Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

Oikeusministeriön julkaisu 2007:2

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-466-423-3

 

Käsillä oleva julkaisu on opas lapsen elatusavun suuruuden laskemiseksi. Oppaan laatiminen perustuu hallituksen sosiaalipoliittisen ministerityöryhmän 3.2.2005 tekemään päätökseen. Sen mukaan oikeusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyönä tuli valmistella elatusapujen määräytymisperusteita koskeva suositus.

Lapsen elatusavun laskuohjeen lisäksi oppaassa ovat ohjeen perustelut. Yleisperusteluissa selostetaan ohjeen tausta, tavoitteet ja pääkohdat sekä esitetään keskeiset perustelut niille valinnoille, joita ohjetta laadittaessa on tehty. Yksityiskohtaisissa perusteluissa selostetaan, miten ohjeen yksittäisiä kohtia on tarkoitettu tulkittaviksi, ja esitetään esimerkkejä niiden soveltamisesta. Lisäksi oppaan lopussa on liitteenä lomakepohja, joka on tarkoitettu helpottamaan ohjeen mukaisen elatuslaskelman tekemistä.

Ohje, joka on luonteeltaan suositus, on laadittu silmällä pitäen tavanomaisia elatustilanteita. Siten se ei välttämättä anna vastausta mahdollisiin erikoistilanteisiin liittyviin kysymyksiin. Vanhemmat saavat lisätietoja lapsen elatusavusta oman kotikuntansa lastenvalvojalta.

Elatusapuohjeen rahamäärien indeksitarkistus 2017 alusta

Lapsen elatuksesta aiheutuneet kustannukset ovat muuttuneet vuonna 2007 julkistetun ohjeen jälkeen. Jotta ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi säilyttäisi ajanmukaisuutensa, elatusavun rahamääriin tehdään indeksitarkistus kalenterivuosittain.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkisti 13.12.2016 kuntatiedotteen elatusapuohjeen rahamäärien tarkistamisesta. Elatusavut ja elatustuet laskevat hieman vuoden 2017 alusta.

Elatusapuohjeessa olevat rahamäärät ovat 1.1.2017 lukien seuraavat:

kohta 2.2.2.: Yleisten kustannusten määränä pidetään: lapsen ollessa 0–6-vuotias 297 euroa kuukaudessa; lapsen ollessa 7–12-vuotias 346 euroa kuukaudessa; lapsen ollessa 13–17-vuotias 466 euroa kuukaudessa.

kohta 3.3.1.2. Yleisten elinkustannusten määrä: yksin asuvan henkilön tai yksinhuoltajan osalta 597 euroa kuukaudessa; ja avioliitossa, avioliitonomaisessa suhteessa tai muussa parisuhteessa elävän henkilön osalta 502 euroa kuukaudessa.

kohta 3.3.6.4. Jos vanhemman aviopuoliso on hyväksyttävästä syystä kokonaan tai osaksi vanhemman elatuksen varassa, vanhempi saa vähentää aviopuolisonsa yleisiin elinkustannuksiin ja asumiskustannuksiin tarvittavan määrän. Vähennyksen enimmäismäärä on kuitenkin yleisten elinkustannusten osalta 502 euroa kuukaudessa ja asumiskustannusten osalta 3.3.2. kohdan 1–5 kappaleen mukaan laskettu määrä.

kohta 3.3.6.5. Jos vanhemman avopuoliso on avopuolisoiden yhteisen lapsen hoidon vuoksi kokonaan tai osaksi vanhemman elatuksen varassa, vanhempi saa vähentää avopuolisonsa elinkustannuksiin tarvittavan määrän, kuitenkin enintään 249 euroa kuukaudessa.

kohta 3.3.7. Lapsen tapaamisoikeuden toteuttamisesta aiheutuvat matkakustannukset otetaan huomioon sen vanhemman elatuskyvyn vähennyksenä, joka vastaa niistä. Kustannukset otetaan huomioon halvimman tarkoituksenmukaisen matkustustavan käyttämisestä aiheutuvien kustannusten mukaisesti. Vähennyksen saa kuitenkin tehdä vain siltä osin kuin kustannusten määrä lasta kohden ylittää 120 euroa kuukaudessa. Vähennyksen enimmäismäärä on 120 euroa kuukaudessa lasta kohden.

kohta 4.2.1. Luonapitovähennyksen määrä ilmenee STM:n sivuilta, linkki alla

Lisätietoja elatusapuohjeen rahamäärien indeksikorotuksesta sosiaali- ja terveysministeriössä antaa: hallitussihteeri Annika Juurikko, sosiaali- ja terveysministeriö, puh. 0295 163 242, etunimi.sukunimi@stm.fi

Lue lisää elatusavun indeksimuutoksista STM:n kuntainfosta 15/2015