Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Tehostettu matkustuskielto ja tutkinta-aresti vaihtoehdoiksi tutkintavankeudelle

Oikeusministeriö 1.12.2016 13.43
Tiedote
Tutkintavankeuden vaihtoehtoina aiotaan ottaa käyttöön tehostettu matkustuskielto ja tutkinta-aresti. Hallituksen tänään eduskunnalle antaman lakiesityksen taustalla on muun muassa tarve lisätä tutkintavankeuden tehokkaasti valvottuja vaihtoehtoja.

Tutkintavankeudella tarkoitetaan aikaa, jonka rikoksesta epäilty on vangittuna rikoksen johdosta ennen täytäntöönpanokelpoista tai lainvoimaista tuomiota. Tutkintavankeuden tarkoituksena on ennen kaikkea turvata rikoksen esitutkinta, tuomioistuinkäsittely ja rangaistusten täytäntöönpano. Tutkintavankeuden kesto oli vuonna 2015 keskimäärin 3,6 kuukautta.

Esityksen mukaan tuomioistuin voisi määrätä rikoksesta epäillyn teknisin välinein valvottuun tehostettuun matkustuskieltoon ennen rangaistuksen tuomitsemista. Sen jälkeen kun hänet olisi tuomittu ehdottomaan vankeusrangaistukseen, tuomioistuin voisi vangitsemisen tai vangittuna pitämisen sijasta määrätä hänet teknisin välinein valvottuun tutkinta-arestiin, jos tuomittu rangaistus olisi vähemmän kuin kaksi vuotta vankeutta. Tutkinta-arestia ei siten voitaisi käyttää kaikkein törkeimmissä rikoksissa.

Edellytyksenä tehostetulle matkustuskiellolle ja tutkinta-arestille olisi myös, että rikoksesta epäilty tai tuomittu sitoutuisi noudattamaan hänelle asetettuja velvollisuuksia ja että niiden noudattamista voitaisiin pitää hänen tapauksessaan todennäköisenä.

Tutkinta-arestiin liittyisi aina velvollisuus pysyä asunnossa tuomioistuimen määrääminä aikoina. Tehostetussa matkustuskiellossa asunnossa pysymisvelvoitteen määrääminen olisi tuomioistuimen harkinnassa.

Poliisi vastaisi tehostetun matkustuskiellon valvonnasta ja Rikosseuraamuslaitos tutkinta-arestin valvonnasta. Molempien pakkokeinojen teknisestä valvonnasta vastaisi Rikosseuraamuslaitos. Jos tehostettuun matkustuskieltoon tai tutkinta-arestiin määrätty henkilö rikkoisi hänelle asetettuja velvollisuuksia, hänet voitaisiin pidättää ja vangita. Lievissä tapauksissa tutkinta-arestiin määrätylle voitaisiin antaa kirjallinen varoitus.

Aikaa, jonka tutkintavankia voitaisiin säilyttää poliisin ylläpitämässä säilytystilassa, lyhennettäisiin ja sijoittamisen edellytyksiä tiukennettaisiin. Tutkintavankia ei saisi säilyttää poliisin tilassa 7 vuorokautta pidempää aikaa, ellei siihen olisi poikkeuksellisen painavaa, tutkintavangin turvallisuuteen tai erillään pitämiseen liittyvää syytä. Tällä hetkellä tutkintavankeuden pituus poliisin tilassa on keskimäärin alle 14 vuorokautta.

Esityksessä ehdotetut muutokset perustuvat oikeusministeriön asettaman työryhmän helmikuussa antamaan yksimieliseen mietintöön ja siitä saatuihin lausuntoihin.

Lisätietoja:
hallitusneuvos Ulla Mohell, puh. 02951 50576