Hoppa till innehåll
Media

FN:s kommitté mot tortyr gav sin samlade bedömning till Finland

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.6.2011 16.19
Pressmeddelande 170/2011

Förenta Nationernas kommitté mot tortyr behandlade Finlands periodiska rapport i Genève i maj 2011.

Kommittén välkomnar att tortyr enligt strafflagen är en straffbar gärning. Kommittén har tidigare rekommenderat kriminalisering av tortyr. Positiv utveckling enligt kommittén är dessutom inrättandet av Människorättscentret och att minoritetsombudsmannen är den nationella rapportören om människohandel.

Kommittén välkomnar också totalreformen av förundersöknings- och tvångsmedelslagstiftningen, ikraftträdandet av fängelselagstiftningen och lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen samt möjliggörande av övervakad frihet på prov. Andra positiva saker enligt kommittén är handlingsplanen mot människohandel och godkännandet av programmet för att minska våldet mot kvinnor.

I kommitténs bedömning ingår också flera farhågor och rekommendationer. Kommittén är oroad över att frihetsberövade personers rättssäkerhet inte alltid är tryggad helt från början av frihetsberövandet. Enligt kommittén ska Finland säkerställa att rättssäkerheten tryggas.

Kommittén är oroad över att förhör av anhållna eller häktade och utredningar av personer före rättegången inte systematiskt spelas in på ljudband eller video och rekommenderar att Finland anslår de medel som behövs för detta.

I fråga om asylsökande och utlänningar som väntar på utvisning rekommenderar kommittén att Finland garanterar besvärsrätt som har uppskjutande verkan på verkställigheten och som garanterar alla skyddsåtgärder i väntan på resultatet av överklagandet.

Enligt kommittén finns det vissa brister i Finlands lagstiftning om inläggning på psykiatriskt sjukhus oberoende av patientens vilja. Kommittén rekommenderar att Finland ändrar mentalvårdslagen och stiftar en klar och specifik lagstiftning. Kommittén rekommenderar bl.a. att det krävs ett oavhängigt psykiatriskt utlåtande och snabb domstolsprövning. Vid social- och hälsovårdsministeriet pågår som bäst ett projekt som syftar till att reformera bestämmelserna om vård oberoende av patientens vilja i den gällande mentalvårdslagen.

För att minska våldet mot kvinnor rekommenderar kommittén att Finland antar lagstiftning för att öka antalet skyddshem för våldsoffer och personer som fallit offer för människohandel.

Kommittén är oroad över överbeläggningen i vissa fängelser och att 222 fängelseceller fortfarande saknar lämplig sanitetsutrustning och att toaletthink fortfarande används. Kommittén uppmanar Finland att påskynda renoveringen av St. Michels och Kuopio fängelser samt Helsingfors och Tavastehus fängelser och så snart som möjligt installera sanitetsutrustning i alla anläggningar för frihetsberövande.

Kommittén är fortfarande oroad över situationen i fråga om rannsakningsfångar och rekommenderar att Finland iakttar de rekommendationer som gavs i november 2010 av justitieministeriets arbetsgrupp som tillåter att rannsakningsfångar överförs snabbare än för närvarande från polisstationer till vanliga fängelser. Dessutom rekommenderar kommittén att Finland minskar användningen av rannsakningsfängelse.

Kommittén rekommenderar att Finland anvisar tillräckliga person- och penningresurser till justitieombudsmannen för att möjliggöra tillräckligt frekventa besök till anläggningar för frihetsberövande. Ytterligare rekommenderar kommittén att justitieombudsmannen säkerställer att fängelsepersonalen ingriper i alla incidenter som gäller diskriminering av romer som kommit till deras kännedom.

Kommittén är oroad över information om att administrativt förvar används allmänt i fråga om bl.a. asylsökande. Kommittén är oroad över antalet personer som detta gäller samt frekvensen och längden av det administrativa förvaret. Dessutom är kommittén oroad över att utlänningslagen tillåter tagande i förvar om en person misstänks för möjligheten att begå ett brott. Kommittén rekommenderar att Finland överväger alternativ till tagande i förvar.

Kommittén är oroad över förhållandena för kvarhållandet av bl.a. asylsökande och bristen på rättssäkerhet i fråga om kvarhållandets längd. Kommittén är oroad över att personer inte endast placeras i förvar i Krämertskogs förvarsenhet utan också i polis- och gränsbevakningsväsendets lokaler. Kommittén är oroad också för placeringen av personer i dessa lokaler. Kommittén är oroad över antalet barn som hölls i förvar enligt utlänningslagen. Kommittén rekommenderar att kapaciteten för Krämertskogs förvarsenhet ökas eller att en ny förvarsenhet inrättas. Kommittén rekommenderar att Finland ser över kvarhållandet och dess längd, föreskriver om grundläggande rättssäkerhet och inrättar en mekanism för överklagande i fråga om förhållandena för kvarhållandet.

Kommittén är oroad över påståenden som gäller ökning av misshandel av bl.a. asylsökande. Kommittén rekommenderar att det satsas på utbildning, interna riktlinjer och utredning av påståendena som gäller misshandel.

Finland ska lämna sin följande periodiska rapport den 3 juni 2015.

Ytterligare upplysningar: enhetschef Arto Kosonen, utrikesministeriet, tfn 040 545 1264 lagstiftningsrådet Ulla Mohell, justitieministeriet, tfn 09 1606 7892, 050 583 9460, regeringsrådet Riitta-Maija Jouttimäki, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 050 500 3561 överinspektör Päivi Pietarinen, inrikesministeriet, tfn 07 1878 8257

Tillbaka till toppen