Beredskapslagen revideras

Totalreformen av beredskapslagen

Syftet med beredskapslagen är att under undantagsförhållanden trygga befolkningens försörjning och landets näringsliv, upprätthålla rättsordningen, de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna samt trygga rikets territoriella integritet och självständighet. För att detta syfte ska uppnås under undantagsförhållanden kan det behövas exceptionella befogenheter för myndigheterna. I beredskapslagen föreskrivs det om befogenheter som avviker från det normala till exempel för att avvika från de grundläggande fri- och rättigheterna, för att sköta statsfinanserna och ordna förvaltningen under undantagsförhållanden.

I totalreformen av beredskapslagen bedöms hur tidsenlig beredskapslagen är, hur lagen fungerar och hur den behöver utvecklas. Avsikten är också att bereda de förslag till lagändringar som behövs för att nå målen. Syftet är att revidera beredskapslagen så att den motsvarar en modern syn på samhällets övergripande säkerhet och de faktorer som hotar den.

Genom reformen eftersträvas en tydligare och effektivare lagstiftning än för närvarande. Beredskapslagen ska

•    göra det möjligt att identifiera allvarliga hot och incidenter
•    erbjuda lämpliga och tillräckliga befogenheter för att hantera undantagssituationer
•    göra det möjligt att fatta beslut i rätt tid i undantagssituationer.

Målet är konsekventa och uppdaterade bestämmelser som överensstämmer med grundlagen.

För beredningen av totalreformen har det tillsatts en arbetsgrupp bestående av företrädare för ministerierna och republikens presidents kansli, juridiska sakkunniga samt en parlamentarisk uppföljningsgrupp som ska följa och stödja dess arbete. Den parlamentariska uppföljningsgruppen består av riksdagsledamöter som riksdagspartierna har utsett till gruppen.

I projektet har man under hösten 2022 och våren 2023 behandlat bland annat behoven att utveckla bestämmelserna om beredskapsskyldigheten och definitionen av undantagsförhållanden samt förhållandet mellan beredskapslagen och den lagstiftning som tillämpas under normala förhållanden. Under hösten 2023 är avsikten att projektet ska behandla bland annat förfarandebestämmelser som gäller konstaterande av undantagsförhållanden och ibruktagande av befogenheter enligt beredskapslagen. Dessutom inleds i början av hösten 2023 arbetet med att revidera befogenhetsbestämmelserna i beredskapslagen.

Reformen av beredskapslagen kommer att ta 3,5 - 4 år i sin helhet. Avsikten är att regeringens proposition ska lämnas till riksdagen senast under höstsessionen 2025. Avsikten är att utkastet till regeringsproposition ska sändas på offentlig remiss före utgången av 2024.

Beredskapslag (finlex.fi)

Frågor och svar

Kontakt

Marietta Keravuori-Rusanen, lagstiftningsråd 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt förvaltningsrätt  beredskapslagstiftning  statsförfattning  Telefon:0295150060   E-postadress:


Timo Makkonen, lagstiftningsråd 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt Telefon:0295150230   E-postadress: