Hyppää sisältöön
Media

Rikosvastuu lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa ankaroituu

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 19.5.2011 10.35
Tiedote -

Rangaistukset lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista ankaroituvat. Myös rangaistavuuden ala laajenee. Uusina tekoina rangaistaviksi tulevat lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta koskevan esityksen seuraaminen. Uudistus korostaa lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten paheksuttavuutta.

Tarkoitus on, että tasavallan presidentti vahvistaa 20.5. rikoslain muutokset tulemaan voimaan kesäkuun alusta.

Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomittava vähimmäisrangaistus korotetaan 14 päivästä neljäksi kuukaudeksi vankeutta. Sukupuoliyhteyden sisältävä lapsen hyväksikäyttö arvioidaan jatkossa lähtökohtaisesti törkeäksi rikokseksi, josta rangaistuksena on vähintään vuosi ja enintään kymmenen vuotta vankeutta.

Enimmäisrangaistus seksuaalipalvelujen ostamisesta nuorelta eli alle 18-vuotiaalta on jatkossa kaksi vuotta vankeutta. Nykyisin enimmäisrangaistus on vuosi vankeutta.

Kokonaan uusi on rangaistussäännös, joka koskee lapsen houkuttelemista seksuaalisiin tarkoituksiin (ns. grooming). Tähän rikokseen voi syyllistyä henkilö, joka ehdottaa tapaamista tai muuta kanssakäymistä lapsen kanssa ja ehdotuksen sisällöstä tai olosuhteista muuten käy ilmi, että tarkoituksena on valmistaa lapsipornografiaa tai kohdistaa lapseen hyväksikäyttörikos. Yhteydenpito voi tapahtua internetissä tai sähköpostin tai matkapuhelimen välityksellä. Tekijä voi syyllistyä rikokseen myös lapsen tapaamistilanteessa.

Rangaistavaa tulee olemaan myös alle 18-vuotiaan houkutteleminen tarjoamaan seksuaalipalveluja korvausta vastaan tai esiintymään sukupuolisiveellisyyttä loukkaavassa järjestetyssä esityksessä niissä tilanteissa, joissa teko ei ole ankarammin rangaistava paritus- tai ihmiskaupparikos. Edellytyksenä ei ole, että tekijä itse hyötyy toiminnasta taloudellisesti. Rangaistus lapsen houkuttelemisesta seksuaalisiin tarkoituksiin on sakkoa tai enintään vuosi vankeutta.

Myös lapsipornografian levittämistä ja hallussapitoa koskevia säännöksiä selkeytetään ja täydennetään. Samalla eri vaiheet lapsipornografian tuottamisesta ja levittämisestä aina sen hallussapitoon tulevat kattavasti rangaistavuuden piiriin. Levittämis- ja hallussapitorikos koskevat esimerkiksi maalaamalla tai piirtämällä todellisesta hyväksikäyttötilanteesta tehtyjä kuvia sekä kuvia, jotka erehdyttävästi muistuttavat hyväksikäyttötilanteesta otettuja valokuvia.

Lapsipornografian levittämistapana mainitaan erikseen sellaisen aineiston saataville asettaminen ja saatavilla pitäminen. Rangaistusvastuu voi kohdata internetsivuston ylläpitäjää, vaikka hän ei ole itse tuottanut aineistoa. Vastuu edellyttää kuitenkin tahallisuutta. Käytännössä kyse voi olla esimerkiksi siitä, että ylläpitäjä sallii lainvastaisen aineiston pitämisen sivustoillaan, vaikka hänen huomiotaan on asiaan kiinnitetty ja aineiston poistaminen on mahdollista.

Lapsipornografian hallussapitorikokseen syyllistyy myös henkilö, joka on maksua vastaan tai muuten sopimalla hankkinut pääsyn rajatun piirin käytössä oleville lapsipornografiaa sisältäville sivuille ilman, että aineisto tallentuu hänen omalle laitteelleen. Rangaistus hallussapitorikoksesta on sakkoa tai enintään vuosi vankeutta.

Rangaistavaksi tulee myös sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan alle 18-vuotiasta lasta koskevan esityksen seuraaminen. Rangaistus on sakkoa tai enintään kaksi vuottavankeutta.

Rikoslaissa olevaa seksuaalisen teon määritelmää muutetaan. Teko on rangaistava, jos se on tekijä, kohteena oleva henkilö ja teko-olosuhteet huomioon ottaen seksuaalisesti olennainen. Enää ei vaadita, että tekijä olisi teollaan tavoitellut seksuaalista kiihotusta tai tyydytystä.

Uutta on, että esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen ja nuorisotoimen palveluksessa oleville sekä kaikille terveydenhuollon ammattihenkilöille tulee velvollisuus salassapitovelvollisuuden estämättä tehdä ilmoitus poliisille, kun heillä on tehtävässään tietoon tulleiden seikkojen perusteella syytä epäillä alle 18-vuotiaaseen kohdistunutta seksuaalirikosta. Lastensuojelutoimenpiteiden käynnistämiseksi ilmoitus on edelleen tehtävä myös kunnan sosiaaliviranomaiselle.

Rikosrekisteriotteeseen, jota käytetään lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisessä, merkitään jatkossa myös pornografia- ja seksuaalirikoksista tuomitut sakkorangaistukset.

Kaikki lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset tulevat virallisen syytteen alaisiksi.
Lisäksi nämä rikokset ovat aina Suomen lain mukaan rangaistavia, vaikka ne eivät olisi rikoksia siinä valtiossa, jossa ne on tehty.

Oikeushenkilön rangaistusvastuu laajenee koskemaan lapsen houkuttelemista seksuaalisiin tarkoituksiin, kun tapaamisen tai muun kanssakäymisen tarkoituksena on valmistaa lapsipornografiaa.

Liiketoiminnassaan pornografiarikokseen taikka 18 vuotta nuorempaan henkilöön kohdistuneeseen paritus- tai ihmiskaupparikokseen syyllistynyt voidaan määrätä liiketoimintakieltoon. Myös väliaikainen liiketoimintakielto voidaan määrätä, jos se on tarpeen rikoksen tekemisen estämiseksi.

Entistä useampia lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia koskevat jatkossa erityiset vanhentumissäännökset. Uutta on, että lapseen kohdistunut pakottaminen seksuaaliseen tekoon, seksuaalinen hyväksikäyttö, paritus, törkeä paritus, ihmiskauppa ja törkeä ihmiskauppa vanhentuvat aikaisintaan uhrin täyttäessä 28 vuotta. Rikos vanhentuu uhrin täyttäessä 23 vuotta, jos on kysymys lapsen houkuttelemisesta tarjoamaan seksuaalipalveluja korvausta vastaan tai esiintymään sukupuolisiveellisyyttä loukkaavassa järjestetyssä esityksessä.

Lait tulevat voimaan kolmessa vaiheessa: rikoslain ja liiketoimintakiellosta annetun lain muutokset jo kesäkuun alusta, tietojärjestelmien muutoksia edellyttävä rikosrekisterilain muutos lokakuun alusta ja työntekijöiden ohjeistusta ja koulutusta edellyttävä lastensuojelulain muutos joulukuun alusta.

Lakien voimaantulo mahdollistaa Suomen liittymisen Euroopan neuvoston yleissopimukseen, joka koskee lasten suojelemista seksuaaliselta riistolta ja hyväksikäytöltä.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, puh. 09 1606 7723, sähköposti: [email protected]

Tuija Brax
Sivun alkuun