Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä ehdottaa uutta lakia oikeudenkäynnistä hallintoasioissa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 4.2.2011 9.00
Tiedote -

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa hallintolainkäyttölain korvaamista uudella lailla oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Nykyiset säännökset toimivat työryhmän mukaan pääosin hyvin eikä suuria muutostarpeita ole. Työryhmän ehdottamilla täsmennyksillä voitaisiin kuitenkin yhdenmukaistaa hallintotuomioistuinten menettelytapoja ja selkeyttää prosessia myös hallintotuomioistuinten asiakkaille.

Uutta lakia sovellettaisiin korkeimmassa hallinto-oikeudessa, alueellisissa hallinto-oikeuksissa, vakuutusoikeudessa ja muutoksenhakulautakunnissa sekä tiettyjen asioiden käsittelyssä markkinaoikeudessa ja työtuomioistuimessa.

Lakiin sisältyisi yleissäännös siitä, että hallintopäätöksistä saa aina valittaa riippumatta siitä, onko päätöksentekijä julkinen viranomainen vai yksityinen, julkista hallintotehtävää hoitava taho.

Ehdotuksen mukaan hallinto-oikeuden asemaa ensimmäisenä oikeusasteena vahvistettaisiin. Muutoksenhaku ministeriöiden päätöksistä ohjattaisiin hallinto-oikeuteen. Tämä merkitsisi, että jatkossa vain valtioneuvoston yleisistunnon päätöksistä valitettaisiin suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Työryhmä täsmentäisi päätöksen tehneen viranomaisen asemaa oikeudenkäynnissä. Tälle annettaisiin oikeus valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä, jolla viranomaisen päätös on kumottu tai muutettu, jos valituksen tekeminen on tarpeen ratkaisukäytännön yhdenmukaisuuden turvaamiseksi. Uudistus selkeyttäisi esimerkiksi vakuutus- ja eläkelaitosten valitusoikeutta toimeentuloturvaa koskevissa asioissa.

Työryhmä täsmentäisi säännöksiä mm. suullisen käsittelyn järjestämisestä, todistajien kuulemisesta ja oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Viranomainen velvoitettaisiin korvaamaan yksityisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut, jos viranomainen on toiminut selvästi lainvastaisesti.

Uutta olisi, että tuomioistuin voisi poikkeustapauksissa asettaa määräajan, johon mennessä osapuolten on toimitettava mahdollinen lisäaineisto asiassa. Määräajan jälkeen toimitettua lisäselvitystä ei tarvitsisi ottaa huomioon oikeudenkäynnissä.

Hallintotuomioistuinten päätösten tiedoksiantotapoja kevennettäisiin ja monipuolistettaisiin. Pääsääntönä olisi tiedoksianto tavallisena kirjeenä tai sähköisesti, jos siihen on asianosaisen suostumus. Nykyisin päätös annetaan yleensä tiedoksi lähettämällä se saantitodistusta vastaan, mikä edellyttää asiakkaan käyntiä postitoimipaikassa.

Oikeudenkäynnin nopeuttamiseksi työryhmä ehdottaa, että täytäntöönpanoa koskevasta välipäätöksestä ei enää saisi erikseen valittaa siinäkään tapauksessa, että täytäntöönpanon kieltoa tai keskeytystä koskevaa hakemusta ei ole hyväksytty. Asian voi kuitenkin saattaa uudelleen vireille hakemuksella samassa tuomioistuimessa.

Hallinto-oikeus tai vakuutusoikeus voisi antaa väliaikaisen turvaamismääräyksen lakiin perustuvan oikeuden tai edun turvaamiseksi. Nykyisin turvaamismääräyksen antaa käräjäoikeus. Tarkoituksena on parantaa asianosaisen oikeusturvaa tilanteissa, joissa ei voida soveltaa päätöksen täytäntöönpanon kieltoa tai keskeytystä koskevia säännöksiä.

Hallintoriitasäännöksiä täsmennettäisiin, mutta niiden käyttöalaa ei laajennettaisi nykyisestä. Hallintoriita pantaisiin vireille hakemuksella, joka olisi toimitettava hallinto-oikeuteen viiden vuoden kuluessa siitä, kun asia on tullut riitaiseksi. Hallintoriita voi koskea esimerkiksi viranomaisen myöntämän julkisen tuen tai avustuksen takaisinperintää taikka hoitotakuuta.

Myös ylimääräistä muutoksenhakua koskevaa sääntelyä uudistettaisiin. Kantelu ja purku yhdistettäisiin yhdeksi ylimääräiseksi muutoksenhakukeinoksi, jonka nimenä olisi purku. Samasta asiasta saisi hakea purkua vain kerran.

Lisätietoja:
työryhmän puheenjohtaja, professori Olli Mäenpää, puh. 09 191 22480, sähköposti: [email protected]
työryhmän jäsen ja sihteeri, lainsäädäntöneuvos Arja Manner, puh. 09 1606 7692, sähköposti: [email protected]
työryhmän sihteeri, lainsäädäntösihteeri, Virpi Ikkelä, puh. 09 1606 7674, sähköposti: [email protected]

Työryhmän mietintö

Sivun alkuun