Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår att en ny lag om rättegång i förvaltningsärenden stiftas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.2.2011 9.00
Pressmeddelande -

Justitieministeriets arbetsgrupp föreslår att förvaltningsprocesslagen ersätts med en ny lag om rättegång i förvaltningsärenden. Enligt arbetsgruppen fungerar de nuvarande bestämmelserna huvudsakligen väl och det finns inga betydande ändringsbehov. Genom de preciseringar som arbetsgruppen föreslår ska förfaringssätten i förvaltningsdomstolarna dock kunna förenhetligas och processen göras klarare även för förvaltningsdomstolarnas klienter.

Den nya lagen ska enligt förslaget tillämpas i högsta förvaltningsdomstolen, de regionala förvaltningsdomstolarna, försäkringsdomstolen och besvärsnämnderna samt vid behandling av vissa ärenden i marknadsdomstolen och arbetsdomstolen.

Arbetsgruppen föreslår att det i lagen ska intas en allmän bestämmelse enligt vilken ett förvaltningsbeslut alltid kan överklagas oberoende av om den som fattat beslutet är en offentlig myndighet eller en privat instans som har hand om en offentlig förvaltningsuppgift.

Enligt förslaget ska förvaltningsdomstolens ställning som första rättsinstans förstärkas. Besvär över ministeriernas beslut ska styras till förvaltningsdomstolarna. Detta innebär att endast beslut fattade av statsrådets allmänna sammanträde i fortsättningen ska kunna överklagas direkt hos högsta förvaltningsdomstolen.

Enligt arbetsgruppen bör ställningen av den myndighet som fattat beslutetpreciseras vid en rättegång. Enligt arbetsgruppens förslag ska det föreskrivas att den myndighet som fattat beslutet har rätt att anföra besvär över förvaltningsdomstolens beslut genom vilket myndighetens beslut har upphävts eller ändrats, om anförande av besvär är nödvändigt för att garantera enhetlig tillämpningspraxis. Denna revidering skulle klarlägga till exempel försäkrings- och pensionsanstalters besvärsrätt i fråga om ärenden som gäller social trygghet.

Arbetsgruppen föreslår preciseringar bl.a. i bestämmelserna om muntlig förhandling, hörande av vittnen och ersättning av rättegångskostnader. Myndigheten ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna för en enskild part, om myndigheten uppenbart har förfarit lagstridigt.

Nytt är det att domstolen ska i undantagsfall kunna sätta en tidsfrist inom vilken parterna ska tillställa domstolen eventuella tilläggshandlingar i ärendet. Tilläggsutredningar som lämnats in efter tidsfristen ska inte behöva tas i beaktande vid en rättegång.

Delgivningssätten för förvaltningsdomstolarnas beslut ska förenklas och det ska också införas nya delgivningssätt. Enligt huvudregeln ska förvaltningsdomstolens beslut delges som vanligt brev eller på elektronisk väg, om parten ger sitt samtycke till det. För närvarande delges beslut vanligen per post mot mottagningsbevis, vilket förutsätter att klienten besöker ett postkontor.

För att snabba upp rättegångarna föreslår arbetsgruppen att besvär inte längre får anföras särskilt över interimistiska beslut som gäller verkställigheten ens i sådana fall där ansökan om förbud mot eller avbrott av verkställigheten inte har godkänts. Ärendet kan dock anhängiggöras på nytt i samma domstol genom en ansökan.

Förvaltningsdomstolen eller försäkringsdomstolen ska kunna meddela ett interimistiskt beslut om säkringsåtgärd för att säkra en rätt eller fördel som baserar sig på lag. För närvarande förordnas säkringsåtgärder av tingsrätterna. Syftet är att förbättra parternas rättsskyddi sådana fall där bestämmelserna om förbud mot eller avbrott av verkställigheten av ett beslut inte kan tillämpas.

Preciseringar föreslås också i bestämmelserna om förvaltningstvistemål, men deras användningsområde ska inte utvidgas. Ett förvaltningstvistemål ska inledas genom en ansökan, som borde tillställas förvaltningsdomstolen inom fem år från det att ärendet blev stridigt. Ett förvaltningstvistemål kan gälla till exempel återkrav av ett offentligt bidrag eller understöd beviljat av en myndighet eller vårdgarantin.

Dessutom ska bestämmelserna om extraordinärt ändringssökande revideras. Klagan och återbrytande ska förenas till ett medel för extraordinärt ändringssökande som heter återbrytande. Återbrytande ska kunna sökas enbart en gång.

Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens ordförande, professor Olli Mäenpää, tfn 09 191 22480, e-post: fö[email protected]
arbetsgruppens medlem och sekreterare, lagstiftningsrådet Arja Manner, tfn 09 1606 7692, e-post: fö[email protected]
arbetsgruppens sekreterare, lagstiftningssekreterare Virpi Ikkelä, tfn 09 1606 7674, e-post: fö[email protected]

Arbetsgruppens betänkande

Tillbaka till toppen