Lättläst om justitieministeriet

På den här webbsidan finns lättläst information om justitieministeriet. Symbolen för lättläst.

Vad är justitieministeriet?

Justitieministeriet är ett av ministerierna i Finland. Justitieministeriet arbetar för att Finland ska vara en rättsstat. I en rättsstat respekterar man lagar, grundläggande rättigheter och demokratin. I en demokrati har man folkvälde, folket väljer politikerna som ska fatta beslut. Ministeriet arbetar för alla de här sakerna.

Inom justitieministeriet förbereder man de viktigaste lagarna och ser till att rättssystemet fungerar. Domstolarna som har den dömande makten är oberoende.

Justitieministeriet leds av justitieministern. Ministern får hjälp med att leda verksamheten av ministeriets kanslichef. Ministeriet har fyra avdelningar och alla avdelningar har ett eget område som de ansvarar för.

Avdelningarna är:

 • en förvaltnings- och styrningsavdelning
 • en avdelning för demokrati och offentlig rätt
 • en avdelning för kriminalpolitik och straffrätt
 • en avdelning för privaträtt och rättsvård

Ministeriet har också en stab. Staben ansvarar för övriga uppgifter inom ministeriet, till exempel ministeriets kommunikation och internationella ärenden.

Det finns en stor mängd ämbetsverk och institutioner som hör till Justitieministeriets förvaltningsområde. Ministeriet styr de här organisationernas verksamhet. Det praktiska arbetet sköter organisationerna själva.

De här institutionerna och ämbetsverken hör till justitieministeriets förvaltningsområde 

 • Domstolsverket
 • Åklagarmyndigheten
 • Brottspåföljdsmyndigheten
 • Utsökningsverket
 • Rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten
 • Olycksutredningscentralen
 • Rättsregistercentralen
 • konsumenttvistenämnden
 • Europeiska institutet för kriminalspolitik (HEUNI)
 • konkursombudsmannens byrå
 • Jämställdhetsombudsmannens byrå, dataombudsmannens byrå, underrättelsetillsynsombudsmannens byrå, Diskrimineringsombudsmannens byrå och Barnombudsmannens byrå
 • olika delegationer och nämnder

Vilka uppgifter har Justitieministeriet?

Statsrådet, alltså regeringen definierar justitieministeriets uppgifter. De institutioner och ämbetsverk som hör till ministeriet sköter en del av uppgifterna.

Justitieministeriets uppgifter är

 • att bereda lagar
 • att utveckla lagberedningen i statsrådet och EU-rättslig rådgivning
 • domstolsväsendet
 • rättshjälp och den allmänna advokatföreningen 
 • ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning
 • allmän intressebevakning
 • åklagarväsendet
 • utsökningsväsendet och övervakningen av förvaltningen av konkursbon
 • verkställighet av bötesstraff, samhällspåföljder och fängelsestraff
 • allmän planering av brottsbekämpning och övrig kriminalpolitik
 • utvecklande av brottsoffrens ställning, om ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde
 • straffregistret och övriga rättsregister
 • benådning
 • äktenskapsrättsliga ansökningar
 • internationell rättsvård, om ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde
 • Justitiekanslersämbetet, men inte dess ekonomiförvaltning
 • statliga val, kommunala val och folkomröstningar samt främjande av medborgarinflytande
 • partiregistret
 • uppföljning av hur språklagen verkställs
 • Finlands författningssamling
 • utredning av olyckor
 • landskapet Ålands självstyrelse
 • samernas kulturella självstyre och koordineringen av samefrågor
 • Haagkonferensen för internationell privaträtt
 • jämlikhet och främjande av goda etniska relationer.

Vilka saker har justitieministeriet ansvar för?

Justitieministeriet ansvarar för många olika saker. Här berättar vi mera om sju olika områden som ministeriet har ansvar för.

1. Rättsstaten och rättsskyddet

Justitieministeriet ska se till att Finland är en rättsstat, alltså att all användning av offentlig makt ska följa lagen. Ministeriet utvecklar rättsordningen och rättskyddet. 

Ministeriet bereder bestämmelser som gäller rättssystemet. Ministeriet bereder bestämmelser som ska garantera rättvisa rättegångar och god förvaltning. Ministeriet bereder också lagar som gäller utsökning, konkurser och skuldsanering.

2. Grundläggande rättigheter
Justitieministeriet bereder lagar som gäller grundlagen och den offentliga förvaltningen. Lagar om förvaltning styr till exempel presidentens, riksdagens och regeringens verksamhet.

Ministeriet leder Finlands agerande gällande grundläggande rättigheter och mänskliga rättigheter och främjar likabehandling. Ministeriet stöder också de språkliga rättigheterna.

3. Demokrati och val

Justitieministeriet arbetar för att stärka demokratin och ansvarar för att alla ska ha möjlighet att påverka. Justitieministeriet ordnar valen i Finland och ser till att valsystemet fungerar.

Ministeriet arbetar för att alla ska ha möjligheter att delta i utvecklingen av samhället och att personer ska ha möjlighet att påverka beslut som gäller dem själva. Justitieministeriet har olika elektroniska demokratitjänster på internet. Genom dem kan medborgare påverka och delta i beslutsfattandet i Finland.

4. Kriminalpolitik och straffrätt

Justitieministeriet ansvarar för kriminalpolitiken, alltså sådant som görs för att förebygga brott eller påverka brottsligheten. Till kriminalpolitiken hör till exempel att man funderar på vilka brott som personer ska bestraffas för, och hur hårda straffen ska vara. Det viktigaste är att förebygga brottslighet och minska skadorna som uppstår när någon begår brott.

Ministeriet ansvarar för beredningen av strafflagen och för lagstiftning som styr hur straff verkställs, alltså hur straffen genomförs. Justitieministeriet arbetar också med att förbättra ställningen för personer som har blivit offer för brott och leder arbetet mot korruption. Korruption är till exempel när en person eller ett företag betalar mutor eller ger fördelar för att påverka ett beslut så att beslutet bli bra för dem själva. 

5. Individens och organisationers rättigheter

Justitieministeriet bereder lagar som berör vanliga människors och olika organisationers rättigheter. Till ministeriets ansvarsområde hör till exempel familje- och arvsrätt, avtals- och skadeståndsrätt, konsumentskydd och bolagsrätt.

6. Utveckling av lagberedningen
Justitieministeriet arbetar med att förbättra hela regeringens lagberedning. I arbetet ingår samarbete utbildning och instruktioner. Målet är en bra lagstiftningsprocess och att lagarna ska vara tydliga och fungerande. Justitieministeriet granskar också lagarna.

7. EU- och internationella ärenden

Justitieministeriet vill stöda rättsstaten, demokrati och mänskliga rättigheter överallt i världen. Ministeriet arbetar för att Finlands intressen och ministeriets målsättningar ska genomföras också på EU-nivå.

Justitieministeriet ansvarar för internationell rättshjälp som kan behövas i civilrätt och i brottsmål.