Kunskapsbaserad ledning och forskning

Utgångspunkten för ett kunskapsbaserat beslutsfattande är en aktuell och omfattande kunskapsbas som används såväl i den föregripande beredningen som i uppföljningen för att gestalta komplexa helheter och för att anpassa sig till förändringar i omvärlden. Tillsammans med forskning skapar den kunskapsbaserade ledningen grunden för det kunskapsbaserade beslutsfattandet vid justitieministeriet.

Justitieministeriet införde riktlinjer för kunskapsbaserat beslutsfattande våren 2023. Syftet är att konkretisera den kunskapsbaserade ledningen inom förvaltningsområdet och utveckla ministeriets forskningsverksamhet. Den kunskapsbaserade ledningen och ett mångsidigt utnyttjande av forskning och undersökning stödjer genomförandet av ministeriets strategi och mål.

Riktlinjerna för kunskapsbaserad ledning består av strategiska mål för kunskapsbaserad ledning, färdplaner för dataanalys, framsynsarbete och forskningsverksamhet.

Riktlinjerna stöder uppnåendet av ministeriets samhälleliga effektmål och resultatmål, stärker det kunskapsbaserade beslutsfattandet och ett övergripande utnyttjande av framsyn. Enligt justitieministeriets resultatmål stöder systematisk framsynsarbete och kunskapsbaserad ledning riskhanteringen i anslutning till förändringsfaktorer i omvärlden. En proaktiv analys och användning av uppgifter möjliggör beredskap för hantering av identifierade osäkerhetsfaktorer.

Utgångspunkten för det kunskapsbaserade beslutsfattandet är en uppdaterad, högklassig och heltäckande kunskapsbas som utnyttjas vid beredningen, rapporteringen och beslutsfattandet för att bilda sig en uppfattning om komplexa och omfattande helheter och förstå förändringarna i omvärlden. Det centrala är att öka tjänstemännens färdigheter och kompetens i fråga om hur data, fransynsarbete och forskningsdata kan utnyttjas och användas i rätt tid vid beredningen och ledningen.
 

Riktlinjerna för kunskapsbaserad ledning

De strategiska målen för riktlinjerna för kunskapsbaserad ledning är

 1. att stödja och stärka ministeriets strategiska ledning och kunskapsbaserade beslutsfattande
 2. att systematiskt och långsiktigt utveckla förutsättningarna för kunskapsbaserad ledning tillsammans med förvaltningsområdet, statsrådet och forskarsamhället
 3. att tjänstemännens färdigheter att inhämta information och utnyttja informationskällor och prognostiseringsuppgifter ökar.

Färdplan för dataanalys

Centrala mål för justitieministeriets dataanalystjänster:

 • förbättra rapporteringen om förvaltningsområdets informationsresurser och resursernas användbarhet
 • sammanställa de viktigaste nyckeltalen inom ministeriet och förvaltningsområdet och att göra dem tillgängliga
 • producera för justitieministeriet en fungerande och högklassig tjänst för avancerad dataanalys 
 • utveckla den kunskapsbaserade ledningen proaktivt inom hela förvaltningsområdet.

Färdplan för framsyn

Centrala mål för justitieministeriets framsynsarbete är:

 • strategisk framsyn stöder en övergripande hantering av information och beslutsfattande
 • framsynsprocesserna och praxisen utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt
 • uppföljningen av omvärlden och beredskapen styr funktionsförmågan i en proaktiv riktning
 • framförhållning skapar förutsättningar för en justitieförvaltning som är beredd på framtida förändringar

Färdplan för forskningsverksamhet

Forskningsverksamhetens mål är att:

 • producera information till beredningen och stöda beslutsfattandet
 • förbättra tillgången och möjligheterna till forskningsbaserad information stärka kunskaper att anskaffa forskningar och utredningar
 • utveckla samarbete kring kommunikation i anslutning till forskningsverksamheten.

Forskningsteamet ansvarar för kunskapsledningen och forskningsverksamheten i praktiken

Vid justitieministeriet finns ett forskningsteam som tillsammans med substanstjänstemännen utvecklar och genomför ministeriets kunskapsledning och forskningsverksamhet i samarbete med de olika avdelningarna. Vid ministeriet finns dessutom en styrgrupp för kunskapsbaserad ledning och forskning. Styrgruppen har till uppgift att planera och samordna ministeriets forskning och delta i statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) samt främja utnyttjandet av forskningen och kunskapsbaserad ledning. 

Enheten för stöd för ledningen planerar, utvecklar och samordnar forskningsverksamheten samt främjar kunskapsledningen och andra projekt som stöder beslutsfattandet.

 

 

Ytterligare information

Vava Lunabba, enhetschef / konsultativ tjänsteman 
justitieministeriet, Staben, Stöd för ledningen hållbar utveckling  Telefon:0295150120   E-postadress:


Aleksi Kirjonen, ledande sakkunnig 
justitieministeriet, Staben, Stöd för ledningen Telefon:0295150058   E-postadress: