Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Arbetsgrupp föreslår ett utvidgat samarbete mellan de högsta domstolarna

Justitieministeriet 1.7.2020 12.00
Pressmeddelande

En arbetsgrupp som utrett möjligheterna att utveckla samarbetet mellan de högsta domstolarna anser att det skulle vara nyttigt med ett mer omfattande samarbete mellan högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen. På så sätt skulle deras beslutspraxis i samma lagtillämpningsfrågor bli så enhetlig som möjligt.

Högsta domstolen (HD) behandlar brottmål och tvistemål samt jorddomstols- och försäkringsärenden. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) behandlar besvär över beslut av myndigheter och förvaltningsdomstolar.

Det nuvarande domstolssystemet med två linjer har konstaterats fungera bra. I praktiken kan det dock förekomma situationer där arbetsfördelningen mellan de högsta domstolarna inte är helt klar. Detta har varit fallet t.ex. i ärenden som gäller skadeståndsyrkanden mot ett offentligt samfund.

Arbetsgruppen anser att det är ett beaktansvärt alternativ att de högsta domstolarna samarbetar och har en gemensam beslutssammansättning i vissa situationer. Detta skulle möjliggöra en enhetlig lagtolkning i sådana rättsfrågor som är betydande i vardera domstolslinjens arbete. I den gemensamma sammansättningen skulle det också kunna avgöras om ett ärende hör till allmän domstol eller förvaltningsdomstol.

En gemensam sammansättning skulle förutsätta nya bestämmelser i grundlagen och mer detaljerad reglering på lagnivå. Det är möjligt att främja dialogen mellan domstolarna också med hjälp av lättare metoder, såsom utbildningssamarbete.

Arbetsgruppens förslag sänds på remiss, varefter beslut fattas om den fortsatta beredningen av ärendet.

Mer information: Piritta Koivukoski-Kouhia, specialsakkunnig, tfn 0295 150 026, [email protected]

Utveckling av samarbetet mellan de högsta domstolarna. Arbetsgruppens betänkande