Samarbetsnätverken på det civilrättsliga området

I EU finns det flera rättsliga nätverk som stöder det rättsliga samarbetet och informationsgången mellan medlemsstaternas myndigheter. En central aktör på det civilrättsliga området är Europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område (European Judicial Network in civil and commercial matters, EJN). I Finland stöder Finlands nationella nätverk för gränsöverskridande privaträttsliga frågor det arbete som utförs av Europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område.

Europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område (EJN)

Europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område (European Judicial Network in civil and commercial matters EJN) bildades för att stödja och underlätta det praktiska samarbetet mellan medlemsstaterna på civilrättens område. Nätverket utgörs av EU:s medlemsstater och har varit verksamt sedan 2002. Det europeiska rättsliga nätverkets verksamhet baseras på rådets beslut (2001/470/EG). Europeiska kommissionen samordnar nätverkets verksamhet.

Syftet med det europeiska rättsliga nätverket är att bidra till att rättegångar löper smidigt vid gränsöverskridande fall och underlätta behandlingen av rättsliga förfrågningar mellan medlemsstaterna. Syftet med nätverket är också att öka kunskapen om gemenskapslagstiftningen och förbättra tillämpningen av den. 

Det europeiska rättsliga nätverket består av de kontaktmyndigheter som utsetts av medlemsstaterna. Uppgiften som kontaktmyndighet i Finland sköts av justitieministeriet. I nätverket ingår också andra myndigheter, exempelvis de centrala myndigheter som nämns i olika EU-rättsakter och internationella avtal. Även olika branschorganisationer, såsom advokaters och notariers organisationer i olika medlemsstater, är medlemmar av nätverket. Finlands Advokatförbund är medlem i nätverket.

Också de finländska rättsliga myndigheterna får vid behov hjälp via det europeiska rättsliga nätverket, till exempel vid problem i samband med behandlingen av begäranden om rättshjälp som rör delgivning eller bevisupptagning eller i frågor som gäller lagstiftningen i en annan EU-medlemsstat. Kontaktbegäran till en annan medlemsstat görs via den egna statens kontaktmyndighet. Kontaktmyndigheterna i Finland kan nås per e-post på adressen ejn.siviili.om(at)gov.fi.

I den europeiska e-juridikportalen finns mer information om Europeiska rättsliga nätverket. Den europeiska e-juridikportalen innehåller också Europeiska rättsliga nätverkets samlade information om medlemsstaternas civilrättsliga lagstiftning och förfaranden.

Finlands nationella nätverk för gränsöverskridande privaträttsliga frågor

Finlands nationella nätverk för gränsöverskridande privaträttsliga frågor bildades 2016 med syftet att stödja Europeiska rättsliga nätverkets uppgifter och mål i Finland. Det nationella nätverket i Finland har i uppgift att informera om EU:s privaträtt, samla information och utbyta erfarenheter mellan aktörer inom det rättsliga området genom nätverksarbete.

Det nationella nätverket består av ledamöter som utsetts av tingsrätterna (en ordinarie medlem och en ersättare per hovrätts domkrets), hovrätterna, högsta domstolen, Domstolsverket och Utsökningsverket, rättshjälpsbyråerna, Finlands Advokatförbund och justitieministeriet. Justitieministeriet samordnar det nationella nätverkets verksamhet. Justitieministeriets tjänstemän som ansvarar för nätverkets verksamhet är också kontaktmyndigheter för Europeiska rättsliga nätverket i Finland.

Medlemmarna ska bland annat göra Europeiska rättsliga nätverket känt i Finland och informera om EU:s lagstiftning på privaträttens område, ändringar i lagstiftningen och verktyg som utarbetats till stöd för tillämpningen. Medlemmarna ska också bistå och ge råd till sina kolleger i gränsöverskridande privaträttsliga frågor. 
 

Kontakt

[email protected] 
 

Kontaktinformation

Maija Leppä, regeringsråd 
justitieministeriet, Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp Telefon:0295150301   E-postadress:

Tanja Niemi, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp EU:s civilrättsliga nätverk  internationella underhållsbidragsärenden  Telefon:0295150464   E-postadress: