Hyppää sisältöön
Media

Uusi laki laajentaa keskustelupalstojen ylläpitäjien vastuuta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 22.3.2011 22.00
Tiedote -

Eduskunta on vastikään hyväksynyt rasistisia rikoksia koskevat rangaistussäännökset. Uuden lain mukaan kiihottamista kansanryhmää vastaan koskevaa säännöstä voidaan soveltaa myös tilanteissa, joissa henkilö pitää rasistista materiaalia saatavilla, vaikka ei ole sitä alun perin itse laatinutkaan.

Käytännössä kyse voi olla esimerkiksi siitä, että ylläpitäjä tietoisesti sallii lainvastaisen aineiston pitämisen sivustoillaan, vaikka hänen huomiotaan on asiaan kiinnitetty ja aineiston poistaminen olisi mahdollista. Vastuu edellyttää kuitenkin ylläpitäjän olevan tietoinen siitä, että hänen ylläpitämillään sivustoilla olevassa aineistossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin tässä säännöksessä tarkoitettua ryhmää.

Ministeriössä laadittiin helmikuussa 2010 rasistisia rikoksia koskevan lainuudistushankeen yhteydessä erillinen muistio, jossa kysyttiin, olisiko internet-sivustojen ylläpitäjille tarpeen säätää erityinen velvollisuus valvoa, onko sivuilla rasistisen rikoksen tunnusmerkistön täyttävää aineistoa ja velvollisuus poistaa tällainen aineisto. Muistiosta pyydettiin lausuntoja samaan aikaan kun rasistisia rikoksia koskevaa uudistusta valmisteltiin. Lausuntotiivistelmä on nyt valmistunut.

Oikeusministeriö ei ryhdy tässä vaiheessa laajempiin toimiin keskustelupalstojen ylläpitäjien vastuun lisäämiseksi. Ministeriö katsoo, että ensin on syytä seurata eduskunnan hyväksymän lain vaikutuksia keskustelupalstojen ylläpitäjien toimintaan.

Noin puolet lausunnonantajista oli keskustelupalstojen ylläpitäjien vastuun lisäämisen kannalla tai ainakin kannatti vastuun lisäämisen tarkempaa selvittelyä. Toinen puoli vastusti ylläpitäjien vastuun lisäämistä tai ainakin suhtautui siihen varauksellisesti. Vastuun lisäämistä kannattavat nostivat esiin muun muassa sen, että rasistisen propagandan laaja esiintyminen keskustelupalstoilla saattaa lisätä syrjintää ja rasistista rikollisuutta. Useat vastuun lisäämistä vastustavat lausunnonantajat taas perustelivat kantaansa muun muassa sillä, että uudistus saattaisi kohtuuttomasti vaikeuttaa keskustelupalstojen ylläpitämistä ja tätä kautta rajoittaa verkon käyttäjien mahdollisuutta osallistua sosiaalisiin medioihin ja tarjota omia sisältöjään tietoverkoissa.

Eduskunnan lakivaliokunta totesi lain eduskuntakäsittelyn yhteydessä uudistuksen merkitsevän varsin maltillista, nykytilaa selkeyttävää askelta ylläpitäjien vastuun sääntelyssä. Valiokunta piti hyvänä, että ylläpitäjän vastuukysymyksiä on oikeusministeriössä pyritty muistion avulla selvittämään hallituksen esitykseen sisältynyttä muutosta laajemminkin. Valiokunta kuitenkin piti järkevänä ja tarkoituksenmukaisena, että ensin seurataan, miten nyt hyväksyttyä uutta sääntelyä jatkossa sovelletaan. Sitä, onko ylläpitäjän vastuuta tarpeen ja mahdollista entisestään laajentaa, voidaan lakivaliokunnan mukaan arvioida, kun kiihottamissäännöstä koskevasta muutoksesta on saatu kokemuksia.

Lisätietoja:
lainsäädäntösihteeri Mirja Salonen, puh. 09 160 67675, s-posti: etunimi.sukunimi(at)om.fi

Lausuntotiivistelmä

Lakivaliokunnan mietintö 39/2010 vp

Tuija Brax
Sivun alkuun