Hyppää sisältöön
Media

YK:n kidutuksen vastainen komitea antoi loppupäätelmänsä Suomelle

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 21.6.2011 16.19
Tiedote 170/2011

Yhdistyneiden kansakuntien kidutuksen vastainen komitea käsitteli Suomen määräaikaisraporttia Genevessä toukokuussa 2011.

Komitea suhtautuu myönteisesti siihen, että kidutus on säädetty rangaistavaksi teoksi rikoslaissa. Komitea on aiemmin suositellut kidutuksen kriminalisointia. Myönteisenä asiana komitea pitää myös ihmisoikeuskeskuksen perustamista ja sitä, että vähemmistövaltuutettu toimii kansallisena ihmiskaupparaportoijana.

Myös esitutkinta- ja pakkokeinolainsäädännön kokonaisuudistusta, vankeuslainsäädännön ja poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain voimaansaattamista sekä valvotun koevapauden mahdollistamista komitea pitää myönteisenä. Positiivisena komitea listaa myös ihmiskaupan vastaisen toimintasuunnitelman ja naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelman hyväksymisen.

Komitea esitti myös useita huolenaiheita ja suosituksia. Komitea on huolestunut siitä, ettei vapautensa menettäneille ole aina vapaudenmenetyksen alkamisesta lähtien taattu oikeusturvatakeita. Komitean mukaan Suomen tulee varmistaa, että oikeusturvatakeet taataan.

Komitea on huolestunut siitä, ettei pidätettyjen ja vangittujen henkilöiden kuulusteluja eikä esitutkintakuulusteluja järjestelmällisesti äänitetä tai videoida ja suosittelee, että Suomi myöntää tähän tarvittavat varat.

Turvapaikanhakijoiden ja maasta poistamista odottavien ulkomaalaisten osalta komitea suosittelee, että Suomi takaa oikeuden tehdä maastapoistamispäätöksen täytäntöönpanon keskeyttävä valitus sekä takaa kaikki oikeusturvatakeet valituksen ollessa vireillä.

Komitean mielestä lainsäädännössä, jonka mukaan Suomessa määrätään tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon, on joitakin puutteita. Komitea suosittelee, että Suomi muuttaisi mielenterveyslakia ja säätäisi selkeää ja täsmällistä lainsäädäntöä. Komitea muun muassa suosittelee riippumattoman psykiatrin lausuntoa ja joutuisaa tuomioistuinkäsittelyä. Sosiaali- ja terveysministeriössä on parhaillaan meneillään hanke, jonka yhteydessä voimassa olevan mielenterveyslain tahdosta riippumatonta hoitoa koskevia säännöksiä on tarkoitus uudistaa.

Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi komitea suosittelee, että Suomi säätää lainsäädäntöä, jolla lisätään turvakoteja väkivallan uhreille ja myös ihmiskaupan uhreille.

Komitea on huolestunut joidenkin vankitilojen yliasutuksesta ja siitä, että 222 vankilasellistä puuttuvat yhä asianmukaiset saniteettitilat, minkä vuoksi paljusellejä käytetään edelleen. Komitea kehottaa Suomea jouduttamaan Mikkelin ja Kuopion sekä Helsingin ja Hämeenlinnan vankiloiden peruskorjausta sekä asentamaan mahdollisimman pian saniteettikalusteet kaikkiin tiloihin, joissa vapautensa menettäneitä pidetään.

Tutkintavankien tilanteesta komitea on edelleen huolestunut ja suosittelee, että Suomessa noudatetaan oikeusministeriön työryhmän marraskuussa 2010 antamaa suositusta, joka mahdollistaisi tutkintavankien siirtämisen nykyistä nopeammin poliisin tiloista vankiloihin. Lisäksi komitea suosittelee, että Suomessa vähennetään tutkintavankeuden käyttöä.

Komitea suosittelee, että Suomi myöntää eduskunnan oikeusasiamiehen toimistolle riittävät henkilöstö- ja rahoitusresurssit, jotta se voi tehtävänsä mukaisesti riittävän usein vierailla vapautensa menettäneiden säilytystiloissa. Edelleen komitea suosittelee, että eduskunnan oikeusasiamies varmistaa, että vankilahenkilöstö puuttuu kaikkeen tietoonsa tulevaan romaneihin kohdistuvaan syrjintään.

Komitea on huolestunut tiedoista, joiden mukaan muun muassa turvapaikanhakijoita otetaan säilöön ilman oikeudenkäyntiä. Komitea on huolestunut säilöönotettujen henkilöiden määrästä sekä säilöönottojen toistuvuudesta ja pituudesta. Komitea on huolestunut edelleen siitä, että ulkomaalaislaki mahdollistaa säilöönoton ennalta ehkäisevästi, jos henkilön voidaan olettaa syyllistyvän rikokseen. Komitea suosittelee, että Suomi harkitsee vaihtoehtoja säilöönotolle.

Komitea on huolestunut muun muassa turvapaikanhakijoiden säilössäpito-olosuhteista sekä säilössäpidon kestoa koskevien oikeusturvatakeiden puuttumisesta. Komitea on huolestunut siitä, että henkilöitä otetaan säilöön paitsi Metsälän säilöönottoyksikköön, myös poliisin ja rajavartiolaitoksen säilössäpitotiloihin. Komitea on huolestunut myös henkilöiden sijoittelusta näissä tiloissa. Samoin komitea on huolestunut ulkomaalaislain nojalla säilöönotettujen lasten määrästä. Komitea suosittelee Metsälän säilöönottoyksikön kapasiteetin lisäämistä tai uuden säilöönottoyksikön perustamista. Komitea suosittelee, että Suomi arvioi uudelleen säilössäpitoa ja sen kestoa sekä säätää oikeusturvatakeista ja ottaa käyttöön säilössäpito-olosuhteita koskevan valitusjärjestelmän.

Komitea on huolestunut muun muassa turvapaikanhakijoiden kaltoinkohtelun väitetystä lisääntymisestä. Komitea suosittelee panostamista koulutukseen, sisäiseen ohjeistukseen sekä väitettyjen tapausten tutkintaan.

Suomen seuraava määräaikaisraportti tulee antaa 3.6.2015 mennessä.

Lisätietoja: yksikönpäällikkö Arto Kosonen, ulkoministeriö, puh. 040 545 1264, lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell, oikeusministeriö, puh. 09 1606 7892, 050 583 9460, hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki, sosiaali- ja terveysministeriö, puh. 050 500 3561, ylitarkastaja Päivi Pietarinen, sisäministeriö, puh. 07 1878 8257

Sivun alkuun