kunskapsbaserat beslutsfattande våren 2021. Syftet är att konkretisera den kunskapsbaserade ledningen inom förvaltningsområdet och utveckla ministeriets forskningsverksamhet. Den kunskapsbaserade ledningen och ett mångsidigt utnyttjande av forskning och undersökning stödjer genomförandet av ministeriets strategi och mål.

Med kunskapsbaserad ledning avses i justitieministeriets riktlinjer för kunskapsbaserat beslutsfattande en medveten modell för ledning och verksamhet där förvaltningsområdets datalager och andra befintliga data utnyttjas och analyserade data görs till en del av processen för beslutsfattande. Syftet med riktlinjerna för forskning och undersökning är att utveckla och systematisera samordningen av justitieministeriets forskningsbehov, anskaffningen av utredningar och studier, utnyttjandet av forskningsrön i beslutsfattande samt öka forskarsamarbetet och kommunikationen om frågor kring forskning.

Riktlinjerna för kunskapsbaserat beslutsfattande

Riktlinjerna för kunskapsbaserat beslutsfattande syftar till att

 • utnyttja forskningsverksamhet och informationsresurser så att de stöder genomförandet av ministeriets strategi och resultatmål
 • utveckla förutsättningarna för den kunskapsbaserade ledningen i samarbete med förvaltningsområdet och statsrådet
 • säkerställa att det finns ett kunskapsunderlag av hög kvalitet till stöd för beredningen och beslutsfattandet
 • stärka tjänstemännens förmåga att inhämta information och använda informationskällor på ett mångsidigt sätt
 • utveckla informationsresursernas användbarhet och processerna för forskningen systematiskt och proaktivt.

Det är meningen att målen i riktlinjerna ska genomföras under 2021–2022.

Färdplan för kunskapsbaserad ledning

Centrala mål för den kunskapsbaserade ledningen (kunskapsledningen) är att

 • förbättra rapporteringen om förvaltningsområdets informationsresurser och resursernas användbarhet
 • sammanställa de viktigaste nyckeltalen inom förvaltningsområdet och att göra dem tillgängliga
 • producera en fungerande och högklassig tjänst för avancerad dataanalys
 • utveckla den kunskapsbaserade ledningen proaktivt inom hela förvaltningsområdet.

Avsikten är att målen för kunskapsbaserad ledning ska uppnås under 2021–2022.

Forskningsverksamheten

Forskningsverksamhetens mål är att

 • producera information till stöd för genomförandet av ministeriets strategi och resultatmål
 • förbättra tillgången till och möjligheterna att utnyttja forskningsbaserad information i beredningen och beslutsfattandet
 • trygga de resurser som behövs för forskningsverksamheten
 • stärka samarbetet och kommunikationen i anslutning till forskningsverksamheten.

Forskningsteamet svarar för kunskapsledningen och forskningsverksamheten i praktiken

Vid justitieministeriet finns ett forskningsteam som tillsammans med substanstjänstemännen utvecklar och genomför ministeriets kunskapsledning och forskningsverksamhet i samarbete med de olika avdelningarna. Vid ministeriet finns dessutom en styrgrupp för forskningsverksamheten. Styrgruppen har till uppgift att planera och samordna forskningen samt främja utnyttjandet av forskningsrön och kunskapsbaserad ledning.

Enheten för stöd för ledningen planerar, utvecklar och samordnar forskningsverksamheten samt främjar kunskapsledningen och andra projekt som stöder beslutsfattandet.

Dessutom deltar justitieministeriet i statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) som samordnas av statsrådets kansli och som tar fram information till stöd för beslutsfattande, kunskapsbaserad ledning och verksamhetspraxis.

är att planera och samordna forskningsverksamhet samt främja utnyttjandet av forskningsrön och kunskapsbaserad ledning. 

Enheten för stöd för ledningen har till uppgift att planera, utveckla och samordna forskningsverksamhet samt främja kunskapsbaserad ledning och andra projekt som stödjer beslutsfattande.

Dessutom deltar justitieministeriet i den av statsrådets kansli samordnade gemensamma utrednings- och forskningsverksamheten (VN TEAS), där information för beslutsfattande, kunskapsbaserad ledning och stöd för praxis tas fram.

Ytterligare information

Vava Lunabba, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Staben, Stöd för ledningen hållbar utveckling  0295150120  


Aleksi Kirjonen, ledande sakkunnig 
justitieministeriet, Staben, Stöd för ledningen 0295150058