Beredskapslagen revideras

Reformen av beredskapslagen

Syftet är att revidera beredskapslagen så att den motsvarar en modern syn på samhällets övergripande säkerhet och de faktorer som hotar den. Målet för projektet är att bedöma hur tidsenlig beredskapslagen är, hur lagen fungerar och hur den behöver utvecklas. Avsikten är också att bereda de förslag till lagändringar som behövs för att nå målet.

Genom reformen eftersträvas en tydligare och effektivare lagstiftning än för närvarande. Beredskapslagen ska

  • göra det möjligt att identifiera allvarliga hot och incidenter
  • erbjuda lämpliga och tillräckliga befogenheter för att hantera undantagssituationer
  • göra det möjligt att fatta beslut i rätt tid i undantagssituationer.

Målet är konsekventa och uppdaterade bestämmelser som överensstämmer med grundlagen.
Reformen av beredskapslagen uppskattas ta 3,5–4 år. Avsikten är att projektet ska utmynna i en regeringsproposition som överlämnas till riksdagen under höstsessionen 2025.

Expertgrupp och parlamentarisk uppföljningsgrupp

Till stöd för beredningen tillsattes en parlamentarisk uppföljningsgrupp den 24 mars 2022. Justitieministeriet tillsätter i april 2022 en expertgrupp för att bereda totalreformen av beredskapslagen.

Kontakt

Marietta Keravuori-Rusanen, lagstiftningsråd 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Julkisoikeusyksikkö 0295150060  


Perttu Wasenius, konsultativ tjänsteman 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Julkisoikeusyksikkö beredskapslagstiftning  0295150106  


Timo Makkonen, enhetschef 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Julkisoikeusyksikkö 0295150230