Beredskapslagen revideras

Totalreformen av beredskapslagen

​​​​​​​Syftet med beredskapslagen är att under undantagsförhållanden trygga befolkningens försörjning och landets näringsliv, upprätthålla rättsordningen, de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna samt trygga rikets territoriella integritet och självständighet. För att detta syfte ska uppnås under undantagsförhållanden kan det behövas exceptionella befogenheter för myndigheterna. I beredskapslagen föreskrivs det om befogenheter som avviker från det normala till exempel för att avvika från de grundläggande fri- och rättigheterna, för att sköta statsfinanserna och ordna förvaltningen under undantagsförhållanden.

I totalreformen av beredskapslagen bedöms hur tidsenlig beredskapslagen är, hur lagen fungerar och hur den behöver utvecklas. Avsikten är också att bereda de förslag till lagändringar som behövs för att nå målen. Syftet är att revidera beredskapslagen så att den motsvarar en modern syn på samhällets övergripande säkerhet och de faktorer som hotar den.

Genom reformen eftersträvas en tydligare och effektivare lagstiftning än för närvarande. Beredskapslagen ska

•    göra det möjligt att identifiera allvarliga hot och incidenter
•    erbjuda lämpliga och tillräckliga befogenheter för att hantera undantagssituationer
•    göra det möjligt att fatta beslut i rätt tid i undantagssituationer.

Målet är konsekventa och uppdaterade bestämmelser som överensstämmer med grundlagen.

Reformen av beredskapslagen uppskattas ta 3,5ꟷ4 år. Avsikten är att regeringens proposition ska lämnas till riksdagen under höstsessionen 2025.

För beredningen av totalreformen har det tillsatts en arbetsgrupp bestående av företrädare för ministerierna och republikens presidents kansli, juridiska sakkunniga samt en parlamentarisk uppföljningsgrupp som ska följa och stödja dess arbete. Den parlamentariska uppföljningsgruppen består av riksdagsledamöter som riksdagspartierna har utsett till gruppen.

Beredskapslag (finlex.fi)

Frågor och svar

Aktuellt

Kontakt

Marietta Keravuori-Rusanen, lagstiftningsråd 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Julkisoikeusyksikkö 0295150060  


Perttu Wasenius, konsultativ tjänsteman 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Julkisoikeusyksikkö beredskapslagstiftning  0295150106  


Timo Makkonen, lagstiftningsråd 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Julkisoikeusyksikkö 0295150230