Anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn

Justitieministeriets publikation  2007:3 (publikation på svenska)

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-466-423-3 (publikation på finska)

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-466-425-7 (publikation på svenska)

Föreliggande publikation är en vägledning för att underlätta beräkningen av underhållsbidrag till barn. Vägledningen bygger på ett beslut av regeringens socialpolitiska ministerarbetsgrupp 3.2.2005. Justitieministeriet och social- och hälsovårdsministeriet fick i uppdrag att i samråd ta fram en rekommendation om grunderna för fastställandet av underhållsbidrag.

Justitieministeriet tillsatte en arbetsgrupp för att bereda ärendet. Arbetsgruppens betänkande "Bedömning av storleken för underhållsbidrag för barn" (arbetsgruppsbetänkande 2006:10) blev färdigt 31.5.2006 varefter det blev föremål för en bred remissbehandling. Beslut om hur kommentarerna skulle beaktas fattades i samråd med social- och hälsovårdsministeriet.

Vägledningen innehåller en anvisning om hur underhållsbidrag till barn skall räknas fram samt en motiveringstext. I den allmänna motiveringen redovisas bakgrunden till och syftet med anvisningen samt anvisningens huvudpunkter. I den allmänna motiveringen förklaras också de val som gjordes under arbetets gång. I detaljmotiveringen redovisas, bl.a. genom exempel, hur det är tänkt att de olika punkterna skall tolkas. Till anvisningen hör en blanklettbilaga som är avsedd att underlätta uträknandet av underhållsbidrag enligt anvisningen.

Anvisningen har karaktären av en rekommendation och den har utarbetats med tanke på typiska situationer. Därför ger den nödvändigtvis inte svar på alla tänkbara frågor som gäller speciella situationer. Föräldrar kan hämta mer information om underhållsbidrag hos barnatillsyningsmannen i den egna hemkommunen.

So­cial- och häl­so­vårds­mi­nis­te­riets kom­mu­nin­fo om be­lop­pen i an­vis­nin­gen om un­der­hålls­bid­rag

Mer information om underhållsbidrag kan fås hos barnatillsyningsmannen i den egna hemkommunen.