Hyppää sisältöön
Media

Förslaget om att inrätta en rättshjälps- och intressebevakningsmyndighet på remiss

justitieministeriet
Utgivningsdatum 9.12.2020 14.12
Pressmeddelande

I en utredning som justitieministeriet låtit göra föreslås det att det i Finland inrättas en myndighet för rättshjälp och intressebevakning. Den nya myndigheten ska se till att det i hela landet finns lika tillgång till tillräckliga och adekvata tjänster för rättshjälp, intressebevakning, ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning.

För närvarande sköts dessa uppgifter av sex rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt. Justitieministeriet begär nu utlåtanden om utredningen. 

Enligt utredaren, vicehäradshövding Juhani Jokinen, är inrättandet av en myndighet förenligt med riktlinjerna för statens ämbetsverksstruktur. 

Enligt förslaget ska de uppgifter inom centralförvaltningen som för närvarande sköts vid justitieministeriet överföras till myndigheten. Ministeriet avses även i fortsättningen svara för den strategiska och ekonomiska styrningen samt för lagberedningen på området.

Det föreslås att det vid den nya myndigheten inrättas ansvarsområden för förvaltning, ekonomi och utveckling samt funktioner för sektorschefer för rättshjälp och intressebevakning. Ekonomi- och skuldrådgivningen avses kvarstå i samband med rättshjälpsbyråerna. Rättegångsbiträdesnämndens och konsumenttvistenämndens centralförvaltningsuppgifter ska enligt förslaget inte överföras till myndigheten.

Enligt utredningen medför inrättandet av en myndighet för rättshjälp och intressebevakning ett behov av tilläggsfinansiering på ungefär 2,5 miljoner euro per år.

Utlåtanden om utredningen kan lämnas fram till den 29 januari 2021.

Även organiseringen av förvaltningstjänsterna vid justitieförvaltningens specialmyndigheter har utretts 

Utredaren Henrika Räsänen har granskat möjligheterna att omorganisera förvaltningstjänsterna vid specialmyndigheterna inom justitieministeriets förvaltningsområde till ett gemensamt ämbetsverk. Utlåtanden begärs också om denna utredning. Kommentarer kan lämnas fram till den 29 januari 2021.

Utredningen gäller barnombudsmannens byrå, jämställdhetsombudsmannens byrå, diskrimineringsombudsmannens byrå, Olycksutredningscentralen, Europeiska institutet för kriminalpolitik, dataombudsmannens byrå, underrättelsetillsynsombudsmannens byrå, konkursombudsmannens byrå och konsumenttvistenämnden.

Syftet med ändringen är att förtydliga ministeriets uppgifter och ordna myndigheternas administrativa tjänster så att de bättre än tidigare tjänar verksamheten. Den styrande faktorn för utredningsarbetet var att trygga myndigheternas självständighet och oberoende.

Enligt utredningen innebär inrättandet av en myndighet som producerar förvaltningstjänster ett behov av tilläggsfinansiering på uppskattningsvis ca 0,9 miljoner euro per år.

I ingendera utredningen föreslås ändringar i byråernas nuvarande placeringsorter.

Ytterligare information: 
Frågor som gäller en rättshjälps- och intressebevakningsmyndighet
Merja Muilu, enhetschef, tfn 0295 150 200, [email protected] 
Kirta Heine, regeringsråd, tfn 0295 150 214, [email protected] 

Frågor som gäller justitieförvaltningens specialmyndigheter
Tapio Laamanen, avdelningschef, tfn 0295 150 290, [email protected]
Juha Saunamäki, ledande sakkunnig, tfn 0295 150 192, [email protected]

Utlåtande.fi  Rättshjälps- och intressebevakningsmyndighet 

Utlåtande.fi  Organiseringen av förvaltningstjänsterna vid justitieförvaltningens specialmyndigheter

Sivun alkuun