Anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn

Anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn, justitieministeriets publikation 2007:3

Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi, oikeusministeriön julkaisu 2007:2 (publikation på finska)

Föreliggande publikation är en vägledning för att underlätta beräkningen av underhållsbidrag till barn. 

Vägledningen innehåller en anvisning om hur underhållsbidrag till barn skall räknas fram samt en motiveringstext. I den allmänna motiveringen redovisas bakgrunden till och syftet med anvisningen samt anvisningens huvudpunkter. I den allmänna motiveringen förklaras också de val som gjordes under arbetets gång. I detaljmotiveringen redovisas, bl.a. genom exempel, hur det är tänkt att de olika punkterna skall tolkas. Till anvisningen hör en blanklettbilaga som är avsedd att underlätta uträknandet av underhållsbidrag enligt anvisningen.

Indexjustering av beloppen i anvisningen om underhållsbidrag vid ingången av 2023

Social- och hälsovårdsministeriet publicerade den 22 december 2022 ett kommuninfo om justering av beloppen i anvisningen om underhållsbidrag. Underhållsbidraget och underhållsstödet steg 8,33 % vid ingången av 2023.

Läs mer om indexändringarna i underhållsbidraget i social- och hälsovårdsministeriets kommuninfo

Social- och hälsovårdsministeriets kommuninfo om beloppen i anvisningen om underhållsbidrag

Underhållsbidrag vid växelvist boende

Underhållsbidrag vid växelvist boende, justitieministeriets publikation, 2023:25

Elatusapu vuoroasumistilanteessa, oikeusministeriön julkaisu, 2023:24 (publikation på finska)

I anvisningen om underhållsbidrag från 2007 beaktas inte växelvist boende som är ett möjligt boendearrangemang för barn. I publikationen 2023 finns synpunkter på fastställandet av storleken på underhållsbidrag vid växelvist boende som kompletterar anvisningen om underhållsbidrag från 2007.

De anvisningar som justitieministeriet publicerar är till sin karaktär rekommendationer. I ärenden som gäller underhållsbidrag kan mer information fås av barnatillsyningsmannen i det egna välfärdsområdet.