Hyppää sisältöön
Media

Utredning om hur fallen av våld mot kvinnor framskrider i straffprocessen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.2.2024 10.27
Pressmeddelande

Statistikcentralen utredde på beställning av justitieministeriet hur fallen av våld mot kvinnor framskridit från polisen till domstolen under åren 2009–2022. Någon motsvarande omfattande statistisk utredning har inte gjorts tidigare i Finland.

De största förändringarna under perioden 2009–2022 skedde år 2011, då lagstiftningen ändrades så att lindrig misshandel i nära relationer hör under allmänt åtal. Fall anmäldes till åklagaren i jämn takt, men antalet brottsanmälningar som målsäganden drog tillbaka och fall där man lät bli att kräva straff minskade. Motiveringen i besluten hade däremot oftare samband med att brottet är ringa eller med preskriptionstiden för brottet.

I cirka 40 procent av de våldsfall som avgjordes vid tingsrätterna 2019–2022 var offret en kvinna, men vid våld i parrelationer var offret en kvinna i 80 procent av fallen. Behandlingen av de granskade brottsanmälningarna har dragit ut på tiden hos polisen.

I cirka 40 procent av de fall av våld i parrelationer som kvinnliga offer anmälde 2019 hade man fått en lagakraftvunnen dom i underrätten före utgången av 2022. Tingsrättens avgörande kom ungefär ett år efter att brottsanmälan lämnats in.

Största delen av fallen som gällde våld i hemmet ledde till bötesstraff, men vid våld i parrelationer var andelen bötesdomar mindre. I allmänhet utsätts kvinnor oftare för våld av män. I fråga om manliga offer är gärningsmannen oftast också en man.

Utredningen bygger på material från Statistikcentralens statistik över brott och tvångsmedel samt åtalade, dömda och straff. I granskningen ingick misshandelsbrott och försök till brott mot liv. Man undersökte särskilt våld i parrelationer, våld i hemmet samt alla fall som anmälts till polisen eller förts till domstolen. Utredningen fokuserade på gärningar mot kvinnor, men för jämförelsens skull följde man också hur våld mot män framskred i straffprocessen.

Mer information
Kimmo Haapakangas, överaktuarie, Statistikcentralen, tfn 0295 513 252, [email protected] 
Elina Ruuskanen, specialsakkunnig, justitieministeriet, tfn 0295 150 418, [email protected]

Utredning om hur fallen av våld mot kvinnor framskrider i straffprocessen (på finska)

 

Sivun alkuun