Konsekvensbedömning av förslag till lagar och andra författningar

Bedömningen ska ge information till beredarna, beslutsfattarna och olika intressegrupper om den planerade lagstiftningens konsekvenser och betydelse samt om möjligheterna att lindra negativa verkningar.

Konsekvensbedömning är en del av lagberedningsprocessen. I början av beredningen ska de viktigaste konsekvenserna identifieras. När beredningen framskrider ska bedömningen av konsekvenserna av olika alternativa lösningar fördjupas. Till konsekvensbedömningen hör också att effekterna av genomförda reformer följs upp. De viktigaste resultaten av bedömningen beskrivs i utkast till regeringsproposition.

Konsekvensbedömningen av förslag styrs av statsrådets anvisningar för bedömning av konsekvenserna av förslag till lagar och kompletterande information för olika slags konsekvenser.

Rådet för bedömning av lagstiftningen ska ge utlåtanden om regeringens propositioner och om deras konsekvensbedömningar. Rådet för bedömning av lagstiftningen är självständigt och oberoende i sitt arbete. Rådet väljer självt vilka regeringspropositioner det ger utlåtande om. Arbetet utgår från de befintliga och uppdaterade anvisningar som gäller lagberedningen och konsekvensbedömningen.

Anvisningar om konsekvensbedömning (justitieministeriets publikation 2008:3)

Checklista för identifiering av konsekvenser (på finska)

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Ekonomiska konsekvenser

Med ekonomiska konsekvenser avses konsekvenser för hushållens ställning, företagen den offentliga sektorn och samhällsekonomin. Syftet med bedömningen av ekonomiska konsekvenser är att förvissa sig om att lagstiftningen på bästa möjliga sätt stöder ekonomisk tillväxt, förbättrad sysselsättning, företagens verksamhet och konkurrenskraft samt medborgarnas välfärd.

Mer information:

Utvärdering av kostnadsverkningarna (finansministeriet)

Analys av lagstiftningens konsekvenser för företag (arbets- och näringsministeriet)

Konsekvenser för myndigheterna

Med konsekvenser för myndigheternas verksamhet och arbetsmetoder avses konsekvenser för relationerna mellan myndigheterna, myndigheternas uppgifter och arbetsmetoder, personalen och organisationen och administrativa procedurer och kostnader.

Miljökonsekvenser

Med miljökonsekvenser avses i enlighet med 2 § i lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (200/2005) verkningar för människors hälsa, levnadsförhållanden och trivsel; marken, vattnet, luften, klimatet, växtligheten och organismer samt för naturens mångfald; samhällsstrukturen, den byggda miljön, landskapet, stadsbilden och kulturarvet; utnyttjande av naturresurserna samt och växelverkan mellan de ovan nämnda faktorerna.

Mer information:
Miljökonsekvensbedömning (miljöministeriet)

Anvisning för bedömning av författningsförslags klimatpåverkan (på finska, miljöministeriet)

Andra samhälleliga konsekvenser

Med andra samhälleliga konsekvenser avses konsekvenser för medborgarnas ställning och medborgarsamhällets funktion; sociala konsekvenser och konsekvenser för hälsan; konsekvenser för likställigheten, för barn och för jämställdhet mellan könen; konsekvenser för brottsbekämpning och säkerhet; språkliga konsekvenser, konsekvenser för den regionala utvecklingen och konsekvenser för informationssamhälle.

Mer information:

Konsekvenser för de grundläggande fri - och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna i lagberedningen (på finska)

Bedömning av konsekvenserna av författningar med tanke på konsekvenserna för människor (social- och hälsovårdsministeriet)

Könsperspektivet i lagstiftningen (social- och hälsovårdsministeriet)

Språkliga konsekvenser

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Genom statsrådets förordning som utfärdades i december 2015 inrättades ett oberoende och självständigt råd för bedömning av lagstiftningen. Rådet inledde sin verksamhet i april 2016, och har till uppgift att ge utlåtanden om regeringens propositioner och deras konsekvensbedömningar.

Rådets syfte är att förbättra lagberedningens och särskilt konsekvensbedömningarnas kvalitet. Det skå också utveckla den allmänna lagberedningskulturen, till exempel tidsplaner och planering som gäller propositioner och lagberedning.

Rådets webbplats: Rådet för bedömning av lagstiftningen