Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Samarbetet mellan Brottspåföljdsmyndigheten och polisen ska effektiviseras

Justitieministeriet
13.2.2020 13.23
Pressmeddelande

Det föreslås att principerna för organiseringen av samarbetet mellan Brottspåföljdsmyndigheten och polisen ska preciseras. Målet är att förtydliga uppgiftsfördelningen och förbättra informationsutbytet och att på så sätt effektivisera myndigheternas samarbete för att förebygga brottslighet.

Regeringen har överlämnat till riksdagen en proposition med förslag till ändringar i bl.a. fängelselagen, häktningslagen och lagen om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten.

Samarbetet mellan myndigheterna ska regleras noggrannare än för närvarande och så att kraven på de grundläggande fri- och rättigheterna tillgodoses. Lagen om samarbete mellan polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet (PTG) ska enligt förslaget ändras så att Brottspåföljdsmyndigheten kan delta i PTG-enhetens verksamhet. Samarbete mellan myndigheterna är nödvändigt med tanke på säkerheten i fängelserna och i samhället.

För att förbättra informationsutbytet mellan myndigheterna ges Brottspåföljdsmyndigheten rätt att på eget initiativ lämna polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet uppgifter som den redan nu har rätt att lämna ut på begäran för att förhindra, avslöja, utreda eller föra brott till åtalsprövning.
 
Det föreslås att det i lagen tas in en ny bestämmelse om kameraövervakning av fängelselokalerna. Det föreslås också att det till lagen fogas bestämmelser om övervakning av användningen av betalkort som Brottspåföljdsmyndigheten har godkänt och som ges till fångar.

Ytterligare information:Anne Kohvakka, specialsakkunnig, tfn 0295 150 183, [email protected]
Juho Martikainen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 520, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Projektsida

Sivun alkuun