Bolagsrätt

Den bolagsrättsliga lagstiftningen innehåller de allmänna bestämmelserna om privata och publika aktiebolag, bostadsaktiebolag, andelslag, öppna bolag, kommanditbolag, föreningar och stiftelser.

I samfundslagarna finns bestämmelser om grundande av bolag samt om de rättigheter och skyldigheter som aktieägarna, medlemmarna och ledningsorganets medlemmars har. I samfundslagarna föreskrivs också om beslutsfattandet vid, ledningen för och företrädandet av en sammanslutning samt om aktieägarnas, medlemmarnas, ledningsmedlemmarnas och revisorernas ansvar. Bestämmelserna om bokslut och annan ekonomisk information finns i bokförings-, värdepappers-, närings- och revisionslagstiftningen. Bestämmelserna om registrering av en stiftelse finns i handelsregisterlagen.

Innehållet i stiftelselagen avviker från innehållet i samfundslagarna närmast i och med att en stiftelse inte har några ägare av typen aktieägare eller medlemmar.

I den lagstiftningen som reglerar de näringar som idkas i form av en sammanslutning finns särskilda bestämmelser om näringsverksamhet. Dessa utgör antingen ett komplement till samfunds- och stiftelselagstiftningen eller avvikelser från den. Dylika bestämmelser finns t.ex. i lagstiftningen om kreditinstitut, lagstiftningen om kreditbolag, lagen om försäkringsbolag och värdepapperslagstiftningen, vilka bereds huvudsakligen vid arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet samt finansministeriet.