Hoppa till innehåll
Media

Förstärkt reseförbud och häktningsarrest föreslås som alternativ till häktning

justitieministeriet
Utgivningsdatum 1.12.2016 13.43
Pressmeddelande
Förstärkt reseförbud och häktningsarrest ska införas som alternativ till häktning. Bakom den proposition som regeringen gav till riksdagen idag finns bland annat behovet att finna alternativ till häktning som inbegriper effektiv övervakning.
Med häktning avses den tid en brottsmisstänkt hålls häktad på grund av brott innan en verkställbar och laga kraft vunnen dom meddelas. Syftet med häktning är främst att säkerställa förundersökningen av ett brott, domstolsbehandlingen och straffverkställigheten. Under år 2015 var den genomsnittliga häktningstiden 3,6 månader.

Enligt förslaget ska en domstol kunna bestämma att den brottsmisstänkte meddelas ett förstärkt reseförbud som övervakas med hjälp av tekniska anordningar innan straffet döms ut. Om gärningsmannen döms till ett ovillkorligt fängelsestraff och straffet är högst två år i fängelse, ska domstolen i stället för häktning och hållande i häkte kunna bestämma att den dömde ska åläggas häktningsarrest som övervakas med tekniska anordningar. Häktningsarrest kan sålunda inte användas vid de allra grövsta brotten.

Därtill skulle förstärkt reseförbud och häktningsarrest förutsätta att den brottsmisstänkte eller den dömde förbinder sig att iaktta de skyldigheter som ålagts honom eller henne samt att det med hänsyn till denna persons omständigheter kan anses sannolikt att de också iakttas.

I häktningsarresten skulle det alltid ingå en skyldighet att stanna i sin bostad under de tider som fastställts av domstolen. Vid förstärkt reseförbud får domstolen pröva om det finns behov att fastställa en skyldighet att stanna i bostaden.

Enligt förslaget ska förstärkt reseförbud övervakas av polisen och häktningsarrest av Brottspåföljdsmyndigheten. Brottspåföljdsmyndigheten ska svara för den tekniska övervakningen av båda tvångsmedlen. Om den som ålagts förstärkt reseförbud eller häktningsarrest bryter mot de skyldigheter som uppställts för honom eller henne, ska han eller hon enligt förslaget kunna anhållas och häktas. I lindriga fall kan den som påförts häktningsarrest ges en skriftlig varning.

Den tid under vilken häktade kan förvaras i polisens lokaler förkortas och förutsättningarna för placering i polisens förvaringslokaler skärps. Häktade ska inte kunna hållas i polisens förvaringslokaler längre än sju dygn, om det inte finns exceptionellt vägande skäl som hänför sig till den häktades säkerhet eller till att hålla den häktade avskild. För närvarande hålls häktade i polisens förvaringslokaler i genomsnitt under 14 dygn.

De ändringar som föreslås i propositionen grundar sig på ett enhälligt betänkande som gavs i februari av en arbetsgrupp som tillsatts av justitieministeriet, och på utlåtanden om betänkandet.

Ytterligare upplysningar:
Ulla Mohell, regeringsråd, tfn 02951 50576

Tillbaka till toppen